Search result for

wall

(156 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wall-, *wall*
English-Thai: Longdo Dictionary
wall plug(n) พุก
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wall[N] ผนังห้อง
wall[N] กำแพง, See also: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว, Syn. barricade, barrier, block
wall[N] สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้
wall[VT] ตั้งกำแพงล้อมรอบ, See also: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ
wall[VT] แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง
wall[N] สิ่งที่เป็นอุปสรรค, Syn. barrier, bar, block, entanglement, resistance
wall[N] ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)
walla[N] ผู้รับผิดชอบ, Syn. wallah
wally[SL] คนโง่
wally[N] คนโง่ (คำสแลง), See also: คนงี่เง่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wall(วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง
wall streetn. ศูนย์กลางธุรกิจการเงินแห่งสำคัญของอเมริกา,ตลาดการเงินของอเมริกา
wallaby(วอล'ละบี) n. จิงโจ้ขนาดเล็ก
wallboard(-บอร์ด) n. แผ่นผนัง,แผ่นกำบัง
wallcovering(-คัพ'เวอริง) n. แผ่นที่ใช้ปิดฝาผนังเพดานหรืออื่น ๆ
wallet(วอล'ลิท,วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร,ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ,ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
wallpaper(วอล'เพเพอะ) n. กระดาษบุผนัง vt. บุผนังด้วยกระดาษดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
wall(n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง
wall(vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์
wallop(vt) นวด,กลิ้งเกลือก,เฆี่ยน,หวด
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น
CELL cell wall(n) ผนังเซลล์
swallow(n) นกนางแอ่น
swallow(vt) ขยอก,กลืน,ท่วม,อดกลั้น,ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wallผนัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall mounted-ติดผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall rockหินผนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wall sectionหน้าตัดผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ของผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall, party-ฝาผนังร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall; cell wallผนังเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wall drawing (Conceptual art)ภาพวาดเส้นบนกำแพง (ศิลปะเชิงแนวคิด) [TU Subject Heading]
wall frictionwall friction, ความฝืดกำแพง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wall Streetวอลล์สตรีท [TU Subject Heading]
Wallichianaระกำ [TU Subject Heading]
Wallpaperกระดาษปิดฝาผนัง [TU Subject Heading]
Wallsกำแพง [TU Subject Heading]
Wallsผนัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wallace.วอลเลซ The Inspired (2013)
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So I'm putting in glass walls.เพราะฉนั้นผมจึงติดกระจกบนผนัง The Great Dictator (1940)
Also with glass walls.ยังไม่พอ ยังมีผนังกระจกอีกด้วย The Great Dictator (1940)
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง The Great Dictator (1940)
Time could not mar the perfect symmetry of those walls.กาลเวลามิอาจทําให้กําเเพง ที่ได้สมมาตรนี้ด่างพร้อยได้ Rebecca (1940)
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
its walls protected against ricocheting bullets.ผนังเหล่านี้กันกระสุน ไม่ให้ทะลุออกไป Night and Fog (1956)
The hall was 43 feet. I'll pace from that wall and back again.ฮอลล์เป็น 43 ฟุต ฉันจะก้าวจากผนังและกลับมาอีกครั้ง 12 Angry Men (1957)
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื The Old Man and the Sea (1958)
Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall.เมื่อมีการถ่ายภาพระบายสี ภรรยาของเขาอยู่บนผนัง แต่เขาเอามันลง The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wallDon't beat your head against a stone wall.
wallWhere did you find this wallet?
wallWhen he tried to back into the garage, he mistakenly gave her the gun and backed into the wall.
wallThe contents of the wallet were missing.
wallThe color of the carpet is in harmony with the wall.
wallTo my dismay, my wallet was gone.
wallThe picture is on the wall now.
wallHurdling the wall will make him stronger.
wall"I lost my wallet," lamented John.
wallI wall go and see what the children are doing.
wallShe decorated the wall with pictures.
wallI had my wallet stolen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ[N] wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โคมไฟติดผนัง[N] wall lamp
นาฬิกาแขวน[N] wall clock, See also: clock
หลงระเริง[V] indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai definition: หลงในความสนุกสนาน
ฝาเรือน[N] wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน
เกลือก[V] roll, See also: wallow, welter, rub, tumble, roll over, Syn. เกลือกกลั้ว, คลุก, เคล้า, เกลือกกลิ้ง, Example: บองหลานอนเกลือกฝุ่นปะปนกับหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทอยู่ริมทางเดินริมถนนในเมืองหลวง, Thai definition: กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด
เข[ADJ] walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
เคล้า[V] wallow, See also: fondle, pet, Syn. คลอเคลีย, เกลือก, Example: หมู่แมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
ฝา[N] partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝาขัดแตะ[N] wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
ฝา[n.] (fā) EN: wall ; partition   FR: mur [m] ; cloison [f]
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall   FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALL    W AO1 L
WALLS    W AO1 L Z
WALLO    W AA1 L OW0
WALLE    W AO1 L
WALLY    W EY1 L IY0
WALLA    W AO1 L AH0
WALLY    W AO1 L IY0
WALLET    W AO1 L AH0 T
WALL'S    W AO1 L Z
WALLAR    W AO1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wall    (v) (w oo1 l)
Wally    (n) (w o1 l ii)
walls    (v) (w oo1 l z)
wallah    (n) (w o1 l @)
walled    (v) (w oo1 l d)
wallet    (n) (w o1 l i t)
wallop    (v) (w o1 l @ p)
wallow    (v) (w o1 l ou)
Wallach    (n) (w oo1 l @ k)
Wallace    (n) (w o1 l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauöffnungsmaß {n}wall opening dimensions [Add to Longdo]
Mauerfundament {n}wall footing [Add to Longdo]
Mauerkasten {m}wall sleeve [Add to Longdo]
Randgängigkeit {f} [chem.]wall effect [Add to Longdo]
Schrankwand {f}wall unit; shelf unit [Add to Longdo]
Sprossenwand {f}wall bars [Add to Longdo]
Wandschoner {m}wall covering [Add to Longdo]
Wall {m}parapet [Add to Longdo]
Wall {m}; Schutzwall {m} | Wälle {pl}; Schutzwälle {pl}rampart | ramparts [Add to Longdo]
Wall {m}; Damm {m}; Böschung {f}; Ufer {n}bank [Add to Longdo]
Wallaby {n} (kleineres Känguru)wallaby [Add to Longdo]
Wallach {m} | Wallache {pl}gelding | geldings [Add to Longdo]
Walläuse {pl}cyamid crustaceans; whale lice [Add to Longdo]
Wallfahrtskirche {f}pilgrimage church [Add to Longdo]
Wallfahrtsort {m}place of pilgrimage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock [Add to Longdo]
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
ウォール;ウオール[, uo-ru ; uo-ru] (n) wall [Add to Longdo]
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus) [Add to Longdo]
ウォールサーキットブレーカ[, uo-rusa-kittobure-ka] (n) {comp} wall circuit breaker [Add to Longdo]
ウォールフラワー[, uo-rufurawa-] (n) wallflower [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] wall [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] wall; rampart [Add to Longdo]
壁报[bì bào, ㄅㄧˋ ㄅㄠˋ, / ] wall newspaper [Add to Longdo]
壁挂[bì guà, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] wall hanging [Add to Longdo]
壁效应[bì xiào yìng, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] wall effect [Add to Longdo]
壁灯[bì dēng, ㄅㄧˋ ㄉㄥ, / ] wall lamp; bracket light [Add to Longdo]
壁纸[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper [Add to Longdo]
子宫壁[zǐ gōng bì, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ, / ] wall of the uterus [Add to Longdo]
小袋鼠[xiǎo dài shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˇ, ] wallaby; pademelon [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, ] wall [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall [Add to Longdo]
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
防火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]
ウォールペーパー[うおーるぺーぱー, uo-rupe-pa-] wall paper [Add to Longdo]
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wall \Wall\, n. [AS. weall, from L. vallum a wall, vallus a
   stake, pale, palisade; akin to Gr. ? a nail. Cf. {Interval}.]
   [1913 Webster]
   1. A work or structure of stone, brick, or other materials,
    raised to some height, and intended for defense or
    security, solid and permanent inclosing fence, as around a
    field, a park, a town, etc., also, one of the upright
    inclosing parts of a building or a room.
    [1913 Webster]
 
       The plaster of the wall of the King's palace. --Dan.
                          v. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. A defense; a rampart; a means of protection; in the
    plural, fortifications, in general; works for defense.
    [1913 Webster]
 
       The waters were a wall unto them on their right
       hand, and on their left.       --Ex. xiv. 22.
    [1913 Webster]
 
       In such a night,
       Troilus, methinks, mounted the Troyan walls. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To rush undaunted to defend the walls. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. An inclosing part of a receptacle or vessel; as, the walls
    of a steam-engine cylinder.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining)
    (a) The side of a level or drift.
    (b) The country rock bounding a vein laterally. --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   Note: Wall is often used adjectively, and also in the
      formation of compounds, usually of obvious
      signification; as in wall paper, or wall-paper; wall
      fruit, or wall-fruit; wallflower, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Blank wall}, Blind wall, etc. See under {Blank}, {Blind},
    etc.
 
   {To drive to the wall}, to bring to extremities; to push to
    extremes; to get the advantage of, or mastery over.
 
   {To go to the wall}, to be hard pressed or driven; to be the
    weaker party; to be pushed to extremes.
 
   {To take the wall}. to take the inner side of a walk, that
    is, the side next the wall; hence, to take the precedence.
    "I will take the wall of any man or maid of Montague's."
    --Shak.
 
   {Wall barley} (Bot.), a kind of grass ({Hordeum murinum})
    much resembling barley; squirrel grass. See under
    {Squirrel}.
 
   {Wall box}. (Mach.) See {Wall frame}, below.
 
   {Wall creeper} (Zool.), a small bright-colored bird
    ({Tichodroma muraria}) native of Asia and Southern Europe.
    It climbs about over old walls and cliffs in search of
    insects and spiders. Its body is ash-gray above, the wing
    coverts are carmine-red, the primary quills are mostly red
    at the base and black distally, some of them with white
    spots, and the tail is blackish. Called also {spider
    catcher}.
 
   {Wall cress} (Bot.), a name given to several low cruciferous
    herbs, especially to the mouse-ear cress. See under
    {Mouse-ear}.
 
   {Wall frame} (Mach.), a frame set in a wall to receive a
    pillow block or bearing for a shaft passing through the
    wall; -- called also {wall box}.
 
   {Wall fruit}, fruit borne by trees trained against a wall.
 
   {Wall gecko} (Zool.), any one of several species of Old World
    geckos which live in or about buildings and run over the
    vertical surfaces of walls, to which they cling by means
    of suckers on the feet.
 
   {Wall lizard} (Zool.), a common European lizard ({Lacerta
    muralis}) which frequents houses, and lives in the chinks
    and crevices of walls; -- called also {wall newt}.
 
   {Wall louse}, a wood louse.
 
   {Wall moss} (Bot.), any species of moss growing on walls.
 
   {Wall newt} (Zool.), the wall lizard. --Shak.
 
   {Wall paper}, paper for covering the walls of rooms; paper
    hangings.
 
   {Wall pellitory} (Bot.), a European plant ({Parictaria
    officinalis}) growing on old walls, and formerly esteemed
    medicinal.
 
   {Wall pennywort} (Bot.), a plant ({Cotyledon Umbilicus})
    having rounded fleshy leaves. It is found on walls in
    Western Europe.
 
   {Wall pepper} (Bot.), a low mosslike plant ({Sedum acre})
    with small fleshy leaves having a pungent taste and
    bearing yellow flowers. It is common on walls and rocks in
    Europe, and is sometimes seen in America.
 
   {Wall pie} (Bot.), a kind of fern; wall rue.
 
   {Wall piece}, a gun planted on a wall. --H. L. Scott.
 
   {Wall plate} (Arch.), a piece of timber placed horizontally
    upon a wall, and supporting posts, joists, and the like.
    See Illust. of {Roof}.
 
   {Wall rock}, granular limestone used in building walls. [U.
    S.] --Bartlett.
 
   {Wall rue} (Bot.), a species of small fern ({Asplenium
    Ruta-muraria}) growing on walls, rocks, and the like.
 
   {Wall spring}, a spring of water issuing from stratified
    rocks.
 
   {Wall tent}, a tent with upright cloth sides corresponding to
    the walls of a house.
 
   {Wall wasp} (Zool.), a common European solitary wasp
    ({Odynerus parietus}) which makes its nest in the crevices
    of walls.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wall \Wall\, n. (Naut.)
   A kind of knot often used at the end of a rope; a wall knot;
   a wale.
   [1913 Webster]
 
   {Wall knot}, a knot made by unlaying the strands of a rope,
    and making a bight with the first strand, then passing the
    second over the end of the first, and the third over the
    end of the second and through the bight of the first; a
    wale knot. Wall knots may be single or double, crowned or
    double-crowned.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wall \Wall\, v. t. [imp. & p. p. {Walled}; p. pr. & vb. n.
   {Walling}.]
   1. To inclose with a wall, or as with a wall. "Seven walled
    towns of strength." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The king of Thebes, Amphion,
       That with his singing walled that city. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To defend by walls, or as if by walls; to fortify.
    [1913 Webster]
 
       The terror of his name that walls us in. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. To close or fill with a wall, as a doorway.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wall
   n 1: an architectural partition with a height and length greater
      than its thickness; used to divide or enclose an area or to
      support another structure; "the south wall had a small
      window"; "the walls were covered with pictures"
   2: anything that suggests a wall in structure or function or
     effect; "a wall of water"; "a wall of smoke"; "a wall of
     prejudice"; "negotiations ran into a brick wall"
   3: (anatomy) a layer (a lining or membrane) that encloses a
     structure; "stomach walls" [syn: {wall}, {paries}]
   4: a difficult or awkward situation; "his back was to the wall";
     "competition was pushing them to the wall"
   5: a vertical (or almost vertical) smooth rock face (as of a
     cave or mountain)
   6: a layer of material that encloses space; "the walls of the
     cylinder were perforated"; "the container's walls were blue"
   7: a masonry fence (as around an estate or garden); "the wall
     followed the road"; "he ducked behind the garden wall and
     waited"
   8: an embankment built around a space for defensive purposes;
     "they stormed the ramparts of the city"; "they blew the
     trumpet and the walls came tumbling down" [syn: {rampart},
     {bulwark}, {wall}]
   v 1: surround with a wall in order to fortify [syn: {wall},
      {palisade}, {fence}, {fence in}, {surround}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 wall
  interj.
 
   [WPI]
 
   1. An indication of confusion, usually spoken with a quizzical tone:
   ?Wall???
 
   2. A request for further explication. Compare {octal forty}.
 
   3. [Unix, from ?write all?] v. To send a message to everyone currently
   logged in, esp. with the wall(8) utility.
 
   It is said that sense 1 came from the idiom ?like talking to a blank wall?.
   It was originally used in situations where, after you had carefully
   answered a question, the questioner stared at you blankly, clearly having
   understood nothing that was explained. You would then throw out a ?Hello,
   wall?? to elicit some sort of response from the questioner. Later, confused
   questioners began voicing ?Wall?? themselves.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wall [val] (n) , s.(m )
   bank; parapet; rampart
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top