ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallah

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallah-, *wallah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallah[N] ผู้รับผิดชอบ, Syn. walla
wallah[N] ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ, See also: (คำไม่เป็นทางการ), Syn. walla

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallah    (n) wˈɒlə (w o1 l @)
wallahs    (n) wˈɒləz (w o1 l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallah \Wal"lah\, n. (Zool.)
   A black variety of the jaguar; -- called also {tapir tiger}.
   [Written also {walla}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wallah
   n 1: usually in combination: person in charge of or employed at
      a particular thing; "a kitchen wallah"; "the book wallah"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top