ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cross-eyed

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cross-eyed-, *cross-eyed*, cross-ey, cross-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross-eyed[ADJ] ตาเหล่, See also: ตาเข, ตาเอก, Syn. squint-eyed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cross-eyed(ครอส'อายดฺ) adj. เป็นตาเขหรือเหล่, See also: cross-eyedness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is really too into it. So into it, that she has became cross-eyed.แม่, ฉันรู้สึกว่าสมองของฉันมันเริ่มดีขึ้นโดยยึดติดกับพวกนี้แล้วหละ First Cup (2007)
I feel that I become cross-eyed myself when I looked too long at her.เธอช่างเข้าถึงมันจริงๆ First Cup (2007)
That's why you people make me go cross-eyed signing all these forms.คุณเซ็นคำสั่งไม่ให้ยื้อชีวิตเหรอครับ? Rise Up (2008)
I might be permanently cross-eyed, but I did it.ฉันอาจตาเหล่ถาวร แต่ฉันมัน Pret-a-Poor-J (2008)
I am just... severely cross-eyed.แค่ตาเขขนาดหนักเท่านั้น The Love Guru (2008)
You will go cross-eyed!มันจะทำให้แกตาเข! The Love Guru (2008)
Why don't you go make out with your cross-eyed girlfriend?ทำไม ไม่มีอะไรจะทำกับแฟนตาเขเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)
Yes, I know I look cross-eyed, but they assure me they will correct that in the next batch.ผมรู้ว่ามันดูตาเหล่ไปหน่อย แต่เขาบอกว่าจะแก้ไขให้ในครั้งต่อไป The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Am I cross-eyed?แกพูดถึงเรื่องอะไรกัน? Episode #1.13 (2010)
You will become cross-eyed.เดี๋ยวนายก็ได้เป็นคนตาเขหรอก Me Too, Flower! (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข[ADJ] walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
ตาเอก[N] squint-eyed, See also: cross-eyed, astigmatic-eyed, Syn. ตาเหล่, ตาเข, Example: เขาไม่ชอบให้เพื่อนล้อว่าเขาเป็นตาเอก, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ตาที่มีลูกตาดำอยู่ไม่ตรงที่
เหล่[ADJ] squint, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เข, Example: เขาเป็นคนตาเหล่ทั้ง 2 ข้างมาตั้งแต่เกิด, Thai definition: เขมาก (ใช้กับตา)
เข[V] wall-eyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Example: ถ้าสังเกตให้ดี ตาดำของหนูคนนี้จะเขไปนิดนึง, Thai definition: เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข[v.] (khē) EN: squint ; be cross-eyed   FR: loucher ; bigler (vx)
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person   FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)
เหล่[adj.] (lē) EN: cross-eyed ; squint-eyed   
ตาเหล่[adj.] (tālē) EN: cross-eyed   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斗眼[dòu yǎn, ㄉㄡˋ ㄧㄢˇ, ] cross-eyed, #142,654 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
内斜視[ないしゃし, naishashi] (n) (See 外斜視) cross-eyed; convergent strabismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cross-eyed \Cross"-eyed`\ (-?d`), a.
   Affected with strabismus; squint-eyed; squinting.
   [1913 Webster] cross-fertilisation

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cross-eyed \cross-eyed\ adj.
   having convergent strabismus. Contrasted with {walleyed}.
 
   Syn: crosseyed, boss-eyed[Brit. informal].
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cross-eyed
   adj 1: having convergent strabismus [ant: {walleyed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top