ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอก

   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอก-, *เอก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
ส่งเอกสารไปแล้ว (vt ) ส่งเอกสารไปแล้ว
เรืออากาศเอก (n ) Flight Lieutenant

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอก[ADJ] great, See also: excellent, outstanding, Syn. ดีเลิศ, Example: พวกเราเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ เพื่อไปชมผลงานศิลปะ และภาพวาดลือชื่อของจิตรกรเอกของโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[ADJ] important, See also: main, principal, Syn. สำคัญ, Example: ตำรวจให้ความสำคัญกับพยานปากเอกคนนี้ เพราะอย่างน้อยก็เคยลงเลือกตั้งมาก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[ADJ] first, Syn. ที่หนึ่ง, Example: วัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดจอมทอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[ADJ] lead, See also: leading, Syn. ตัวนำ, นำ, Example: เขาได้เล่นเป็นตัวเอกในละครเรื่องนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[N] one, Syn. หนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอก[N] single meal, Syn. เอก้า, Thai definition: ถือกินข้าวหนเดียวในเวลาระหว่างเช้าถึงเที่ยงเป็นกิจวัตร เรียกว่า ถือเอกา
เอก[ADV] lonelily, Syn. หนึ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว
เอก[ADJ] single, See also: alone, lonely, Syn. หนึ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว
เอกชน[N] person, See also: individual, Example: คดีแพ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชน, Thai definition: บุคคลคนหนึ่งๆ
เอกชน[ADJ] private, Ant. รัฐบาล, Example: บัณฑิตที่จบใหม่ส่วนใหญ่จะเลือกทำงานในบริษัทเอกชนเกือบทั้งสิ้น, Thai definition: ส่วนบุคคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอก-ภริยา(เอกกะพะริยา, เอกพะริยา) น. เมียหลวง.
เอก, เอก-(เอกะ-, เอกกะ-) ว. หนึ่ง (จำนวน)
เอก, เอก-ชั้นที่ ๑ (ใช้เกี่ยวกับลำดับชั้น หรือขั้นของยศ ตำแหน่ง คุณภาพ หรือวิทยฐานะ สูงกว่า โท) เช่น ร้อยเอก ข้าราชการชั้นเอก ปริญญาเอก
เอก, เอก-เรียกเครื่องหมายวรรณยุกต์รูปดังนี้  ว่า ไม้เอก
เอก, เอก-ดีเลิศ เช่น กวีเอก, สำคัญ เช่น ตัวเอก
เอก, เอก-น. เรียกลูกหญิงคนที่ ๗ ว่า ลูกเอก, คู่กับลูกชายคนที่ ๗ ว่า ลูกเจ็ด. (กฎ.).
เอกจิต(เอกะ-) น. ความคิดจำเพาะถึงสิ่งอย่างเดียว, ความคิดอันหนึ่งอันเดียว, ความคิดต้องกัน, ความเห็นพ้องกัน.
เอกฉันท์(เอกกะ-) ว. มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด.
เอกชน(เอกกะ-) น. บุคคลคนหนึ่ง ๆ.
เอกชน(เอกกะ-) ว. ส่วนบุคคล, ไม่ใช่ของรัฐ, เช่น โรงพยาบาลเอกชน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exineเอกซีน [มีความหมายเหมือนกับ extine] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
extranetเอกซ์ทราเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extranetเอกซ์ทราเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extineเอกซ์ทีน [มีความหมายเหมือนกับ exine] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
exarchเอกซ์อาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
x-bandเอกซ์แบนด์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
singularเอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
monomialเอกนาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
monismเอกนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monismเอกนิยม (ระบบรวมกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในเข้าเป็นหลักเดียวกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conference paperเอกสารการประชุมทางวิชาการ

เอกสารการประชุมทางวิชาการ คือ เอกสารหรือบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม โดยต้องส่งเอกสารหรือบทความ หรือสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ของเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมล่วงหน้า ในช่วงที่ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) และงานต้องมีคุณภาพมากเพียงพอที่กรรมการพิจารณาบทความจะยอมรับให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่างการประชุมทางวิชาการ เช่น IFLA Conference (International Federation of Library Associations and Institutions : สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Documentเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม

Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Documentsเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Documentเอกสาร [เศรษฐศาสตร์]
Commercial documentเอกสารการพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Documentationเอกสารกำกับโปรแกรม
เอกสารอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold on to these dispatches.จะต้องไปส่งเอกสารสำคัญ The Great Dictator (1940)
Where are they?เอกสารอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
- "Doucement".- "เอกสาร The Great Dictator (1940)
I'll get my papers.- ผมจะไปหยิบเอกสาร Rebecca (1940)
Dudley Tennant. Admiral and Lady Burbank.พลเรือเอกเเละคุณหญิงเบอร์เเบงค์ Rebecca (1940)
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.พันเอกจูเลี่ยนโทรมา ท่านเป็นสารวัตรตำรวจประจำท้องที่ Rebecca (1940)
Factories have camps of their own, off limits to the SS.โรงงานหลายแห่งตั้งแคมป์ของตัวเอง เป็นเอกเทศจากทางการ Night and Fog (1956)
However you decide, your verdict must be unanimous.แต่คุณตัดสินใจ, คำตัดสินของคุณจะต้องเป็นเอกฉันท์ 12 Angry Men (1957)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
And...และนำมาให้ฉันและเอกสาร The Old Man and the Sea (1958)
- Patience and moderation, Mr. Ambassador.- ความอดทนและการดูแลนายเอกอัครราชทูต The Ugly American (1963)
White and two reds...สีขาวและสีแดงสอง นั่นเป็นมากเช่นพันเอก How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอก[X] (ēk) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star   FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka-) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary   
เอกฉันท์[n.] (ēkkachan) EN: unanimity   
เอกชน[n.] (ēkkachon) EN: individual ; private citizen ; person   FR: individu [m] ; privé [m] ; particulier [m]
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
เอกซ์[n.] (ēks) EN: X ; x   FR: X [m] ; x [m]
เอกบุรุษ[n. exp.] (ēkkaburut) EN: great man ; great personnage   FR: personnage important [m] ; grand homme [m]
เอกภพ[n.] (ēkkaphop) EN: Universe   FR: Univers [m]
เอกภพมืด[n. exp.] (ēkkaphop meūt) EN: Dark Universe   
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop samphat) EN: relative universe; universal set   

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
doraemon (n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
shredder(n) เครื่องทำลายเอกสาร
CT(n abbrev) ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computerized axial tomography)
CIS(n) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) คือ กลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambassador[N] เอกอัครราชทูต, See also: ทูต, นักการทูต, ราชทูต
archive[N] เอกสารสำคัญ
authorization[N] เอกสารอนุญาต, See also: เอกสารมอบอำนาจ, Syn. mandate
autocracy[N] อัตตาธิปไตย, See also: เอกาธิปไตย, Syn. dictatorship
autonomy[N] การปกครองตนเอง, See also: เอกราช, Syn. self government
certification[N] เอกสารรับรอง, Syn. certificate
charter[N] กฎบัตร, See also: เอกสารทางการ, รัฐธรรมนูญ
cheque[N] เช็ค, See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ, Syn. bank check, check
death certificate[N] มรณบัตร, See also: เอกสารทางราชการที่แพทย์ระบุสาเหตุของการตายไว้
diplomat[N] นักการทูต, See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม, Syn. diplomatist, envoy representative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
agonic(เอกอน' นิค) adj. ซึ่งไม่เป็นมุม
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
aliunde(เอลีอัน' ดี) adv., adj. ไมใช่ส่วนของเอกสารนั้น, ไม่ใช่ได้มาจากเอกสารนั้น
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
admiral(n) พลเรือเอก
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอก
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
customary documentary เอกสารประกอบ
document number was canceledเอกสารถูกยกเลิก
RFCs (n) เอกสาร ที่ใช้เป็นมาตราฐาน เพื่อการอ้างอิง ของ Internet
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน
swagga[sa-wag-ga] (slang ) เอกลักษณ์หนึ่งของตัวเองหรือบุคคล ที่ทำให้มีความแตกต่างไม่เหมือนผู้อื่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
書類[しょるい, shorui] (n) เอกสาร
民間人[みんかんじん, minkanjin] (n) เอกชน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
参考書類[さんこうしょるい, sankoushorui] (n) เอกสารอ้างอิง
書面[しょめん, shomen] เอกสาร (มักใช้หรือพูดในเวลาที่ต้องการจะกล่าวถึงวิธีการ เช่น บอกด้วยปากเปล่า อย่างกรณี 書面 นี้ก็จะเป็นว่า ด้วยเอกสาร หรืออาจจะใช้ในความหมายในลักษณะที่ว่า ในหน้าเอกสาร) ความแตกต่างระหว่าง 書類 ก็คือ 書類 มักใช้ในความหมายถึงเอกสารทั่วไปโดยปกติ , See also: R. 書類
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
ีืuniverse[] (n) เอกภพ
添付物[てんぷぶつ, tenpubutsu] (n ) เอกสารแนบ
一乗[いちじょう, ichijou] (n 仏 ) เอกยาน

German-Thai: Longdo Dictionary
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
dessen(Rel.pron.) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein
einenหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมตรง Akkusativ, See also: ein
Tasche(n) |die, pl. Taschen| กระเป๋า เช่น Aktentasche กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าทำงาน
Ordner(n) |der, pl. Ordner| ที่เก็บเอกสาร
Ordner(n) |der, pl. Ordner| แฟ้มใส่เอกสารที่มีห่วงยึด
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
tu(n) ประธานบุรุษที่ 2 เอกพจน์, เธอ
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย,เขา,มัน
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
jaune(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเหลือง
marron(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีน้ำตาลเข้ม
mauve(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีม่วงสด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top