ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallaby

W AA1 L AH0 B IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallaby-, *wallaby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallaby[N] จิงโจ้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางในตระกูล Macropodidae

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallaby(วอล'ละบี) n. จิงโจ้ขนาดเล็ก

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLABY W AA1 L AH0 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallaby (n) wˈɒləbiː (w o1 l @ b ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小袋鼠[xiǎo dài shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˇ, ] wallaby; pademelon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wallaby {n} (kleineres Känguru)wallaby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワラビー[, warabi-] (n) wallaby; (P) [Add to Longdo]
岩ワラビー[いわワラビー, iwa warabi-] (n) (uk) rock wallaby [Add to Longdo]
砂色ワラビー[すないろワラビー, sunairo warabi-] (n) (uk) agile wallaby; sandy wallaby (Macropus agilis) [Add to Longdo]
縞ワラビー[しまワラビー, shima warabi-] (n) (uk) toolache wallaby (Macropus greyi) (extinct) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallaby \Wal"la*by\, n.; pl. {Wallabies}. [From a native name.]
   (Zool.)
   Any one of numerous species of kangaroos belonging to the
   genus {Halmaturus}, native of Australia and Tasmania,
   especially the smaller species, as the brush kangaroo
   ({Halmaturus Bennettii}) and the pademelon ({Halmaturus
   thetidis}). The wallabies chiefly inhabit the wooded district
   and bushy plains. [Written also {wallabee}, and {whallabee}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wallaby
   n 1: any of various small or medium-sized kangaroos; often
      brightly colored [syn: {wallaby}, {brush kangaroo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top