ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walleyed

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walleyed-, *walleyed*, walley, walleye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walleyed[ADJ] ตาถลน, See also: ตาโปน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย Junior (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข[ADJ] walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person   FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wall-eyed \Wall"-eyed`\, a. [Icel. valdeyg[eth]r, or vagleygr;
   fr. vagl a beam, a beam in the eye (akin to Sw. vagel a
   roost, a perch, a sty in the eye) + eygr having eyes (from
   auga eye). See {Eye}.]
   Having an eye of a very light gray or whitish color. --Booth.
   [1913 Webster]
 
   Note: Shakespeare, in using wall-eyed as a term of reproach
      (as "wall-eyed rage," a "wall-eyed wretch"), alludes
      probably to the idea of unnatural or distorted vision.
      See the Note under {Wall-eye}. It is an eye which is
      utterly and incurably perverted, an eye that knows no
      pity.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 walleyed
   adj 1: having divergent strabismus [ant: {cross-eyed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top