ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝา

   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝา-, *ฝา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีเงินฝากประจำ (n ) fixed deposit account, time deposit account

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับซื้อฝาaccept to buy with the right of redemption

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝา[N] partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝา[N] lid, See also: cover, Syn. ฝาจุก, ฝาปิด, Example: ่แม่บอกให้ฉันปิดฝาขวดน้ำหวานให้สนิทเพราะเดี๋ยวมดจะขึ้น, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องปิดภาชนะต่างๆ
ฝา[V] deposit, See also: entrust, leave with somebody, place under the care of, Example: ทุกๆ เดือนเขาจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาของลูก, Thai definition: มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา
ฝา[V] slice, See also: cut into pieces, Example: แม่ค้าฝานกล้วยต้มเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้าแล้วราดด้วยน้ำเชื่อมไว้ขายเด็กๆ, Thai definition: ตัด เฉือน แฉลบให้เป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นเป็นอัน
ฝา[N] dam, See also: weir, dike, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำฝายกั้นน้ำทุกหมู่บ้าน, Count unit: ฝาย, Thai definition: ที่กั้นน้ำเพื่อการชลประทานทางภาคเหนือ
ฝา[N] dam, See also: weir, dike, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, Example: เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลก็จะมีน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เช่น เขื่อน ฝาย แม่น้ำ ฯลฯ เพื่อช่วยในการเพาะปลูก, Count unit: ฝาย, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทดน้ำในทางน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน โดยให้น้ำที่เหลือจากความต้องการท้นขึ้นแล้วไหลข้ามไปได้, Notes: (กฎหมาย)
ฝา[N] shore tree, Syn. ต้นฝาด, Example: สีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น สีเขียวได้จากใบเตย สีแดงได้จากฝาดและกระเจี๊ยบแดง ส่วนสีเหลืองได้จากขมิ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Lumnitzera วงศ์ Combretaceae ขึ้นตามป่าชายเลน ใช้ทำฟืน เปลือกใช้ฟอกหนัง มี 2 ชนิด คือ ฝาดขาวและ ฝาดแดง
ฝา[ADJ] astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง
ฝา[V] be deceptive, See also: mistake one for another, Example: ถ้าตาฉันไม่ฝาด คนเมื่อสักครู่นี้เหมือนเพื่อนเก่าของฉันเลย, Thai definition: รับรู้ผิดไปจากปกติ เช่น หูฝาด ตาฝาด
ฝากผี[V] depend on, Example: ป้าเห็นจะต้องฝากผีกับหลานเสียแล้ว นอกนั้นก็มองไม่เห็นใครจริงๆ, Thai definition: มอบหมายให้ช่วยทำศพให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝาน. เครื่องปิดภาชนะต่าง ๆ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฝาหม้อ ฝาโอ่ง ฝาท่อ
ฝาฝ้าหรือเยื่อที่จับอยู่ข้างบนของเหลวเช่นนํ้านมเป็นต้น
ฝาเครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรงเป็นต้น เช่น ฝาบ้าน ฝาเรือน ฝาห้อง
ฝาส่วนที่ปิดปากหอยหรือหุ้มตัวหอยซึ่งเปิดได้, ใช้เป็นลักษณนาม เช่น ขนมถ้วยฝาหนึ่ง ขนมถ้วย ๒ ฝา.
ฝาก. มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา เช่น ฝากตัว ฝากบ้าน, ให้ปรากฏเป็นเกียรติ เช่น ฝากชื่อเสียง ฝากฝีมือ, ให้นำไปหรือให้ทำแทนตัว เช่น ฝากจดหมาย ฝากหน้าที่.
ฝากกองก. ผสมเข้ากับเขาด้วย.
ฝากกายก. ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัว.
ฝากครรภ์ก. ฝากตัวให้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือผดุงครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์, ฝากท้อง ก็ว่า.
ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัวก. มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.
ฝากทรัพย์น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน แล้วจะคืนให้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operculumฝา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hood; bonnetฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
epiglottisฝากล่องเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epiglottitisฝากล่องเสียงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skull cap; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cap, skull; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concha of cranium; calvaria; cap, skullฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calvaria; cap, skull; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dust capฝากันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Twins, Conjoinedฝาแฝดติดกัน [TU Subject Heading]
Weirsฝา[TU Subject Heading]
Shutter, Dustless ฝาปิดกันฝุ่น
อุปกรณ์ติดตั้งในรถบรรทุกขยะ ซึ่งมีกลไกปิดกั้นป้องกันฝุ่นมิให้ฟุ้งกระจายขณะเทขยะใส่ช่องรับขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Caps, Protectiveฝาใน,ปลอกที่หุ้มแช่ [การแพทย์]
Caps, Screwฝาปิดชนิดที่เป็นเกลียว [การแพทย์]
Closureฝา,การปิด,่ความสิ้นสุด [การแพทย์]
Closures, Screwฝาเกลียว [การแพทย์]
Cups, Mountingฝาปิด [การแพทย์]
Epiglottitisฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I take a message?ท่านจะฝากข้อความถึงไหมครับ The Great Dictator (1940)
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว Rebecca (1940)
Tell Baker that I told him all that I know already.ฝากบอกเบเกอร์ด้วย ว่าฉันรู้เรื่องหมดแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
When do we leave?เมื่อไหร่ที่เรานำมาฝาก? Yellow Submarine (1968)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
Go up and say you bring him Best wishes from his fallen old chumบอกท่านด้วยว่าเพื่อนเก่า ฝากความปรารถนาดีมาให้ The Little Prince (1974)
You idiot, you burned out the bearings.งี่เง่า ฝาประกบเพลาไหม้เเล้ว Jaws (1975)
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"...wrap me in my shroud and close the coffin lidห่อฉันในซ่อนเร้นของฉัน and close ฝาโลงศพ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Oh, and she also left me your $50, and she didn't take a penny of it.โอ้, ยังฝาก 50 ดอลล่าห่ไว้ด้วย, หล่อนไม่เอาซักเพนนีเดียว. Suspiria (1977)
You scum-sucking trash!คุณดูดฝาถังขยะ! Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝา[n.] (fā) EN: cover ; lid ; shell   FR: couvercle [m]
ฝา[n.] (fā) EN: wall ; partition   FR: mur [m] ; cloison [f]
ฝา[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwām) EN: leave a message   
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ฝากประจำ[v. exp.] (fāk prajam) EN: make a fixed deposit   
ฝากผี[v.] (fākphī) EN: depend on   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   

English-Thai: Longdo Dictionary
bottle cap(n jargon) ฝาขวด, crown cap
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, R. bottle cap
Image:
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank with[PHRV] ฝากเงินธนาคาร, See also: ฝากเงินไว้กับ
cap[N] ฝาครอบ, Syn. top, lid, cover
check[VT] ฝาก, See also: ฝากของ
cover[N] ฝา, See also: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด, Syn. lid, top
deposit[VT] ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
deposit[VT] ฝากไว้, See also: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้, Syn. put down, lay down, drop
hood[N] ฝากระโปรงรถยนต์
hood[N] ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด
leave word at[IDM] ฝากข้อความไว้ที่, See also: ฝากข้อความไว้กับ, Syn. leave for, leave with
leave word for[IDM] ฝากข้อความไว้ให้กับ, Syn. leave at, leave with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
alumroot(แอล' ลัมรูท) n. พืชจำพวก Heuchera ในอเมริการากของมันใช้เป็นยาฝาดสมาน
astrictive(แอสทริค'ทิฟว) adj. ฝาดสมาน
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
buttress(n) ที่ยัน,เครื่องค้ำ,ฝาค้ำ
cap(n) หมวกแก๊ป,ยอด,ฝาครอบ
carapace(n) กระดอง,ฝา
checkroom(n) ที่รับฝากของ
closet(n) ห้องส้วม,ห้องสุขา,ห้องลับ,ห้องส่วนตัว,ตู้ฝาผนัง
closure(n) การปิด,การจบ,การยุติ,ฝาปิด
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crown capฝาจีบ
journal bearing (n ) ฝาประกบเพลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ญี่ปุ่น[ふたご, futago] (n) ฝาแฝด
ฝากตัว[] ฝากเนื้อฝากตัว
渋い[しぶい, shibui] (adj ) ฝาด(รสชาติ), บูดเบี้ยว(หน้าบูด), สุขุม เคร่งขรึม(น้ำเสียง), เรียบ ดูดี มีรสนิยม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody

German-Thai: Longdo Dictionary
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
einzahlen(vi) |zahlte ein, hat eingezahlt| ฝาก เช่น Geld einzahlen ฝากเงิน
Flügel(n) |der, pl. Flügel| เปียโนขนาดใหญ่(ที่มีฝาหรือปีกขนาดใหญ่), See also: R. Klavier

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top