ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

华尔街

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -华尔街-, *华尔街*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华尔街[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ, / ] Wall Street, #14,821 [Add to Longdo]
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Wall Street Journal, #26,005 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A big tycoon in Wall Street He said he was in hock[CN] 一个华尔街大亨他说他负债累累 A big tycoon in Wall Street He said he was in hock Viva Las Vegas (1964)
Well, my bank is not on Wall Street.[CN] 我的银行不是在华尔街 House of Strangers (1949)
Bad hunting on Wall Street at night.[CN] 夜里的华尔街不再喧嚣 The Naked City (1948)
I spit on Wall Street![CN] 我唾弃华尔街 One, Two, Three (1961)
Wall Street analysts and company officials report... they know of no reason for the sudden interest -[CN] 华尔街分析家和公司职员报告... 他们不知道突然热销的原因 The Man Who Fell to Earth (1976)
Well, American aggression, warmongering, tanks that Wall Street sells.[CN] 美国的侵略 煽动战争 华尔街卖的坦克 The Ugly American (1963)
Just hang a welcome sign on the front door of that house of yours on wall street.[CN] 快在你华尔街的房子门前挂个欢迎光临 Saratoga Trunk (1945)
The tanks... that Wall Street sells.[CN] 华尔街卖出的坦克 The Ugly American (1963)
Power to use against us... with the army the Pentagon trains... and the tanks that Wall Street sells.[CN] 用来对付我们... 用来运送五角大楼培训 的军警... 和华尔街卖出的坦克 The Ugly American (1963)
Here's your "Wall Street Journal"... and here is my resignation.[CN] 这是你的《华尔街日报》 这是我的辞呈 One, Two, Three (1961)
He's got a good team, too- for one, the richest banker in new york, the fellow that's got that place down on wall street- the house of something or other- and that scotchman who owns all those steel mills and coal mines,[CN] 他有一个很好的团队,对他来说非常好 纽约最有钱的银行家 家在华尔街还是 Saratoga Trunk (1945)
Those long, tiny little columns in The Wall Street Journal.[CN] 专看"华尔街日报"上 冗长的专栏 Some Like It Hot (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top