ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walled

W AO1 L D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walled-, *walled*, wall, walle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which also means that the people holding Padma might be digitally walled off by the one person on this planet who might be better at this than I am.ซึ่งหมายความว่าคนที่เอาตัวพัดม่าไป อาจถูกปิดกั้นด้วยระบบดิจิตอล โดยบุคคลหนึ่งบนโลกนี้ Victory (2013)
Unfortunately, my son has walled himself off from me completely, but I believe that you still have the power to reach him.โชคร้ายหน่อย, ที่ลูกชายฉัน ได้สร้างกำแพงที่กั้นฉันเอาไว้ แต่ฉันเชื่อว่าเธอยังคงมี พลังที่จะสามารถเข้าถึงตัวเค้าได้ Power (2013)
Great. As if my life isn't walled up enough already.ดี หยั่งกะว่าชีวิตฉัน ไม่เหมือนติดคุกอยู่แล้วงั้นแหละ Saturn Returns (2012)
My grandfather must have walled it up before he lost the house.ปู่ฉันคงสร้างกำแพงนี้ขึ้นมา ก่อนจะสูญเสียบ้านหลังนี้ไป The Adventures of Tintin (2011)
Facing extinction, mankind withdrew behind walled cities under the protection of the Church.เพืื่อต่อต้านการสูญสิ้นซึ่งเผ่าพันธุ์ เหล่ามนุษย์ผู้เหลือรอด ล่าถอยไปอยู่ใต้ปราการใหญ่ ภายใต้การคุ้มครองของโบสถ์ Priest (2011)
[JEM] The cops get us walled in, we're gonna need her.ตำรวจล้อมเราไว้แล้ว เราต้องการตัวเธอ The Town (2010)
Go to the town of Megiddo in the walled city of Jezreel.ไปที่ตัวเมืองเมเคทโด ในเขตเมืองแจสเซล The Omen (2006)
Here it comes, man, the Walled City.นี่มันมาถึงมนุษย์กำแพงเมือง Bloodsport (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวียง[N] walled city, See also: city, town, Syn. เมือง, Thai definition: เมืองที่มีกำแพงล้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวียง[n.] (wīeng) EN: walled city ; city ; town   FR: ville fortifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLED    W AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walled    (v) wˈɔːld (w oo1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingemauertwalled in [Add to Longdo]
zugemauertwalled up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲郭村[いかくそん, ikakuson] (n) walled settlement; walled town [Add to Longdo]
厚膜胞子[こうまくほうし, koumakuhoushi] (n) chlamydospore (thick-walled spore that can survive harsh conditions) [Add to Longdo]
城郭都市[じょうかくとし, joukakutoshi] (n) fortified city; walled city [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wall \Wall\, v. t. [imp. & p. p. {Walled}; p. pr. & vb. n.
   {Walling}.]
   1. To inclose with a wall, or as with a wall. "Seven walled
    towns of strength." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The king of Thebes, Amphion,
       That with his singing walled that city. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To defend by walls, or as if by walls; to fortify.
    [1913 Webster]
 
       The terror of his name that walls us in. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. To close or fill with a wall, as a doorway.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top