ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palisade

P AE2 L AH0 S EY1 D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palisade-, *palisade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palisade[N] รั้วไม้, Syn. picket, stake
palisade[VT] กั้นรั้วไม้, See also: ใช้รั้วล้อมรอบ
palisades[N] หน้าผา (ที่เป็นแนวตามแหล่งน้ำ), See also: แนวผาสูงชัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palisadeแพลิเซด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can see something now coming into sight above the Palisades.ฉันเห็นอะไรบางอย่างกำลังบินเข้ามา มันกำลังอยู่เหนือตึกพาลีซาเด๊ส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The Palisades?รั้วเหล็ก? The Dark Knight (2008)
These Palisades are a monument to the breakup of the supercontinent Pangaea.การล่มสลายของ ทวีปซุปเปอร์ เพงเกยะ ลำดับของการปะทุของภูเขาไฟ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Have a kid with a sprained ankle in Beverly Hills and twins with possible whooping cough in the Palisades right after.มีเด็กข้อเท้าแพลงในเบเวอร์ลีฮิลส์ และหลังจากนั้นก็มีฝาแฝดที่อาจจะเป็นโรคไอกรน ในพาลิเซดส์ Checking In (2015)
Residents in Malibu and parts of Pacific Palisades today Are reporting moderate damage and no injuries after what...ที่พักในมาลิบูและPacificPalisades รายงานที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ. San Andreas Quake (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle   FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALISADE    P AE2 L AH0 S EY1 D
PALISADES    P AE2 L AH0 S EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palisade    (v) pˌælɪsˈɛɪd (p a2 l i s ei1 d)
palisaded    (v) pˌælɪsˈɛɪdɪd (p a2 l i s ei1 d i d)
palisades    (v) pˌælɪsˈɛɪdz (p a2 l i s ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palisade {f} | Palisaden {pl}palisade | palisades [Add to Longdo]
Palisade {f}stockade [Add to Longdo]
Palisadenabsperrung {f}palisaded [Add to Longdo]
Palisadenzaun {m}palisade trench [Add to Longdo]
Palisadenzaun {m}; Palisade {f}picket fence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柵状組織[さくじょうそしき, sakujousoshiki] (n) palisade layer [Add to Longdo]
断崖[だんがい, dangai] (n) palisade; cliff [Add to Longdo]
乱杭[らんぐい, rangui] (n) palisade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palisade \Pal`i*sade"\, n. [F. palissade, cf. Sp. palizada, It.
   palizzata, palizzo, LL. palissata; all fr. L. palus a stake,
   pale. See {Pale} a stake.]
   1. (Fort.) A strong, long stake, one end of which is set
    firmly in the ground, and the other is sharpened; also, a
    fence formed of such stakes set in the ground as a means
    of defense.
    [1913 Webster]
 
   2. Any fence made of pales or sharp stakes.
    [1913 Webster]
 
   3. A line of bold cliffs, esp. one showing basaltic columns;
    -- usually in pl., and orig. used as the name of the
    cliffs on the west bank of the lower Hudson.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Palisade cells} (Bot.), vertically elongated parenchyma
    cells, such as are seen beneath the epidermis of the upper
    surface of many leaves.
 
   {Palisade worm} (Zool.), a nematoid worm ({Strongylus
    armatus}), parasitic in the blood vessels of the horse, in
    which it produces aneurisms, often fatal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palisade \Pal`i*sade"\, v. t. [imp. & p. p. {Palisaded}; p. pr.
   & vb. n. {Palisading}.] [Cf. F. palissader.]
   To surround, inclose, or fortify, with palisades.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palisade
   n 1: fortification consisting of a strong fence made of stakes
      driven into the ground
   v 1: surround with a wall in order to fortify [syn: {wall},
      {palisade}, {fence}, {fence in}, {surround}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Palisade /paliːzaːdə/ 
  palisade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top