ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pet

P EH1 T   
185 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pet-, *pet*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n ) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
PET Scan (n vt ) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้
petechiae (1-2 mm) (n ) เป็นจุดเลือดออกขนาดเล็กในชั้นผิวหนังหรือเยื่อบุ สาเหตุเนื่องจากมีความผิดปกติของผนังหลอดเลือด หรือความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด ถ้า purpura ขนาดใหญ่มากกว่า 1 เซนติเมตรและหรือเกิดจากการกระแทกอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ecchymosis
See also: S. purpura(2-10 mm), ecchymosis,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
petrichor (n ) The smell of earth after a rain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pet[N] สัตว์เลี้ยง
pet[N] คนโปรด, See also: คนที่โปรดปราน, Syn. darling, favourite, dear
pet[N] สิ่งอันเป็นที่รัก
pet[ADJ] ที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง, See also: ถือเป็นสัตว์เลี้ยง
pet[ADJ] ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นพิเศษ, ซึ่งพอใจยิ่ง, Syn. beloved, dear, preferred
pet[VT] ซึ่งสัมผัสเบาๆ อย่างคุ้นเคย (มักกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยง)
pet[VI] กอดด้วยความรัก, See also: ลูบไล้อย่างเอ็นดู, Syn. fondle, caress, cuddle, Ant. hit, beat, slap
pet[N] อารมณ์เสีย, See also: อารมณ์โกรธ, Syn. bad mood
pet[VI] มีอารมณ์เสีย, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, Syn. to be peevish, sulk
petal[N] กลีบดอกไม้, Syn. corolla, floral leaf

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
pet namen. ชื่อเรียกบุคคลหรือสิ่งของด้วยความรัก
petal(เพท'เทิล) n. กลีบดอก., See also: petaled,petalled adj.
peter(พี'เทอะ) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายตัวไป,มอดไป,จางไป. ค่อย ๆ เหือดแห้งไป
petichaieดวงเลือดซึมเข้าใต้ผิวหนัง
petit(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,เกี่ยวกับลหุโทษ,ไม่สำคัญ,รองลงมา, Syn. small,petty,minor
petit larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
petite(พีทีท') adj. เล็ก,จิ๋ว. n. หญิงร่างเล็ก
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal

English-Thai: Nontri Dictionary
pet(n) สัตว์เลี้ยง,คนรัก
pet(vt) กอด,ลูบคลำ
petal(n) กลีบดอกไม้
petite(adj) เล็ก,จิ๋ว,จุ๋มจิ๋ม,น่ารัก,น้อย
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน
petrol(n) น้ำมันรถ
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม
petticoat(n) กระโปรงซับใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petalกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petaloidคล้ายกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petechiaจุดเลือดออก, กาฬแดง, กาฬเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petechial-จุดเลือดออก, -กาฬแดง, -กาฬเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petechial eruptionผื่นจุดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petiolateมีก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petiole; leaf stalkก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petiolulateมีก้านใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petioluleก้านใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pet adoptionการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet food industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet medicineสัตวแพทยศาสตร์สัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet ownersเจ้าของสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Pet shopsร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
PET, Polyethylene Terephthalate พีอีที
เรซินที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใส เช่น ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำมันพืช ดู โพลีเอทิลีน [สิ่งแวดล้อม]
Petakopadesapakaranamเปฏโกปเทสปกรณ์ [TU Subject Heading]
petalกลีบดอก, โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในการถ่ายละอองเรณู มักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Petanqueเปตอง [TU Subject Heading]
Petasmaอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศผู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pete-man[safecracker] (n) นักเจาะเซฟ
pete-man (n) ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
See also: S. safecracker,
petrel (n) นกจมูกหลอดยักษ์ขั้วโลกใต้
petroleum refiningการกลั่นปิโตรเลียม
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peters?ปีเตอร์? Surrogates (2009)
Peter.ปีเตอร์ Veiled Threat (2011)
Pete...พีท... We All Fall Down (2012)
Smells like a petunia.กลิ่นเหมือนพิทูเนีย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
All alone, my pet?ทั้งหมดคนเดียวสัตว์เลี้ยงของ ฉัน? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
For the love of Pete! Come here!คุณพระช่วย มานี่เร็ว Rebecca (1940)
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว Rebecca (1940)
Peter Nan Oboe... Peter Nan Oboe...ปีเตอร์ปีเตอร์โอโบน่านน่านปี่ โอโบปีเตอร์น่าน How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe...ปีเตอร์ปีเตอร์โอโบน่านน่านปี่ How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe...ปีเตอร์ปีเตอร์โอโบน่านน่านปี่ How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe...ปีเตอร์ปีเตอร์โอโบน่านน่านปี่ How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe... Hello, all stations, report my signal.สวัสดีทุกสถานีรายงาน สัญญาณของฉัน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
petMy pet dog was seriously ill.
petWhat does she keep as a pet?
petWe were involved in a petty argument.
petPeter doesn't need to attend the meeting.
petThe baby was named Peter after his grandfather.
petPeter applied to his boss for a raise.
petOur car ran out of petrol after ten minutes.
petWe must take our pet into account when we make a trip.
petProducts made from petroleum are vital to modern societies.
petCan you spare me a few liters of petrol?
petAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
petSeveral more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง[ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ปตท.[N] Petroleum Authority of Thailand, See also: PTT, Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
คดีมโนสาเร่[N] petty case, Ant. คดีอุกฉกรรจ์, Example: คดีนี้เป็นเพียงคดีมโนสาเร่, Count unit: คดี, Thai definition: คดีเล็กน้อย
ร้องเรียน[V] complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai definition: เสนอเรื่องราว
สัตว์เลี้ยง[N] pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
ขี้ประติ๋ว[ADJ] trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai definition: ไม่สำคัญ
ขี้งอน[ADJ] peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
กอดจูบ[V] pet, See also: neck, Syn. โอบกอด, Example: มีคนเห็นเธอกอดจูบกับผู้ชายอยู่หน้าสวนสาธารณะ, Thai definition: โอบร่างไว้ในวงแขนและเอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่
เข้าชื่อ[V] petition, See also: have jointly signed, submit a joint letter, Syn. ลงชื่อ, Example: ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อกันเพื่อขับไล่รัฐมนตรีบางคนออก, Thai definition: รวมกันลงชื่อเพื่อแสดงความจำนง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkphan) FR: compétence liée [f]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant

CMU English Pronouncing Dictionary
PET    P EH1 T
PETH    P EH1 TH
PETT    P EH1 T
PETO    P IY1 T OW0
PETE    P IY1 T
PETZ    P EH1 T S
PETA    P IY1 T AH0
PETS    P EH1 T S
PETIE    P EH1 T IY0
PETAL    P EH1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pet    (v) pˈɛt (p e1 t)
Pete    (n) pˈiːt (p ii1 t)
pets    (v) pˈɛts (p e1 t s)
Peter    (n) pˈiːtər (p ii1 t @ r)
petal    (n) pˈɛtl (p e1 t l)
peter    (v) pˈiːtər (p ii1 t @ r)
petty    (j) pˈɛtiː (p e1 t ii)
Petrie    (n) pˈiːtriː (p ii1 t r ii)
Petipa    (n) pɛtˈiːpə (p e t ii1 p @)
petals    (n) pˈɛtlz (p e1 t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] petal; section, #7,934 [Add to Longdo]
卑微[bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ, ] petty and low, #11,633 [Add to Longdo]
花瓣[huā bàn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢˋ, ] petal, #14,896 [Add to Longdo]
彼得[Bǐ dé, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Peter (name), #20,114 [Add to Longdo]
小资产阶级[xiǎo zī chǎn jiē jí, ㄒㄧㄠˇ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] petty bourgeois, #31,627 [Add to Longdo]
请愿[qǐng yuàn, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, / ] petition (for action to be taken), #41,494 [Add to Longdo]
输油管[shū yóu guǎn, ㄕㄨ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] petroleum pipeline, #50,135 [Add to Longdo]
培养皿[péi yǎng mǐn, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄇㄧㄣˇ, / ] Petri dish, #55,054 [Add to Longdo]
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] petty; small-minded, #59,368 [Add to Longdo]
请愿书[qǐng yuàn shū, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ ㄕㄨ, / ] petition, #60,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosename {m}pet name [Add to Longdo]
Lieblingsthema {n}pet subject [Add to Longdo]
Peter PanPeter Pan figure [Add to Longdo]
Petersilie {f} [bot.]parsley [Add to Longdo]
Petrochemikalien {pl}petrochemicals [Add to Longdo]
Petrologe {m}petrologist [Add to Longdo]
Petrus (Apostel)Peter (apostle) [Add to Longdo]
Petschaft {f}signet [Add to Longdo]
Petunie {f} [bot.]petunia [Add to Longdo]
Petzer {m}squealer [Add to Longdo]
Tierhandlung {f}pet shop [Add to Longdo]
Tiernahrung {f}pet food [Add to Longdo]
petrochemisch {adj}petrochemical [Add to Longdo]
petzen; verraten; verpfeifen | petzend; verratend; verpfeifend | gepetzt; verraten; verpfiffen | er/sie petzt | ich/er/sie petzte | er/sie hat/hatte gepetztto squeal | squealing | squealed | he/she squeals | I/he/she squealed | he/she has/had squealed [Add to Longdo]
Petechien {pl}; punktförmige Hautblutungen [med.]petechiae [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
petit(adj) |-e| เล็ก, See also: A. grand
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, See also: A. petite-fille,
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペトリネット[ぺとりねっと, petorinetto] Petri-net [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
繰返し演算[くりかえしえんざん, kurikaeshienzan] repetitive operation [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
請願[せいがん, seigan] Petition, Gesuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pet \pet\ (p[e^]t), n. [Formerly peat, perhaps from Ir. peat,
   akin to Gael. peata.]
   1. A cade lamb; a lamb brought up by hand.
    [1913 Webster]
 
   2. Any person especially cherished and indulged; a fondling;
    a darling; often, a favorite child; as, a teacher's pet.
    [1913 Webster + PJC]
 
       The love of cronies, pets, and favorites. --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   3. [Prob. fr. {Pet} a fondling, hence, the behavior or humor
    of a spoiled child.] A slight fit of peevishness or
    fretfulness. "In a pet she started up." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Any animal kept as a companion, usually in or around one's
    home, typically domesticated and cared for attentively and
    often affectionately. Distinguished from animals raised
    for food or to perform useful tasks, as a {draft animal}
    or a {farm animal}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pet \pet\, a.
   Petted; indulged; favorite; admired; cherished; as, a pet
   child; a pet lamb; a pet theory; a pet animal.
   [1913 Webster]
 
      Some young lady's pet curate.      --F. Harrison.
   [1913 Webster]
 
   {Pet cock}. [Perh. for petty cock.] (Mach.) A little faucet
    in a water pipe or pump, to let air out, or at the end of
    a steam cylinder, to drain it. [Also spelled {petcock}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pet \Pet\, v. t. [imp. & p. p. {Petted}; p. pr. & vb. n.
   {Petting}.]
   To treat as a pet; to fondle; to indulge; as, she was petted
   and spoiled.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pet \Pet\, v. i.
   To be a pet. --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pet
   adj 1: preferred above all others and treated with partiality;
       "the favored child" [syn: {favored}, {favorite(a)},
       {favourite(a)}, {best-loved}, {pet}, {preferred},
       {preferent}]
   n 1: a domesticated animal kept for companionship or amusement
   2: a special loved one [syn: {darling}, {favorite}, {favourite},
     {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]
   3: a fit of petulance or sulkiness (especially at what is felt
     to be a slight)
   4: using a computerized radiographic technique to examine the
     metabolic activity in various tissues (especially in the
     brain) [syn: {positron emission tomography}, {PET}]
   v 1: stroke or caress gently; "pet the lamb"
   2: stroke or caress in an erotic manner, as during lovemaking

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PET
     Personal Electronic Translator
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PET
     Print Enhancement Technology (Compaq)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PET
     Privacy Enhancement Technology
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PET
     Progressive Educational Technology
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pet /pɛ/ 
  fart

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pet /pɛt/
  1. cap
  2. cap

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top