ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -垣-, *垣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[垣, yuán, ㄩㄢˊ] low wall
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  亘 (gèn ㄍㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,948

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] wall, #25,149 [Add to Longdo]
[Cháng yuán, ㄔㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] (N) Changyuan (place in Henan), #97,347 [Add to Longdo]
[Huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] (N) Huayuan (place in Hunan), #133,542 [Add to Longdo]
[Xiāng yuán, ㄒㄧㄤ ㄩㄢˊ, ] (N) Xiangyuan (place in Shanxi), #146,060 [Add to Longdo]
[Yuán qǔ, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ, ] (N) Yuanqu (place in Shanxi), #153,207 [Add to Longdo]
断瓦残[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] the tiles are broken, the walls dilapidated [Add to Longdo]
[shěng yuán, ㄕㄥˇ ㄩㄢˊ, ] a provincial capital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かき, kaki] (n) fence; (P) [Add to Longdo]
間見る(P);かいま見る[かいまみる, kaimamiru] (v1,vt) to take a peep at; to catch a glimpse of; (P) [Add to Longdo]
間聞く;かいま聞く[かいまきく, kaimakiku] (v5k,vt) (col) (obsc) (See 間見る・かいまみる) to get wind of [Add to Longdo]
[かきね, kakine] (n) hedge; fence; (P) [Add to Longdo]
根越し[かきねごし, kakinegoshi] (adv) (1) over the fence (e.g. looking, conducting a conversation); (adj-no) (2) back-fence [Add to Longdo]
根越しに見る[かきねごしにみる, kakinegoshinimiru] (exp,v1) to look over the fence [Add to Longdo]
[えんしょう, enshou] (n) (arch) hedge; fence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.クモの巣を作るには、このきぬの枠を作り、それを木や根のような固い物体に固定させることから始める。
The top of this tree is level with the fence.この木のてっぺんはと同じ高さだ。
The grass was left long and weedy in the slate walk, and very often he wasn't cutting the grass on the other side of the hedge by the road at all.スレートの小道では芝は刈り残されており、雑草も残っており、道路のそばの生けの外側の芝は刈っていないことが多かった。
The house had a stone wall around it.その家の周りに石があった。
The house is fenced around.その家の周りは根がめぐらされている。
The path is bordered with hedges.その道縁には根がある。
Jane visited Mr Ogaki who is our principal.マイクは校長先生である大先生を訪ねました。
Good fences make good neighbors.よい根はよい隣人をつくる。
The grass is always greener on the other side of the fence.根の向こう側の芝生はいつも緑が濃い。
The school grounds extend as far as this fence.学校の敷地はこの根まで続いている。
A fence between makes love more keen.間の根が恋をいっそう燃え立たせる。
A hedge between keeps friendship green.間の根は友情を新鮮に保つ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is she still cross with you?[JA] (大) まだ怒られてんのかよ (明信の関節の音) The Mamiya Brothers (2006)
Between each lot there's a no-man's land strip... disguised by a hedge or by a ditch.[JA] 家と家の間は 立ち入り禁止地帯 一見 生けや溝だが Wings of Desire (1987)
- Dogaki wants to speak to you, boss.[CN] 老大,堂先生跟你讲话 堂 Crying Freeman (1995)
Miyoko Anzai![JA] (大) 安西美代子だよ (明信の関節の音) The Mamiya Brothers (2006)
After "civilians" tour the factory... we like to have them gulp down beer made here.[JA] (大賢太) 本来こうして 一般の方に 見学していただいた後で ここでできたビールを The Mamiya Brothers (2006)
Ogaki. Your voice is so loud it's disturbing.[JA] 大 あんた声が大きくて うるさいから迷惑 The Mamiya Brothers (2006)
How is it?[JA] (大) どうですか? The Mamiya Brothers (2006)
The flowers have blossomed[CN] "原来姹紫嫣红开遍" "似这般都付于断井颓!" Farewell My Concubine (1993)
Did you cheat on her?[JA] 大さん 浮気してたんですか? The Mamiya Brothers (2006)
Pippin saw in the palantír a glimpse of the enemy's plan.[JA] ピピンは"晴眼石"で 敵の計画を間見た The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Take days to unearth all this debris.[CN] 要把这些残断壁都清开要花好几天. Earthquake (1974)
The remains of the Palasgian Walls, bear witness to the fact that it was inhabited from ancient times.[CN] 这些残断壁的废墟 自古见证了无情的占领 Reconstruction (1970)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かき, kaki] Zaun, Hecke, Mauer [Add to Longdo]
[かきね, kakine] -Zaun, -Hecke [Add to Longdo]
間見る[かいまみる, kaimamiru] neugierig_blicken, heimlich_blicken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top