ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallace

W AO1 L AH0 S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallace-, *wallace*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wallace that's enough.วอลเลซ... ...พอแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'll keep this. You go. Wallace will let you know.ฉันจะเก็บไว้เอง ไปได้ แล้ววอลเลซจะติดต่อแก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wallace will punch your friend as long as the song goes.วอลเลซจะอัดเพื่อนนาย นานเท่าที่เพลงยังบรรเลง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You're gonna be takin' Mia Wallace out on a date?คุณกำลัง gonna จะ takin 'Mia วอลเลซออกมาในวันที่? Pulp Fiction (1994)
What does Marsellus Wallace look like?สิ่งที่ไม่ Marsellus วอลเลซมีลักษณะอย่างไร Pulp Fiction (1994)
Describe what Marsellus Wallace looks like!อธิบายสิ่งที่วอลเลซ Marsellus ดูเหมือน! Pulp Fiction (1994)
But Marsellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace.แต่ Marsellus วอลเลซไม่ชอบที่จะระยำโดยใครยกเว้นนางวอลเลซ Pulp Fiction (1994)
'Cause a year from now, when you kickin' it in the Caribbean, you gonna say to yourself, "Marsellus Wallace was right."เพราะปีจากนี้เมื่อคุณ kickin 'มันอยู่ในทะเลแคริบเบียน คุณจะพูดกับตัวเอง "Marsellus วอลเลซถูกต้อง". Pulp Fiction (1994)
- Do you know who Marsellus Wallace is?- คุณรู้ว่าใคร Marsellus วอลเลซคืออะไร? Pulp Fiction (1994)
You tried to fuck him, and Marsellus Wallace don't liked to be fucked... by anybody except Mrs. Wallace.คุณพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาและ Marsellus วอลเลซไม่ชอบที่จะระยำ ... โดยใครยกเว้นนางวอลเลซ Pulp Fiction (1994)
Wallace E Unger.วอลเลซ E อังเกอร์ The Shawshank Redemption (1994)
William Wallace defeated the English in the north of England.วิลเลี่ยมเอาชนะคนอังกฤษได้ ที่ตอนเหนือของประเทศอังกฤษ Faith Like Potatoes (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว[n. exp.] (yīo ngøn sī nāmtān thøng khāo) EN: Wallace's Hawk Eagle   FR: Aigle de Wallace [m] ; Spizaëte de Wallace [m] ; Petit Aigle de Wallace [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLACE W AO1 L AH0 S
WALLACE W AO1 L IH0 S
WALLACE'S W AO1 L AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wallace (n) wˈɒləs (w o1 l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wallaceeule {f} [ornith.]Wallace's Scops Owl [Add to Longdo]
Wallaceraupenfänger {m} [ornith.]Wallacean Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Wallacedrongo [ornith.]Wallacean Drongo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Wallace
   n 1: Scottish insurgent who led the resistance to Edward I; in
      1297 he gained control of Scotland briefly until Edward
      invaded Scotland again and defeated Wallace and
      subsequently executed him (1270-1305) [syn: {Wallace}, {Sir
      William Wallace}]
   2: English writer noted for his crime novels (1875-1932) [syn:
     {Wallace}, {Edgar Wallace}, {Richard Horatio Edgar Wallace}]
   3: English naturalist who formulated a concept of evolution that
     resembled Charles Darwin's (1823-1913) [syn: {Wallace},
     {Alfred Russel Wallace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top