ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squint-eyed

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squint-eyed-, *squint-eyed*, squint-ey, squint-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squint-eyed[ADJ] ตาเอียง, See also: ตาเหล่, Syn. askew, cockeyed
squint-eyed[ADJ] ชำเลืองมอง, See also: หรี่ตามอง, มองเอียงๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squint-eyed(สควินทฺ'อายดฺ) adj.ตาเหล่,ตาเอียง,หรี่ตา,พริ้มตา,ตาเข,ชม้ายตา,มองเอียง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
SQUINT-squint-eyed(adj) ตาเหล่,ตาเข,ตาเอียง,ชม้ายชายตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่อน[ADJ] squint-eyed, See also: slightly crossed-eyed, Syn. เอก, เหล่, เข, Thai definition: เรียกตาที่มีตาดำที่อยู่ไม่ตรงที่ตามปกติว่า ตาส่อน
ตาเอก[N] squint-eyed, See also: cross-eyed, astigmatic-eyed, Syn. ตาเหล่, ตาเข, Example: เขาไม่ชอบให้เพื่อนล้อว่าเขาเป็นตาเอก, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ตาที่มีลูกตาดำอยู่ไม่ตรงที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล่[adj.] (lē) EN: cross-eyed ; squint-eyed   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squint-eyed (j) skwˈɪnt-aɪd (s k w i1 n t - ai d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squint-eyed \Squint"-eyed`\ (-[imac]d`), a.
   1. Having eyes that squint; having eyes with axes not
    coincident; cross-eyed; also called {squinty-eyed}.
    [1913 Webster]
 
   2. Looking obliquely, or asquint; malignant; as, squint-eyed
    praise; squint-eyed jealousy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squint-eyed
   adj 1: affected by strabismus
   2: (used especially of glances) directed to one side with or as
     if with doubt or suspicion or envy; "her eyes with their
     misted askance look"- Elizabeth Bowen; "sidelong glances"
     [syn: {askance}, {askant}, {asquint}, {squint}, {squint-
     eyed}, {squinty}, {sidelong}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top