ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallop

W AA1 L AH0 P   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallop-, *wallop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallop[VT] ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: หวดอย่างแรง, Syn. beat, strike, thresh
wallop[VT] ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)
wallop[N] การตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหวดอย่างแรง, การเฆี่ยนอย่างแรง
wallop[N] ความสามารถในการตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)
walloper[N] ผู้ตีหรือเฆี่ยนอย่างแรง, Syn. walloper
walloping[N] การตีหรือเฆี่ยนเสียงดัง
walloping[ADJ] ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. huge, large, enormous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wallop(vt) นวด,กลิ้งเกลือก,เฆี่ยน,หวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want me to wallop you to death, huh?อยากถูกแม่ตีตายรึไง Slumdog Millionaire (2008)
Fuck me, mate, each one of them packs a wallop like a fucking brick through a plate-glass window.ให้ตายซิ แต่ละกระบอกแจ่ม ๆทั้งนั้น มันดีกว่าขว้างอิฐ ใส่กระจกซะอีกนะ Harry Brown (2009)
You move, woman, or I will wallop you good and hard!คุณย้าย, หญิง, หรือฉันจะวัลลภ คุณความดีและยาก! Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wallopPack a wallop.

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLOP W AA1 L AH0 P
WALLOPS W AA1 L AH0 P S
WALLOPING W AO1 L AH0 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallop (v) wˈɒləp (w o1 l @ p)
wallops (v) wˈɒləps (w o1 l @ p s)
walloped (v) wˈɒləpt (w o1 l @ p t)
walloping (v) wˈɒləpɪŋ (w o1 l @ p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]
打ん殴る;ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] (v5r,vt) to knock; to hit hard; to give a hard blow; to wallop; to sock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallop \Wal"lop\, v. t.
   1. To beat soundly; to flog; to whip. [Prov. Eng., Scot., &
    Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   2. To wrap up temporarily. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. To throw or tumble over. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallop \Wal"lop\, n.
   1. A thick piece of fat. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. A blow. [Prov. Eng., Scot., & Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallop \Wal"lop\, v. i. [Cf. OFlem. walop a gallop; of uncertain
   origin. Cf. {Gallop}.]
   To move quickly, but with great effort; to gallop. [Prov.
   Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallop \Wal"lop\, n.
   A quick, rolling movement; a gallop. [Prov. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallop \Wal"lop\, v. i. [imp. & p. p. {Walloped}; p. pr. & vb.
   n. {Walloping}.] [Probably fr. AS. weallan to spring up, to
   boil or bubble. [root]147. See {Well}, n. & v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To boil with a continued bubbling or heaving and rolling,
    with noise. [Prov. Eng.] --Brockett.
    [1913 Webster]
 
   2. To move in a rolling, cumbersome manner; to waddle. [Prov.
    Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. To be slatternly. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wallop
   n 1: a forceful consequence; a strong effect; "the book had an
      important impact on my thinking"; "the book packs a wallop"
      [syn: {impact}, {wallop}]
   2: a severe blow
   v 1: hit hard; "The teacher whacked the boy" [syn: {whack},
      {wham}, {whop}, {wallop}]
   2: defeat soundly and utterly; "We'll wallop them!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top