ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

墙壁

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -墙壁-, *墙壁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墙壁[qiáng bì, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ, / ] wall, #8,700 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For me, heaven is bounded... by the four walls of this room.[CN] 这个房间的四个墙壁连着 Wuthering Heights (1939)
Also with glass walls.[CN] 也用玻璃墙壁. The Great Dictator (1940)
These hallowed walls, indeed many of these faces, have looked upon Modjeska, Ada Rehan and Minnie Fiske.[CN] 这些庄严神圣的墙壁 见过茉杰丝卡 亚达瑞汉和蜜妮费丝凯等人 All About Eve (1950)
- I make 'em line up, face the right and left walls.[CN] 我让他们排队等候面向墙壁 The Street with No Name (1948)
It's like a wall between us.[CN] 没有你日子很难过 好像我们之间有一道墙壁 Double Indemnity (1944)
Look carefully on the walls.[CN] 仔细看每一面墙壁 Gaslight (1944)
I take 'em on the left wall, work 'em over for whatever they got.[CN] -我带他们去左边的墙壁 为他们做好准备 The Street with No Name (1948)
On a schoolhouse wall[CN] 学校墙壁上的诗 Romance on the High Seas (1948)
Four walls, and you just sit and look at them?[CN] 四面墙壁 你坐着看墙壁 Double Indemnity (1944)
So I'm putting in glass walls.[CN] 因此我在这里放了玻璃墙壁 The Great Dictator (1940)
- I said you had dirty plaster.[CN] 我说你的墙壁赃了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Goldfish swimming inside the walls?[CN] 金鱼在墙壁里游泳? The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top