Search result for

entanglement

(36 entries)
(0.1693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entanglement-, *entanglement*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
wire entanglementn. กำแพงลวดตาข่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entanglementEvery government office seems to have problems in expediting matters without entanglement in its red tape system.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Given your recent entanglement with the church, there is a question I'd like to ask you first, here, in the office of His Holiness.ให้ล่าสุดของคุณแทรกซ้อน เกี่ยวกับโบสถ์ มีคำถาม ที่ฉันต้องการถามเจ้าเป็นครั้งแรก Angels & Demons (2009)
Some sort of quantum entanglement device.เป็นพลังงานที่ซับซ้อน บางประเภท Revelation Zero: Part 1 (2010)
But we were... building a quantum entanglement device.แต่เรากำลังสร้าง... อุปกรณ์ สร้างความพัวพันเชิงควอนตัม Queen Sacrifice (2010)
- A quantum entanglement device.- กลไกพัวพันเชิงควอนตัม Goodbye Yellow Brick Road (2010)
A quantum entanglement device.เครื่องมือกลไกทางพลังงาน Course Correction (2010)
This ring is a quantum entanglement device.แหวนวงนี้เป็นวงจรพัวพัน เชิงคลอนตัมขนาดจิ๋ว Future Shock (2010)
And that's the way entanglement works.และนั่นคือวิธีการ ทำงานสิ่งกีดขวาง Is Time Travel Possible? (2010)
But the microscopic components of a quantum computer are connected via a mysterious process called entanglement.แต่ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ของ คอมพิวเตอร์ควอนตัม มีการเชื่อมต่อผ่านทางกระบวนการ ลึกลับที่เรียกว่าพัวพัน Is There Life After Death? (2011)
A quantum entanglement of cause and effect where everything and everyone reflects on each other.ความซับซ้อนของควอนตัมที่เป็นสาเหตุและผลกระทบ ต่อทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคน สะท้อนถึงกันและกัน Pilot (2012)
Emotional entanglements can lead us down very dangerous paths.การใช้อารมณ์นำไปสู่ หนทางที่อันตราย Fruit of the Poisonous Tree (2012)
I know we have very strict rules against romantic entanglements with our corpohumanoids, but at this point in time, we can't stop them from having hearts.ผมรู้ว่าเรามีกฏที่เคร่งครัด เรื่องความสัมพันธ์เชิงโรแมนติก กับ Corpohumanoid ของเรา แต่มาถึงตอนนี้ Digital Exploration of Interior Design (2012)
Maybe it's being alone in the universe that holds us all together keeps us needing one another in the smallest of ways creating a quantum entanglement of you of me, of us.อาจอยู่โดยลำพัง .. ในจักรวาล สิ่งนั้นได้หลอมรวมเราเข้าด้วยกัน 1+1=3 (2012)
This is a crime of passion born from romantic entanglements.นี่เป็นอาชญากรรมแห่งความสเน่หาที่มีต้นเหตุมาจากความสัมพันธ์หนุ่มสาวครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
Romantic entanglements?ความสัมพันธ์หนุ่มสาวหรอ? The After-Dinner Mysteries (2013)
No other entanglements?หรือใครอื่นมาเกี่ยวข้อง 2 Pi R (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTANGLEMENT    EH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T
ENTANGLEMENT    AH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T
ENTANGLEMENTS    EH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T S
ENTANGLEMENTS    AH0 N T AE1 NG G AH0 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entanglement    (n) (i1 n t a1 ng g l m @ n t)
entanglements    (n) (i1 n t a1 ng g l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwicklung {f}; Verwirrung {f} | Verwicklungen {pl}; Verwirrungen {pl}entanglement | entanglements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements [Add to Longdo]
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement [Add to Longdo]
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication [Add to Longdo]
絡まり[からまり, karamari] (n) entanglement [Add to Longdo]
絡み[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P) [Add to Longdo]
量子もつれ[りょうしもつれ, ryoushimotsure] (n) quantum entanglement [Add to Longdo]
縺れ[もつれ, motsure] (n,adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, / ] entanglement; dispute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entanglement \En*tan"gle*ment\, n.
   1. State of being entangled; intricate and confused
    involution; that which entangles; intricacy; perplexity.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) An extensive low obstacle formed of stakes, stumps,
    or the like, connected by wires, ropes, or the like.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Naut.) An obstruction of cables and spars across a river
    or harbor entrance.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entanglement
   n 1: an intricate trap that entangles or ensnares its victim
      [syn: {web}, {entanglement}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top