ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resistance

R IH0 Z IH1 S T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resistance-, *resistance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Resistance(n) the ability of an organism to exclude or overcome, completely or in some degree, the effect of a pathogen or other damaging factor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resistance(n) การต่อต้าน, See also: การขัดขืน, Syn. opposition, struggle
resistance(n) ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, Syn. refrainment
resistance(n) แรงต้านทาน, See also: ความต้านทาน, Syn. impediment, friction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน, การต่อต้าน, การต้านทาน, ความทน, ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight, withstand
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.

English-Thai: Nontri Dictionary
resistance(n) ความต้านทาน, การต่อต้าน, ความอดทน, การสกัดกั้น, การขัดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistance brazingการแล่นประสานความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance butt weldingการเชื่อมชนความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance stud weldingการเชื่อมสลักความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance weldingการเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance welding electrodeขั้วเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance, passiveการต่อต้านอย่างสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistance, total peripheralแรงต้านส่วนปลายทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Resistance thermometerเทอร์มอมิเตอร์ระบบ ความต้านทาน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน Night and Fog (1956)
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ Gandhi (1982)
And what resistance would you offer?แล้วเราควรจะต่อต้านอย่างไร Gandhi (1982)
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก. Cinema Paradiso (1988)
John Connor is leader of the Worldwide Resistance and last hope of humankind.จอห์น คอนเนอร์เป็นผู้นำของหน่วยต่อต้าน และเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
John Connor leads the Resistance to victory.ไม่ใช่ จอห์น คอนเนอร์จะนำกองกำลังไปสู่ชัยชนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The Resistance captured me and reprogrammed my CPU.หน่วยปฏิวัติจับตัวผมได้ แล้วโปรแกรมซีพียูผมใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The greater the popular resistance to the water privatization scheme the more violent became the standoff.ยิ่งประชาชนต่อต้านแผนการแปรรูปน้ำ มากเท่าไร ความรุนแรงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น The Corporation (2003)
-So resistance doesn't matter.- งั้นความต้านทานก็ไม่สำคัญ Primer (2004)
Resistance grew throughout the country.ก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านขึ้นแทบทั่วประเทศ The Great Raid (2005)
She's betrayed the resistance and must be considered a threat.เธอทรยศต่อกลุ่มต่อต้าน เธอถือเป็นภัยคุกคาม Æon Flux (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resistanceDesist from useless resistance.
resistanceI had expected stronger resistance from the enemy but if anything there are less of them as we advance to the centre... Don't you think that's strange?
resistanceIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
resistanceSilence often implies resistance.
resistanceTake the line of least resistance.
resistanceThe alternative possibilities were resistance and flight.
resistanceThe defenders put up a stout resistance.
resistanceThe enemy gave in without further resistance.
resistanceThey made a stubborn resistance.
resistanceWe are faced with the alternative of resistance or slavery.
resistanceWe broke down what little resistance remained.
resistanceWe came up against massive popular resistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต้านทาน(n) resistance, See also: opposition, Example: ขดลวดทองแดงมีความต้านทานต่ำ
การขัดขืน(n) disobedience, See also: resistance, Ant. การยินยอม, Example: เพราะการขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ผู้ร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรม
แรงต้านทาน(n) braking power, See also: resistance, Example: นักร่อนจะต้องนอนบังคับเครื่องบินเพื่อลดแรงต้านทานของอากาศลงให้เหลือน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังทางวัตถุ[kamlang thāng watthu] (n, exp) EN: material strength  FR: résistance des matériaux [ f ]
การเผชิญความเครียด[kān phachoēn khwām khrīet] (n, exp) EN: stress resistance ; stress coping
การทนทาน[kān thonthān] (n) EN: resistance  FR: résistance [ f ]
การทนทานต่อ...[kān thonthān tø …] (n, exp) EN: resistance to …  FR: résistance à … [ f ]
การทนทานต่อการชำรุด[kān thonthān tø kān chamrut] (n, exp) EN: resistance to wear and tear
การต่อต้าน[kān tøtān] (n) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban  FR: résistance [ f ] ; opposition [ f ]
เครื่องขัดขวาง[khreūang khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; resistance ; disconnector
ความต้านทาน[khwām tānthān] (n) EN: resistance
ความต้านทานไฟฟ้า[khwām tānthān faifā] (n, exp) EN: resistance  FR: résistance électrique [ f ]
ความต้านทาน[khwām tānthān] (n) EN: resistance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESISTANCE R IH0 Z IH1 S T AH0 N S
RESISTANCE R IY0 Z IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resistance (n) rˈɪzˈɪstəns (r i1 z i1 s t @ n s)
resistances (n) rˈɪzˈɪstənsɪz (r i1 z i1 s t @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, ] resistance; refusal (to cooperate); boycott, #7,687 [Add to Longdo]
抗药性[kàng yào xìng, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] resistance to action of a drug, #35,442 [Add to Longdo]
抗性[kàng xìng, ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, ] resistance; capability of resisting [Add to Longdo]
抵抗力[dǐ kàng lì, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, ] resistance; immunity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeit { f } | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray [Add to Longdo]
Biegefestigkeit { f }resistance to bending [Add to Longdo]
Durchstoßfestigkeit { f }resistance to perforation [Add to Longdo]
Glutbeständigkeit { f }resistance to glow heat [Add to Longdo]
Kältebeständigkeit { f }resistance to cold [Add to Longdo]
Lösungsmittelbeständigkeit { f }resistance against solvents [Add to Longdo]
Resistance { f }; Résistance { f } [ hist. ]resistance; résistance [Add to Longdo]
Wärmebeständigkeit { f }resistance to heat [Add to Longdo]
Widerstand { m } (gegen)resistance (to) [Add to Longdo]
Widerstandsbewegung { f }resistance movement [Add to Longdo]
Widerstandsdraht { m }resistance wire [Add to Longdo]
Widerstandskämpfer { m }resistance fighter [Add to Longdo]
Widerstandspunktschweißen { n } [ techn. ]resistance spot welding [Add to Longdo]
Widerstandsschweißelektrode { f }resistance welding electrode [Add to Longdo]
Widerstandswert { m }resistance value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんなり[sunnari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
むざむざ[muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]
インスリン抵抗性症候群[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) { comp } surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] (n) { comp } surge resistance [Add to Longdo]
メインディッシュ[meindeisshu] (n) main dish; main course; piece de resistance [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] (n) { comp } loop resistance [Add to Longdo]
レジスタンス[rejisutansu] (n) (1) resistance (fre [Add to Longdo]
レジスト[rejisuto] (n, vs) resistance (from resist) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resistance \Re*sist"ance\ (-ans), n. [F. r['e]sistance, LL.
   resistentia, fr. resistens, -entis, p. pr. See {Resist}.]
   1. The act of resisting; opposition, passive or active.
    [1913 Webster]
 
       When King Demetrius saw that . . . no resistance was
       made against him, he sent away all his forces. --1.
                          Macc. xi. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The quality of not yielding to force or external
    pressure; that power of a body which acts in opposition to
    the impulse or pressure of another, or which prevents the
    effect of another power; as, the resistance of the air to
    a body passing through it; the resistance of a target to
    projectiles.
    [1913 Webster]
 
   3. A means or method of resisting; that which resists.
    [1913 Webster]
 
       Unfold to us some warlike resistance. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) A certain hindrance or opposition to the passage
    of an electrical current or discharge offered by
    conducting bodies. It bears an inverse relation to the
    conductivity, -- good conductors having a small
    resistance, while poor conductors or insulators have a
    very high resistance. The unit of resistance is the ohm.
    [1913 Webster]
 
   {Resistance box} (Elec.), a rheostat consisting of a box or
    case containing a number of resistance coils of standard
    values so arranged that they can be combined in various
    ways to afford more or less resistance.
 
   {Resistance coil} (Elec.), a coil of wire introduced into an
    electric circuit to increase the resistance.
 
   {Solid of least resistance} (Mech.), a solid of such a form
    as to experience, in moving in a fluid, less resistance
    than any other solid having the same base, height, and
    volume.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resistance
   n 1: the action of opposing something that you disapprove or
      disagree with; "he encountered a general feeling of
      resistance from many citizens"; "despite opposition from
      the newspapers he went ahead" [syn: {resistance},
      {opposition}]
   2: any mechanical force that tends to retard or oppose motion
   3: a material's opposition to the flow of electric current;
     measured in ohms [syn: {electric resistance}, {electrical
     resistance}, {impedance}, {resistance}, {resistivity}, {ohmic
     resistance}]
   4: the military action of resisting the enemy's advance; "the
     enemy offered little resistance"
   5: (medicine) the condition in which an organism can resist
     disease [syn: {immunity}, {resistance}]
   6: the capacity of an organism to defend itself against harmful
     environmental agents; "these trees are widely planted because
     of their resistance to salt and smog"
   7: a secret group organized to overthrow a government or
     occupation force [syn: {underground}, {resistance}]
   8: the degree of unresponsiveness of a disease-causing
     microorganism to antibiotics or other drugs (as in
     penicillin-resistant bacteria)
   9: (psychiatry) an unwillingness to bring repressed feelings
     into conscious awareness
   10: an electrical device that resists the flow of electrical
     current [syn: {resistor}, {resistance}]
   11: group action in opposition to those in power

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top