ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดื่ม

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดื่ม-, *ดื่ม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (n phrase ) English for Food and Beverage Services

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดื่ม[V] drink, See also: sip, swallow a liquid, Example: เขาชอบดื่มยิน รัมมี่และเล่นไพ่, Thai definition: กินของเหลวเช่นน้ำ
ดื่มจัด[V] drink heavily, See also: drink a lot, Syn. ดื่มมาก, Example: พักหลังๆ เขาดื่มจัดเพราะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องภรรยาของเขา, Thai definition: ดื่มเหล้าหรือของมึนเมาในปริมาณมาก
ดื่มด่ำ[V] impress, See also: absorb, indulge, Syn. ซาบซึ้ง, ประทับใจ, จับใจ, Example: คู่แต่งงานใหม่รู้สึกดื่มด่ำกับบรรยากาศชายทะเลที่งดงาม
ดื่มได้[ADJ] drinkable, Example: น้ำประปาก๊อกในปัจจุบันเป็นน้ำดื่มได้
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์[V] honeymoon, Syn. ฮันนีมูน, Example: คุณจะได้ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ตามสถานที่ที่คุณทั้งสองใฝ่ฝันมานาน, Thai definition: ท่องเที่ยวหาความสุขด้วยกันหลังจากแต่งงานใหม่ๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดื่มก. กิน ใช้แก่เครื่องดื่มอย่างน้ำ เหล้า, กินเหล้า เช่น เขาดื่มจัดจนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง.
ดื่มด่ำว. ซาบซึ้ง.
ถองดื่มมาก ในคำว่า ถองเหล้า ถองเบียร์.
มึกดื่มอย่างกระหาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drinking, Normalดื่มสุราตามปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheers!ดื่มGangster High (2006)
Drink.ดื่มShadow Games (2010)
Cheers.ดื่ม ๆ The Russian Rocket Reaction (2011)
Cheers.ดื่ม Prometheus (2012)
- Cheers...- ดื่ม Fae-de to Black (2013)
Have a drink!มีเครื่องดื่มSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
A drink of water, please.ดื่มน้ำโปรด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I eat-a the best and I drink-a champagneฉันกิน ที่ดีที่สุดและฉัน เครื่องดื่มแชมเปญ Pinocchio (1940)
I eat-a the fish and I drink-a champagneฉันกินปลาและฉันดื่มแชมเปญ Pinocchio (1940)
- Loaf around, plenty to eat, plenty to drink.ก้อนรอบ ๆ มากมายที่จะกิน มากมายที่จะดื่ม Pinocchio (1940)
But do sit down and have some coffee.เชิญนั่งดื่มกาเเฟกันก่อนสิคะ Rebecca (1940)
Mr. De Winter is having some coffee with me. Go and ask that stupid waiter for another cup.คุณเดอ วินเทอร์จะดื่มกาแฟกับฉัน ไปบอกไอ้บ๋อยนั่นให้เอาถ้วยมาอีกใบ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
ดื่มอวยพร[v. exp.] (deūm ūayphøn) EN: toast   FR: porter un toast
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink   FR: consommer de l'alcool ; boire
ดื่มได้[adj.] (deūmdāi) EN: drinkable   FR: potable ; buvable

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,
snake juice(Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar. , S. whisky, R. เหล้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barhop[VI] เข้าร้านเหล้าหลายร้าน, See also: ดื่มเหล้าหลายแห่ง
bibulous[ADJ] ดื่มเหล้ามากเกินไป
booze[VI] ดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก
booze up[PHRV] ดื่มสุรามาก (คำไม่เป็นทางการ)
drain off[PHRV] ดื่มจนหมด
drink away[PHRV] ดื่ม
drink deep of[PHRV] ดื่มหนัก
drink deep of[PHRV] ดื่มด่ำกับ
drink down[PHRV] ดื่มให้หมด, Syn. drink up
drink in[PHRV] ดื่มเข้าไป, See also: ได้รับน้ำ, กินน้ำเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ale(เอล) n. เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว, มีแอลกอฮอล์ 6% โดยปริมาตร -alehouse n.
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
audle(คอ'เดิล) n. เครื่องดื่มร้อนหรืออุ่น
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler

English-Thai: Nontri Dictionary
beverage(n) เครื่องดื่ม
cafe(n) โรงขายอาหาร,ร้านเครื่องดื่ม,ร้านกาแฟ,คาเฟ่
carousal(n) การกินเลี้ยง,การดื่มฉลอง
carouse(n) การกินเลี้ยง,การดื่มสุรา
carouse(vi) ดื่มฉลอง,กินเลี้ยง
COFFEE coffee break(n) ช่วงพักดื่มกาแฟ
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน
drinker(n) นักดื่ม,คอเหล้า
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
savour[(เซ'เวอะ)] (vt ) ดื่มด่ำ EX. savour the moment (ดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲みます[のみます, nomimasu, nomimasu , nomimasu] (vt ) ดื่ม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
飲む[のむ, nomu] Thai: ดื่ม ในภาษาญี่ปุ่นใช้กับการกินของเหลวหรือ การกลืนลงคอโดยไม่เคี้ยว

German-Thai: Longdo Dictionary
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
versoffen(adj adv slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: S. betrunken, A. bewusst,
Korn(n) |der, nur Sg.| เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงมากทำมาจากธัญพืช
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
austrinken(vt) |trank aus, hat ausgetrunken| ดื่มหมด เช่น eine Flasche austrinken ดื่มจนหมดขวด
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

French-Thai: Longdo Dictionary
boire|je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent| ดื่ม
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top