ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fence in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fence in-, *fence in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fence in(phrv) กั้นด้วยรั้ว, See also: ปิดล้อมด้วยรั้ว, Syn. hedge in, hem in
fence in(phrv) จำกัด, See also: ล้อมรอบ, Syn. hem about

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a list of every known fence in huntsville.เป็นชื่อของคนที่สามารถระบุได้ในเขตฮันท์วิลล์ Bloodline (2009)
I swear, I'm building a fence in front of that place.ผมสาบาน ผมกำลังสร้างรั้วหน้าบ้าน Foreign Exchange (2010)
Hey, your dad wants us to fix the fence in the back acre.เฮ้ พ่อนาย บอกให้เรา ไปช่วยจัดการ เรื่องรั้ว ด้านหลังนะ The Politics of Time (2012)
In about 17 minutes, they'll wake up with the ability to turn every other fence in this town.ภายในเวลา 17 นาที พวกเขาจะตื่นขึ้นมา ด้วยความสามารถ เพื่อเปิดทุกๆรั้วกั้นที่อยู่ในเมืองนี้ Dodger (2013)
Does every fence in this town hire muscle?คนรับซื้อของโจรที่นี่จ้างคนคุ้มกันทุกเลยหรอ ? Dodger (2013)
Address for the fence in the Flatiron district.ที่อยู่ของที่รับซื้อของโจรในเขตแฟลตทิรอน Liberty (2013)
Go through the fence in your cars.ขับทับรั้วมันไปเลย Too Far Gone (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fence inThe dog jumped over the fence into the garden.

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍事産業[ぐんじさんぎょう, gunjisangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry [Add to Longdo]
軍需産業[ぐんじゅさんぎょう, gunjusangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry [Add to Longdo]
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection [Add to Longdo]
塀を巡らす[へいをめぐらす, heiwomegurasu] (exp, v5s) to fence in; to surround with a wall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fence in
   v 1: enclose with a fence; "we fenced in our yard" [syn:
      {fence}, {fence in}]
   2: surround with a wall in order to fortify [syn: {wall},
     {palisade}, {fence}, {fence in}, {surround}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top