ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fence

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fence-, *fence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fence(n) รั้ว, See also: กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง, Syn. wall, barricade, barrier
fence(n) ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
fence(vt) ล้อมรั้ว, See also: กั้นรั้ว, Syn. encircle, surround
fence(vt) ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
fence(vi) พูดหลบหลีก, See also: พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม, Syn. dodge, hedge, parry, Ant. confront
fence(vi) โต้เถียง, See also: โต้แย้ง
fenced(sl) โกรธ (ของรัฐแคลิฟอเนียร์), See also: เคือง, ไม่พอใจ, โมโห
fence in(phrv) กั้นด้วยรั้ว, See also: ปิดล้อมด้วยรั้ว, Syn. hedge in, hem in
fence in(phrv) จำกัด, See also: ล้อมรอบ, Syn. hem about
fence off(phrv) แยกออกมาด้วยรั้ว, See also: กั้นแยกด้ยรั้ว, Syn. divide off, rail off, separate off, wall off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fence(เฟนซฺ) { fenced, fencing, fences } n. รั้ว, เครื่องกั้น, คอกล้อม, พะเนียด, ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ, ความชำนาญในการโต้แย้ง, บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร, สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง, ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ, ล้อมรั้ว,
fencern. ผู้ล้อมรั้ว, ผู้ฟันดาบ, นักดาบ, ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว, นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง, ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน, การต้านการรุกราน, การพิทักษ์, การแก้ตัวให้, การเป็นทนายให้, การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defencelessadj. ไร้การป้องกัน, ไม่มีการคุ้มครอง
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด, การกระทำผิดกฎหมาย, การรุก, การโจมตี, การทำให้ขุ่นเคือง, การก้าวร้าว, สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง, สิ่งที่ละเมิด, ความรู้สึกขุ่นเคือง, ฝ่ายรุก, ฝ่ายโจมตี
rail fencen. รั้ว, รั้วราว
self-defence(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง, การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive, self-defencive adj.
snow fencen. รั้วกั้นหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
fence(n) รั้ว, คอก, เพนียด, เครื่องกั้น
fence(vi) ฟันดาบ, พูดเลี่ยง, พูดหลบหลีก, ปัดป้อง
fence(vt) กั้นรั้ว, ล้อมคอก, กีดกั้น
defence(n) การป้องกัน, เครื่องป้องกัน, การปกป้อง, การแก้ต่าง
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน, ไม่มีที่พึ่ง, ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
offence(n) การรุกราน, การละเมิด, การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fence diagramแผนภาพรั้ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fences, mendingการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fences, Picketคล้ายรั้วบ้าน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fenceable[เฟนซ์-เอ-เบิ้ล] (adj) ที่ซื้อขายของโจร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll put up a big, strong fence all around your flower.ฉันก็จะสร้างรั้วกั้นดอกไม้ของเธอ The Little Prince (1974)
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!" Stand by Me (1986)
Yeah, I'd like to see you try and climb over this fence and get me, fat ass!ใช่ ฉันอยากเห็นลุงปีนรั้วมาจับฉันจัง ไอ้ตูดใหญ่! Stand by Me (1986)
You hit the ball over the fence almost every time in stickball.เกือบทุกครั้งเลยนี่ Big (1988)
This is no way to live. I'm no fence jumper.ไม่มีทางที่จะอยู่ได้ ผมไม่ใช่นักวิ่งราว Goodfellas (1990)
Fence is gonna come in all around this particular area and end by the gate.ให้รั้วอ้อมบริเวณนี้มาบรรจบกับประตู The Bodyguard (1992)
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 , 200 kilograms of barbed wire, มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง... Schindler's List (1993)
Cough for me, Mother. They say to fall against the fence is a kindness.อย่าคิดสั้นยังงั้น คลาร่า Schindler's List (1993)
I've been ranging across this country, me and Blue Boy, digging oil with the Cherokee, riding fence with the Navajo, gettin' caught up in white man's wars.ผมเดินทางไปทั่วประเทศ ผมและบลูบอย ขุดน้ำมันกับเชอโรกี ขี่ม้ารอบดินแดนกับ พวกนาวาโฮ ใกล้เข้ามาแล้ว ในสงครามของพวกคนขาว The Education of Little Tree (1997)
We'll fence for it. If you win, I'll let you pursue your plan.ด้วยการฟันดาบ ถ้าแกชนะ ฉันจะยอมให้แกทำตามแผนงานของแก Hothead (2001)
How many is it gonna take... for the state to put a fence up?ไปกี่ตัวล่ะเนี่ย... กี่ปีกี่ชาติก็ไม่ยอมทำรั้วกั้นซะที 11:14 (2003)
And why does it only become wealth when some entity puts a fence around it and declares it private property?แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นความมั่งคั่งต่อเมื่อมีคนบางกลุ่ม เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน? The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fenceA fence between makes love more keen.
fenceA fence runs around the house.
fenceAs the young man's car was close to the fence, Miss Baker had to drive up beside it on the other side, where the girl was sitting.
fenceFarmers are still sitting on the fence over which candidate to back.
fenceFred had his little brother paint the fence.
fenceGood fences make good neighbors.
fenceHe built a fence round his house.
fenceHe climbed over the fence.
fenceHe is sitting on the fence.
fenceHe jumped his horse over the fence.
fenceHe placed the ladder against the fence.
fenceHer house is enclosed with a white fence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้ว(n) fence, See also: hedge, rampart, palisade, Example: พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว, Count Unit: รั้ว, Thai Definition: เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน
ฟันดาบ(n) fence, Example: เขาเลือกเรียนฟันดาบ เพราะชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว, Thai Definition: การต่อสู้กันด้วยดาบ
ล้อมรั้ว(v) fence, See also: stockade, Example: เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น
กั้นรั้ว(v) fence, See also: put up a fence, Syn. ล้อมรั้ว, Example: พ่อกั้นรั้วหลังบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
เดินเลาะรั้ว[doēn lǿ rūa] (v, exp) EN: walk along the fence  FR: longer la clôture
ฟันดาบ[fandāp] (n) EN: fence  FR: clôture [ f ]
กลาโหม[Kalāhōm] (org) EN: Ministry of Defence ; Defence Department
การกระทำความผิด[kān kratham khwāmphit] (n, exp) EN: offence
การกระทำผิดกฎหมาย[kān kratham phit kotmāi] (n, exp) EN: criminal offence ; violation  FR: violation [ f ]
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]
การป้องกันตัวเอง[kān pǿngkan tūa-ēng] (n, exp) EN: self-defence
กั้นรั้ว[kan rūa] (v, exp) EN: fence ; put up a fence  FR: clôturer
คดีอุกฉกรรจ์[khadī ukchakan] (n, exp) EN: serious offence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fence
fenced
fences
fences
fenceless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fence
fenced
fencer
fences
fencers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet) #5,833 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, / ] fence #16,269 [Add to Longdo]
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ,   /  ] fencer (i.e. sportsman involved in fencing) #20,738 [Add to Longdo]
栅栏[zhà lán, ㄓㄚˋ ㄌㄢˊ,   /  ] fence #25,404 [Add to Longdo]
篱笆[lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙,   /  ] fence (esp. of bamboo or wood railings) #34,382 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] fence; palisade #278,790 [Add to Longdo]
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ,    /   ] fencer (i.e. sportsman involved in fencing) #858,956 [Add to Longdo]
围篱[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ,   /  ] fence; paling [Add to Longdo]
竹篱笆[zhú lí bā, ㄓㄨˊ ㄌㄧˊ ㄅㄚ,    /   ] fence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaun { m }; Hindernis { n } | ohne Zaunfence | unfenced [Add to Longdo]
Zaunpfosten { m }fence post [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
防衛[ぼうえい, bouei] (n, vs) defense; defence; protection; self-defense; self-defence; (P) #1,556 [Add to Longdo]
自衛隊[じえいたい, jieitai] (n) (1) self-defence force; self-defense force; (2) Japan Self-Defence Force; JSDF; (P) #2,046 [Add to Longdo]
守備[しゅび, shubi] (n, vs, adj-no) defense; defence; (P) #2,152 [Add to Longdo]
防御(P);防禦[ぼうぎょ, bougyo] (n, vs, adj-no) defense; defence; safeguard; protection; (P) #2,984 [Add to Longdo]
警備[けいび, keibi] (n, vs) defense; defence; guard; policing; security; (P) #3,283 [Add to Longdo]
国防[こくぼう, kokubou] (n) national defence; national defense; (P) #4,374 [Add to Longdo]
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na, n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P) #6,042 [Add to Longdo]
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ, 受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P) #6,448 [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札, 守り袋) amulet; charm; talisman; (P) #7,570 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fence \Fence\ (f[e^]ns), n. [Abbrev. from defence.]
   1. That which fends off attack or danger; a defense; a
    protection; a cover; security; shield.
    [1913 Webster]
 
       Let us be backed with God and with the seas,
       Which he hath given for fence impregnable. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A fence betwixt us and the victor's wrath.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. An inclosure about a field or other space, or about any
    object; especially, an inclosing structure of wood, iron,
    or other material, intended to prevent intrusion from
    without or straying from within.
    [1913 Webster]
 
       Leaps o'er the fence with ease into the fold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England a hedge, ditch, or wall, as well as a
      structure of boards, palings, or rails, is called a
      fence.
      [1913 Webster]
 
   3. (Locks) A projection on the bolt, which passes through the
    tumbler gates in locking and unlocking.
    [1913 Webster]
 
   4. Self-defense by the use of the sword; the art and practice
    of fencing and sword play; hence, skill in debate and
    repartee. See {Fencing}.
    [1913 Webster]
 
       Enjoy your dear wit, and gay rhetoric,
       That hath so well been taught her dazzing fence.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Of dauntless courage and consummate skill in fence.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. A receiver of stolen goods, or a place where they are
    received. [Slang] --Mayhew.
    [1913 Webster]
 
   {Fence month} (Forest Law), the month in which female deer
    are fawning, when hunting is prohibited. --Bullokar.
 
   {Fence roof}, a covering for defense. "They fitted their
    shields close to one another in manner of a fence roof."
    --Holland.
 
   {Fence time}, the breeding time of fish or game, when they
    should not be killed.
 
   {Rail fence}, a fence made of rails, sometimes supported by
    posts.
 
   {Ring fence}, a fence which encircles a large area, or a
    whole estate, within one inclosure.
 
   {Worm fence}, a zigzag fence composed of rails crossing one
    another at their ends; -- called also {snake fence}, or
    {Virginia rail fence}.
 
   {To be on the fence}, to be undecided or uncommitted in
    respect to two opposing parties or policies. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fence \Fence\, v. i.
   1. To make a defense; to guard one's self of anything, as
    against an attack; to give protection or security, as by a
    fence.
    [1913 Webster]
 
       Vice is the more stubborn as well as the more
       dangerous evil, and therefore, in the first place,
       to be fenced against.         --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To practice the art of attack and defense with the sword
    or with the foil, esp. with the smallsword, using the
    point only.
    [1913 Webster]
 
       He will fence with his own shadow.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to fight or dispute in the manner of fencers, that
    is, by thrusting, guarding, parrying, etc.
    [1913 Webster]
 
       They fence and push, and, pushing, loudly roar;
       Their dewlaps and their sides are bat?ed in gore.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       As when a billow, blown against,
       Falls back, the voice with which I fenced
       A little ceased, but recommenced.   --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fence \Fence\, v. t. [imp. & p. p. {Fenced} (f[e^]nst); p. pr. &
   vb. n. {Fencing} (f[e^]n"s[i^]ng).]
   1. To fend off danger from; to give security to; to protect;
    to guard.
    [1913 Webster]
 
       To fence my ear against thy sorceries. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose with a fence or other protection; to secure by
    an inclosure.
    [1913 Webster]
 
       O thou wall! . . . dive in the earth,
       And fence not Athens.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A sheepcote fenced about with olive trees. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To fence the tables} (Scot. Church), to make a solemn
    address to those who present themselves to commune at the
    Lord's supper, on the feelings appropriate to the service,
    in order to hinder, so far as possible, those who are
    unworthy from approaching the table. --McCheyne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fence
   n 1: a barrier that serves to enclose an area [syn: {fence},
      {fencing}]
   2: a dealer in stolen property
   v 1: enclose with a fence; "we fenced in our yard" [syn:
      {fence}, {fence in}]
   2: receive stolen goods
   3: fight with fencing swords
   4: surround with a wall in order to fortify [syn: {wall},
     {palisade}, {fence}, {fence in}, {surround}]
   5: have an argument about something [syn: {argue}, {contend},
     {debate}, {fence}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fence
 
 
   n.
 
   1. A sequence of one or more distinguished ({out-of-band}) characters (or
   other data items), used to delimit a piece of data intended to be treated
   as a unit (the computer-science literature calls this a sentinel). The NUL
   (ASCII 0000000) character that terminates strings in C is a fence. Hex FF
   is also (though slightly less frequently) used this way. See {zigamorph}.
 
   2. An extra data value inserted in an array or other data structure in
   order to allow some normal test on the array's contents also to function as
   a termination test. For example, a highly optimized routine for finding a
   value in an array might artificially place a copy of the value to be
   searched for after the last slot of the array, thus allowing the main
   search loop to search for the value without having to check at each pass
   whether the end of the array had been reached.
 
   3. [among users of optimizing compilers] Any technique, usually exploiting
   knowledge about the compiler, that blocks certain optimizations. Used when
   explicit mechanisms are not available or are overkill. Typically a hack: ?I
   call a dummy procedure there to force a flush of the optimizer's
   register-coloring info? can be expressed by the shorter ?That's a fence
   procedure?.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top