ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clock

K L AA1 K   
142 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clock-, *clock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clock[N] เครื่องบันทึกเวลา (เช่น ในรถแท็กซี่), Syn. time clock
clock[VT] จับเวลา, Syn. time, measure time
clock[N] นาฬิกา
clock[SL] เห็น, See also: สังเกตเห็น
clock[SL] ตีหรือชก
clock in[PHRV] เริ่มทำงาน, See also: เริ่มงาน, เข้างาน, Syn. check in, check on, check out, clock off, clock on, punch in
clock on[PHRV] เริ่มงาน, Syn. clock in
clock up[PHRV] บันทึกระยะทาง (เช่น รถยนต์), Syn. log up
clock up[PHRV] บันทึก (ความสำเร็จ), See also: บันทึกไว้ (ความสำเร็จ), จดบันทึก (ความสำเร็จ), Syn. chalk up, log up, notch up
clock off[PHRV] เลิกงาน, See also: เสร็จงาน, สิ้นสุดการทำงาน, Syn. clock out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clock(คลอค) {clocked,clocking,clocks} n. นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง) -Phr. (around the clock ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดยั้ง ไม่พัก) vt. จับเวลา
clock rateอัตราสัญญาณนาฬิกาความถี่ของสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา เช่น อัตราสัญญาณนาฬิกา 8 เมกะเฮิร์ตช์ หมายถึงสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา 8,000,000 พัลส์ ต่อวินาที
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
clock watch n.นาฬิกาที่ตีบอกชั่วโมง
clockwiseadj.,adv. ตามเข็มนาฬิกา,หมุนตามเข็มนาฬิกา
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา,เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
alarm clockนาฬิกาปลุก
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
contraclockwiseadj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise

English-Thai: Nontri Dictionary
clock(n) นาฬิกาตั้ง,นาฬิกาแขวน
clocker(n) คนจับเวลา
clockwise(adj) ตามเข็มนาฬิกา
clockwork(n) ลานนาฬิกา
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย
O'o'clock(n) นาฬิกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clockนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clock rateอัตราสัญญาณนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clock signalสัญญาณนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clock trackร่องสัญญาณนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clockingการจับเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clockwiseตามเข็มนาฬิกา, เวียนขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clock and watch industryอุตสาหกรรมนาฬิกา [TU Subject Heading]
Clock and watch makersช่างทำนาฬิกา [TU Subject Heading]
Clock Wiseหมุนตามเข็มนาฬิกา [การแพทย์]
Clocks and watchesนาฬิกา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your clock is-a slow.นาฬิกาคุณตาย The Great Dictator (1940)
The most fantastic clocks you ever laid your eyes on.นาฬิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณเคย วาง Pinocchio (1940)
I was testing a new plane, racing it against the clock from Paris to India.จนเมื่อไม่นานมานี้ ผมกำลังทดสอบเครื่องบินลำใหม่ บินแข่งกับเวลาจากปารีสไปอินเดีย The Little Prince (1974)
I want to put my clock forward so I can grow up fasterแม่อยากเอาไปติดข้างหน้านาฬิกามันจะได้โตเร็วขึ้น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
And I'll stop your clock so it won't go at all until I become an adultและแม่จะหยุดนาฬิกาของเขาจนกว่าแม่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
The clock in my room shows 11:57 The hands don't moveนาฬิกาบอกเวลา 11: 57 มือไม่ขยับ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
If I was informed correctly, the clock is ticking. Is that right, Jimmie?ถ้าผมได้รับแจ้งอย่างถูกต้องนาฬิกาจะฟ้อง เป็นสิทธิที่, จิมมี่? Pulp Fiction (1994)
The team at the VLA has worked around the clock and the hard work has finally paid off.ทีมงานที่ วีเอลแอ ได้ทำงานตลอดเวลา และการทำงานหนักได้ จ่ายออกไปในที่สุด Contact (1997)
Clock is ticking, Doctor.-เราไม่มีเวลาแลวด๊อกเตอร์ Event Horizon (1997)
-Oh Christ, Eugene, it's 8'O clock in the morning! I haven't.- นี่มัน 8 โมงแล้วนะ ไม่ได้ดื่มเมื่อเช้า Gattaca (1997)
Man. Your clock won't flush.ฉันกดนาฬิกาแกไม่ลงว่ะ Death Has a Shadow (1999)
If the clock moved any slower, he'd be extinct.ถ้านาฬิกาเดินช้ากว่านี้หน่อย มันคงจะมาทันนะ Pilot (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clockA clock has two hands.
clockA clock must be above all correct.
clockA clock stopped.
clockA computer is no more alive than a clock is.
clockAdjust the setting of the alarm clock.
clockChecking the clock it was exactly 21:00.
clockChris does not appreciate how Beth lost his clock he lent her.
clockClocks used to be wound every day.
clockCompany attorneys are working around the clock to complete the merger.
clockDo not rely on the room clock for the accurate time of day.
clockDon't turn the hands of a clock the other way around.
clockEvery morning I set my watch by the station clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.[N] clock, Syn. นาฬิกา
ช่างนาฬิกา[N] watchmaker, See also: clockmaker, Syn. ช่างซ่อมนาฬิกา
นาฬิกาแขวน[N] wall clock, See also: clock
สัญญาณนาฬิกา[N] clock signal
หอนาฬิกา[N] clock tower, Example: ทางตลาดนัด มีบริเวณหนึ่งที่เรียกว่า ลานเร่ อยู่ใกล้หอนาฬิกา เป็นที่ที่เราเปิดให้ขายสินค้า, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรือนสูงๆ สำหรับติดตั้งนาฬิกาใหญ่ๆ ตามที่สาธารณะ
เวียนขวา[ADV] clockwise, Syn. วนขวา, Ant. เวียนซ้าย, Example: เวลาไปเวียนเทียนต้องเดินเวียนขวารอบอุโบสถ 3 รอบ
ตามเข็มนาฬิกา[ADV] clockwise, Ant. ทวนเข็มนาฬิกา, Example: ช่างประปาหมุนวาล์วน้ำตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิดน้ำก่อนซ่อมท่อที่รั่ว, Thai definition: อย่างมีทิศทางวนขวาตามลักษณะการเดินของเข็มนาฬิกา
ทักษิณาวรรต[N] clockwise, See also: turning to the right, Syn. เวียนขวา, ทักขิณาวัฏ, Ant. เวียนซ้าย, อุตราวัฏ, อุตราวรรต, Example: ขบวนแห่นาคต้องทำทักษิณาวรรต โดยเวียนจากซ้ายมาขวา
นาฬิกา[N] clock, See also: watch, time piece, Example: เถ้าแก่ชอบสะสมนาฬิกาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมา, Count unit: เรือน, Thai definition: เครื่องบอกเวลา มีหลายชนิด
ประทักษิณ[ADV] clockwise, Syn. ปทักขิณ, เวียนขวา, Example: ในวันวิสาขบูชาชาวบ้านมาเวียนเทียนประทักษิณที่วัด, Thai definition: การเวียนขวา โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wēlā thamngān) EN: clocking-in card ; time card   FR: carte de pointage [f]
ช้องนาง [n.] (chøng-nāng) EN: Bush clock vine ; King's mantle   
หามรุ่งหามค่ำ[adv.] (hāmrung-hāmkham) EN: day and night ; round the clock   FR: jour et nuit
หกโมงเช้า[n. exp.] (hok mōng chāo) EN: six o'clock   FR: six heures (du matin)
หอนาฬิกา[n. exp.] (hø nālikā) EN: clock tower   
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock   FR: remonter ; tendre le ressort
เข้างาน[v. exp.] (khao ngān) EN: begin one's office hours ; clock in/on   FR: commencer le travail ; débuter le travail
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teūn sāi) EN: Purslane ; Pussley ; Rose mose ; Sun plant ; Eleven-o'clock   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOCK K L AA1 K
CLOCKS K L AA1 K S
CLOCK'S K L AA1 K S
CLOCKED K L AA1 K T
CLOCKER K L AA1 K ER0
CLOCKERS K L AA1 K ER0 Z
CLOCKING K L AA1 K IH0 NG
CLOCKWISE K L AA1 K W AY2 Z
CLOCKWORK K L AA1 K W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clock (v) klˈɒk (k l o1 k)
clocks (v) klˈɒks (k l o1 k s)
clocked (v) klˈɒkt (k l o1 k t)
clocking (v) klˈɒkɪŋ (k l o1 k i ng)
clockwise (a) klˈɒkwaɪz (k l o1 k w ai z)
clockwork (n) klˈɒkwɜːʳk (k l o1 k w @@ k)
clock-dial (n) klˈɒk-daɪəl (k l o1 k - d ai @ l)
clock-face (n) klˈɒk-fɛɪs (k l o1 k - f ei s)
clock-golf (n) klˈɒk-gˈɒlf (k l o1 k - g o1 l f)
clockworks (n) klˈɒkwɜːʳks (k l o1 k w @@ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, / ] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong, #2,258 [Add to Longdo]
钟表[zhōng biǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ, / ] clock, #17,945 [Add to Longdo]
时钟[shí zhōng, ㄕˊ ㄓㄨㄥ, / ] clock, #19,038 [Add to Longdo]
顺时针[shùn shí zhēn, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄓㄣ, / ] clockwise, #31,450 [Add to Longdo]
钟表盘[zhōng biǎo pán, ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄆㄢˊ, / ] clockface [Add to Longdo]
钟面[zhōng miàn, ㄓㄨㄥ ㄇㄧㄢˋ, / ] clock face [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radiowecker {m}clock radio [Add to Longdo]
Takt {m}; Taktsignal {n}clock pulse [Add to Longdo]
Takteinrichtung {f}clock system [Add to Longdo]
Taktfrequenz {f}; Taktrate {f}clock frequency; clock [Add to Longdo]
Taktsignal {n}clock signal [Add to Longdo]
Taktspur {f}clock marker [Add to Longdo]
Taktzyklus {m}clock cycle [Add to Longdo]
Uhr {f} | Uhren {pl}clock | clocks [Add to Longdo]
Weltzeituhr {f}clock showing times around the world [Add to Longdo]
Zifferblatt {n}; Ziffernblatt {n}clock face; face; watch face [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock [Add to Longdo]
アナログ時計[アナログとけい;アナログどけい, anarogu tokei ; anarogu dokei] (n) analogue watch or clock [Add to Longdo]
オーバークロッキング[, o-ba-kurokkingu] (n) {comp} overclocking [Add to Longdo]
オーバークロック[, o-ba-kurokku] (n) {comp} overclock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking [Add to Longdo]
クロック[くろっく, kurokku] clock [Add to Longdo]
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロックレート[くろっくれーと, kurokkure-to] clock rate [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
クロック周波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clock \Clock\ (kl[o^]k), v. t.
   To ornament with figured work, as the side of a stocking.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clock \Clock\, v. t. & i.
   To call, as a hen. See {Cluck}. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clock \Clock\, n. (Zool.)
   A large beetle, esp. the European dung beetle ({Scarab[ae]us
   stercorarius}).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clock \Clock\ (kl[o^]k), n. [AS. clucge bell; akin to D. klok
   clock, bell, G. glocke, Dan. klokke, Sw. klocka, Icel. klukka
   bell, LL. clocca, cloca (whence F. cloche); al perh. of
   Celtic origin; cf. Ir. & Gael. clog bell, clock, W. cloch
   bell. Cf. {Cloak}.]
   1. A machine for measuring time, indicating the hour and
    other divisions; in ordinary mechanical clocks for
    domestic or office use the time is indicated on a
    typically circular face or dial plate containing two
    hands, pointing to numbers engraved on the periphery of
    the face, thus showing the hours and minutes. The works of
    a mechanical clock are moved by a weight or a spring, and
    it is often so constructed as to tell the hour by the
    stroke of a hammer on a bell. In electrical or electronic
    clocks, the time may be indicated, as on a mechanical
    clock, by hands, but may also be indicated by direct
    digital readout, with the hours and minutes in normal
    Arabic numerals. The readout using hands is often called
    analog to distinguish it from the digital readout. Some
    clocks also indicate the seconds. Clocks are not adapted,
    like the watch, to be carried on the person. Specialized
    clocks, such as {atomic clocks}, may be constructed on
    different principles, and may have a very high precision
    for use in scientific observations.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A watch, esp. one that strikes. [Obs.] --Walton.
    [1913 Webster]
 
   3. The striking of a clock. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A figure or figured work on the ankle or side of a
    stocking. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Note: The phrases what o'clock? it is nine o'clock, etc., are
      contracted from what of the clock? it is nine of the
      clock, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Alarm clock}. See under {Alarm}.
 
   {Astronomical clock}.
    (a) A clock of superior construction, with a compensating
      pendulum, etc., to measure time with great accuracy,
      for use in astronomical observatories; -- called a
      regulator when used by watchmakers as a standard for
      regulating timepieces.
    (b) A clock with mechanism for indicating certain
      astronomical phenomena, as the phases of the moon,
      position of the sun in the ecliptic, equation of time,
      etc.
 
   {Electric clock}.
    (a) A clock moved or regulated by electricity or
      electro-magnetism.
    (b) A clock connected with an electro-magnetic recording
      apparatus.
 
   {Ship's clock} (Naut.), a clock arranged to strike from one
    to eight strokes, at half hourly intervals, marking the
    divisions of the ship's watches.
 
   {Sidereal clock}, an astronomical clock regulated to keep
    sidereal time.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clock
   n 1: a timepiece that shows the time of day
   v 1: measure the time or duration of an event or action or the
      person who performs an action in a certain period of time;
      "he clocked the runners" [syn: {clock}, {time}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 clock
 
 
   n.,v.
 
   1. [techspeak] The master oscillator that steps a CPU or other digital
   circuit through its paces. This has nothing to do with the time of day,
   although the software counter that keeps track of the latter may be derived
   from the former.
 
   2. vt. To run a CPU or other digital circuit at a particular rate. ?If you
   clock it at 1000MHz, it gets warm.?. See {overclock}.
 
   3. vt. To force a digital circuit from one state to the next by applying a
   single clock pulse. ?The data must be stable 10ns before you clock the
   latch.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top