Search result for

surround

(84 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surround-, *surround*, surroun
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
surround with*She's now surround with those who love her

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surround[VT] ล้อมรอบ, See also: ล้อม, แวดล้อม, โอบล้อม, Syn. enclose, encircle, encompass, hem in, Ant. abandon, desert
surround[N] บริเวณแวดล้อม, See also: สิ่งที่ห้อมล้อม, Syn. enclosure, area around
surrounding[ADJ] ี่ซึ่งล้อมรอบ, See also: ซึ่งแวดล้อม, ซึ่งโอบล้อม, Syn. around, enclosing, encompassing
surroundings[N] สภาพแวดล้อม, See also: สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, circumstances, vicinity
surround with[PHRV] ล้อมรอบด้วย, See also: โอบล้อมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surround(ซะเรานฺดฺ') vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,แวดล้อม,ห้อมล้อม. n. สิ่งที่โอบล้อม,บริเวณแวดล้อม., See also: surroundedly adv., Syn. encompass,circle,encircle
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม, See also: surroundings n.,pl. สภาพแวดล้อม,การแวดล้อม,การอ้อมล้อม.

English-Thai: Nontri Dictionary
surround(vt) ห้อมล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrounding circumstancesพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Surrounding Nets (n) อวนล้อมจับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To be surrounded by people more like me and less like...ที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแบบเดียวกับฉันและไม่เหมือน... New Haven Can Wait (2008)
We'll surround it.เราจะล้อมมัน The Labyrinth of Gedref (2008)
There are several medical transports surrounding the station.มียานขนส่งหลายลำล้อมรอบสถานีนั่นครับ Shadow of Malevolence (2008)
Pretty much surrounded here.โดนล้อมไว้หมดเลย Episode #1.5 (2008)
Remember that our troops at the border are only waiting for deployment, and that the capital is surrounded by Black Shadows.จำไว้ว่าทหารทีชายแดนของเรา ได้เตรียมพร้อมจะเคลื่อกำลังพล และตอนนี้กองกำลังเงาดำก็ล้อมเมืองไว้อยู่แล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Most of the troops stationed in the capital are surrounding the palace.กองทัพส่วนใหญ่ที่ประจำการอยู่ใน\ เมืองหลวงกำลังล้อมวังหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
This is the chief of police. We have the building surrounded.นี่คือ สารวัตร เราล้อมไว้หมดแล้ว Superhero Movie (2008)
# Darkness has found you, evil surrounds you ## Darkness has found you, evil surrounds you # Superhero Movie (2008)
When he dropped a patient in an airtight room surrounded by Secret Service agents.อย่างเช่น ตอนเค้าบุกไปฆ่าคนป่วย ในห้องที่มีเจ้าหน้าที่ลับคุมกันแน่นหนา Wanted (2008)
So, you have to learn to read your surroundings.แล้ว,นายจะต้องเรียนรู้ ต้องอ่านถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา Bangkok Dangerous (2008)
Once he's around his familiar surroundings, and you've given yourself time to recover from the shock of his changed condition, you will see that this is your waiter;เมื่อเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทึ่คุ้นเคย และคุณก็ให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเขา คุณจะรู้เองว่า นี่แหละ วอลเตอร์ของคุณ Changeling (2008)
I'm surrounded by a world of cows.ชั้นโดนล้อมไปด้วยวัวเนี้ย Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surroundA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
surroundAn old man sat surrounded by his grandchildren.
surroundBecause the surroundings were so dark, he could not see anything.
surroundChildren are quick to accustom themselves to new surroundings.
surroundCircumstances surrounding the textile industry have changed.
surroundCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.
surroundFor three hundred years they have farmed the surrounding land.
surroundHe likes to be surrounded by youth.
surroundHe quickly accustomed himself to his new surroundings.
surroundHe sat surrounded by his children.
surroundHe sat surrounded by his family.
surroundHe sat surrounded by his grandchildren.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายล้อม[V] surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai definition: เรียงวนรอบ
สิ่งรอบข้าง[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
รอบทิศทาง[ADJ] surround, Example: ห้องที่มีขนาด 20 ตารางเมตร เป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับการใช้งานลำโพงที่มีระบบเสียงรอบทิศทาง, Thai definition: ทุกด้านโดยรอบ
แวดล้อม[V] surround, See also: encompass, Syn. โอบล้อม, ห้อมล้อม, โอบ
สภาพแวดล้อม[N] surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม
ภาวะแวดล้อม[N] surrounding, Syn. สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, Example: ประสบการณ์จากภาวะแวดล้อมในวัยเด็กจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคต, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
สภาพแวดล้อม[N] environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
ล้อมรอบ[V] surround, See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring, Syn. ล้อม, โอบล้อม, Example: ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อยๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
แวดล้อม[V] surround, See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop, Example: วิวตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำได้อย่างชัดเจน, Thai definition: อยู่โดยรอบ, เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose   FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround   FR: entourer ; se grouper autour
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng meūang) EN: city wall ; wall surrounding a city   FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
กรณีแวดล้อม[n. exp.] (karanī waētløm) EN: surrounding circumstances   
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose   FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมกรอบ[adj.] (løm krøp) EN: attacked from every side ; completely surrounded   
ล้อมเมือง[v. exp.] (løm meūang) EN: encircle a city ; surround a city ; besiege a city   FR: encercler une ville ; assiéger une ville
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre
โอบ[v.] (ōp) EN: surround ; encircle ; besiege   FR: entourer ; encercler
พฤติการณ์ประกอบ[n. exp.] (phreuttikān prakøp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURROUND    S ER0 AW1 N D
SURROUNDS    S ER0 AW1 N D Z
SURROUNDED    S ER0 AW1 N D AH0 D
SURROUNDING    S ER0 AW1 N D IH0 NG
SURROUNDINGS    S ER0 AW1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surround    (v) (s @1 r au1 n d)
surrounds    (v) (s @1 r au1 n d z)
surrounded    (v) (s @1 r au1 n d i d)
surrounding    (v) (s @1 r au1 n d i ng)
surroundings    (n) (s @1 r au1 n d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surround-Sound {m}surround sound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
サラウンド[, saraundo] (n) surround; (P) [Add to Longdo]
サラウンドシステム[, saraundoshisutemu] (n) surround system [Add to Longdo]
ドルビーサラウンド[, dorubi-saraundo] (n) Dolby surround [Add to Longdo]
囲み取材[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
囲む[かこむ, kakomu] (v5m,vt) to surround; to encircle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包围[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, / ] surround; encircle [Add to Longdo]
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass [Add to Longdo]
周遭[zhōu zāo, ㄓㄡ ㄗㄠ, ] surrounding, nearby [Add to Longdo]
外围[wài wéi, ㄨㄞˋ ㄨㄟˊ, / ] surrounding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surround \Sur*round"\, n.
   A method of hunting some animals, as the buffalo, by
   surrounding a herd, and driving them over a precipice, into a
   ravine, etc. [U.S.] --Baird.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surround \Sur*round"\, v. t. [imp. & p. p. {Surrounded}; p. pr.
   & vb. n. {Surrounding}.] [OF. suronder to overflow, LL.
   superundare; fr. L. super over + undare to rise in waves,
   overflow, fr. unda wave. The English sense is due to the
   influence of E. round. See {Super-}, and {Undulate}, and cf.
   {Abound}.]
   1. To inclose on all sides; to encompass; to environ.
    [1913 Webster]
 
   2. To lie or be on all sides of; to encircle; as, a wall
    surrounds the city.
    [1913 Webster]
 
       But could instead, and ever-during dark
       Surrounds me.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass around; to travel about; to circumnavigate; as, to
    surround the world. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) To inclose, as a body of troops, between hostile
    forces, so as to cut off means of communication or
    retreat; to invest, as a city.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To encompass; encircle; environ; invest; hem in; fence
     about.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surround
   n 1: the area in which something exists or lives; "the country--
      the flat agricultural surround" [syn: {environment},
      {environs}, {surroundings}, {surround}]
   v 1: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The
      forest surrounds my property" [syn: {surround}, {environ},
      {ring}, {skirt}, {border}]
   2: envelop completely; "smother the meat in gravy" [syn:
     {smother}, {surround}]
   3: surround so as to force to give up; "The Turks besieged
     Vienna" [syn: {besiege}, {beleaguer}, {surround}, {hem in},
     {circumvent}]
   4: surround with a wall in order to fortify [syn: {wall},
     {palisade}, {fence}, {fence in}, {surround}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top