ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walleye

W AO1 L AY2   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walleye-, *walleye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walleye[N] ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ, See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum, Syn. pikeperch, walleyed pike
walleyed[ADJ] ตาถลน, See also: ตาโปน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the sauger and the walleye dangling from it, huh?- อีกทั้งปลาซอลเจอร์ ปลาวอลอาย ห้อยแกว่งไปมาอีกล่ะ? - ไม่ค่ะ In This Home on Ice (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข[ADJ] walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
ตาลอ[N] walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person   FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLEYE    W AO1 L AY2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glasauge {n} | Glasaugen {pl}walleye | walleyes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus) [Add to Longdo]
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
介党鱈[すけとうだら;スケトウダラ, suketoudara ; suketoudara] (n) (uk) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma) [Add to Longdo]
助宗鱈;助惣鱈[すけそうだら;スケソウダラ, sukesoudara ; sukesoudara] (n) (uk) (See 介党鱈) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma) [Add to Longdo]
鱈子;たら子;タラ子[たらこ(鱈子;たら子);タラこ(タラ子), tarako ( tarako ; tara ko ); tara ko ( tara ko )] (n) (See 鱈・1,介党鱈) cod roe (roe of any fish from family Gadidae, esp. salted walleye pollack roe) [Add to Longdo]
明太[めんたい, mentai] (n) (See 介党鱈) walleye pollack (Theragra chalcogramma) (kor [Add to Longdo]
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wall-eye \Wall"-eye`\, n. [See {Wall-eyed}.]
   [1913 Webster]
   1. An eye in which the iris is of a very light gray or
    whitish color; -- said usually of horses. --Booth.
    [1913 Webster]
 
   Note: Jonson has defined wall-eye to be "a disease in the
      crystalline humor of the eye; glaucoma." But glaucoma
      is not a disease of the crystalline humor, nor is
      wall-eye a disease at all, but merely a natural
      blemish. --Tully. In the north of England, as Brockett
      states, persons are said to be wall-eyed when the white
      of the eye is very large and distorted, or on one side.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) An American fresh-water food fish ({Stizostedion
      vitreum}) having large and prominent eyes; -- called
      also {glasseye}, {pike perch}, {yellow pike}, and
      {wall-eyed perch}.
    (b) A California surf fish ({Holconotus argenteus}).
    (c) The alewife; -- called also {wall-eyed herring}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 walleye
   n 1: strabismus in which one or both eyes are directed outward
      [syn: {walleye}, {divergent strabismus}, {exotropia}]
   2: pike-like freshwater perches [syn: {walleye}, {walleyed
     pike}, {jack salmon}, {dory}, {Stizostedion vitreum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top