ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

welter

W EH1 L T ER0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welter-, *welter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
welter[N] สิ่งที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง
welter[N] ความสับสน, See also: ความยุ่งเหยิง
welter[VI] กลิ้งเกลือก, Syn. roll, wallow
welter[VI] เปียกชุ่ม, See also: ชุ่มโชก
welter[N] การชกมวยของนักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม (คำไม่เป็นทางการ)
welter in[PHRV] จมอยู่ใน, Syn. grovel in, wallow in
welterweight[N] นักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม
welterweight[N] นักกีฬาชนิดอื่น (เช่น นักมวยปล้ำ) ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
welterweight(เวล'เทอะเวท) n. นักมวยหรือนักมวยปล้ำ หรือผู้แข่งขันที่มีน้ำหนักระหว่างรุ่นไลท์เวทกับมิดเดิลเวท (โดยเฉพาะนักมวยอาชีพที่มีน้ำหนัก147ปอนด์)
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
welter(n) การล้มลุก,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล
welter(vi) ล้มลุก,กลิ้งเกลือก,มั่วสุม,หมกมุ่น,ยุ่งเหยิง,โกลาหล
welterweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 135-147 ปอนด์
swelter(vi) ร้อนอบอ้าว,เหงื่อออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter   FR: rouler ; tourner ; se rouler
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling   FR: être étouffant

CMU English Pronouncing Dictionary
WELTER W EH1 L T ER0
WELTERWEIGHT W EH1 L T ER0 W EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welter (v) wˈɛltər (w e1 l t @ r)
welters (v) wˈɛltəz (w e1 l t @ z)
weltered (v) wˈɛltəd (w e1 l t @ d)
weltering (v) wˈɛltərɪŋ (w e1 l t @ r i ng)
welterweight (n) wˈɛltəwɛɪt (w e1 l t @ w ei t)
welterweights (n) wˈɛltəwɛɪts (w e1 l t @ w ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltereignis {n}; Weltlage {f}international sensation [Add to Longdo]
Welterfahrung {f}worldly wisdom [Add to Longdo]
Welterfolg {m}worldwide success [Add to Longdo]
Weltergewicht {n} [sport]welter weight [Add to Longdo]
Weltergewichtler {m} [sport]welter weighter [Add to Longdo]
Woge {f} | Wogen {pl}welter | welters [Add to Longdo]
welterfahren {adj} | welterfahrener | am welterfahrenstenworldly-wise | more worldly-wise | most worldly-wise [Add to Longdo]
welterschütterndearthshaking [Add to Longdo]
welterschütterndworld shaking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルター級[ウエルターきゅう, ueruta-kyuu] (n) welterweight class (boxing) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight [Add to Longdo]
ライトウエルター級[ライトウエルターきゅう, raitoueruta-kyuu] (n) light welterweight [Add to Longdo]
炎熱[えんねつ, ennetsu] (n,adj-no) sweltering heat [Add to Longdo]
朱に染まる[あけにそまる, akenisomaru] (exp,v5r) to welter in blood; to be covered in blood [Add to Longdo]
暑苦しい[あつくるしい, atsukurushii] (adj-i) sultry; sweltering [Add to Longdo]
熱帯夜[ねったいや, nettaiya] (n) sultry night; sweltering night; night in which temperature doesn't fall below 25 degrees C [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welter \Wel"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Weltered}; p. pr. & vb.
   n. {Weltering}.] [Freq. of OE. walten to roll over, AS.
   wealtan; akin to LG. weltern, G. walzen to roll, to waltz,
   sich w[aum]lzen to welter, OHG. walzan to roll, Icel. velta,
   Dan. v[ae]lte, Sw. v[aum]ltra, v[aum]lta; cf. Goth. waltjan;
   probably akin to E. wallow, well, v. i. [root]146. See
   {Well}, v. i., and cf. {Waltz}.]
   [1913 Webster]
   1. To roll, as the body of an animal; to tumble about,
    especially in anything foul or defiling; to wallow.
    [1913 Webster]
 
       When we welter in pleasures and idleness, then we
       eat and drink with drunkards.     --Latimer.
    [1913 Webster]
 
       These wizards welter in wealth's waves. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He must not float upon his watery bier
       Unwept, and welter to the parching wind,
       Without the meed of some melodious tear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The priests at the altar . . . weltering in their
       blood.                --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. To rise and fall, as waves; to tumble over, as billows.
    "The weltering waves." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Waves that, hardly weltering, die away.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Through this blindly weltering sea.  --Trench.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welter \Wel"ter\, v. t. [Cf. {Wilt}, v. i.]
   To wither; to wilt. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Weltered hearts and blighted . . . memories. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welter \Wel"ter\, a. (Horse Racing)
   Of, pertaining to, or designating, the most heavily weighted
   race in a meeting; as, a welter race; the welter stakes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welter \Wel"ter\, n.
   [1913 Webster]
   1. That in which any person or thing welters, or wallows;
    filth; mire; slough.
    [1913 Webster]
 
       The foul welter of our so-called religious or other
       controversies.            --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. A rising or falling, as of waves; as, the welter of the
    billows; the welter of a tempest.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welter
   n 1: a confused multitude of things [syn: {clutter}, {jumble},
      {muddle}, {fuddle}, {mare's nest}, {welter}, {smother}]
   v 1: toss, roll, or rise and fall in an uncontrolled way; "The
      shipwrecked survivors weltered in the sea for hours"
   2: roll around, "pigs were wallowing in the mud" [syn: {wallow},
     {welter}]
   3: be immersed in; "welter in work"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top