Search result for

ha

(254 entries)
(0.0395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ha-, *ha*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
halmoneeคุณย่า
하다딤[HananYm] (n ) พระเจ้า

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hang by a threadto be very likely to fail

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hangout[แฮ๊งเอ๊าท์] (n vt ) ใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆโดยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพิเศษ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หางาน[Har-ngarn] (vi ) to looking for a job
หางาน[Har-ngarn] (vi ) to look for a job

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[hǎo] (adj ) ดี
[hào] (vt ) ชอบ,รัก

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
한국[Han Guk] (n name ) South Korea (Country Name)
See also: R. 한국사람, 나라

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
hairy basil(n) แมงลัก
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
hammered(adj ) เมามาก
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ha[INT] ฮ่า, See also: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม, Syn. hah
had[AUX] กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have
hag[N] ตม, See also: เลน, ปลัก, Syn. bog, quagmire
hag[N] แม่มด, See also: ยายแก่ที่น่าเกลียด
hag[ADJ] หญิงแก่ที่น่าเกลียด, See also: แม่มด
hag[N] หญิงแก่ที่น่าเกลียด, แม่มด
hah[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธ ฯลฯ, Syn. ha
ham[N] เนื้อขาหมูรมควัน, See also: ขาหมูรมควัน, Syn. gammon
ham[N] นักแสดงที่แสดงเกินบทบาท, See also: การแสดงด้วยอารมณ์ที่เกินความเป็นจริง
ham[SL] นักแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ha ###SW. ha (ฮา'ฮา) interj.,n. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือหัวเราะเยาะ,สนามเพลาะ abbr. haemolytic anemia,hospital admission
haaabbr. hepatitis associated antigen
habanera(ฮาบะแน'ระ) n. ระบำชนิดหนึ่งของคิวบา,ดนตรีประกอบการระบำดังกล่าว
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว
habile(แฮบ'บิล) adj. เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว
habilimentn. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,เครื่องแต่งตัว, Syn. habiliments
habilitatevt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า, See also: habilitation n. habilitator n.
habit(แฮบ'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน, Syn. custom,fashion

English-Thai: Nontri Dictionary
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
HA-ha-ha(int) เสียงหัวเราะ
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
habiliment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,อุปกรณ์,เครื่องมือ
habit(n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน
habit(vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habeas corpus (L.)หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus, writ ofหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habemdum clauseข้อกำหนดขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ (ในทรัพย์ที่ยกให้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitลักษณะวิสัย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habit scoliosisกระดูกสันหลังคดเหตุเคยชิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habit spasmอาการกระตุกประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habit, presumption fromการสันนิษฐานจากนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habit-forming drugยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ dope ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitabilityสภาพที่จะอยู่อาศัยได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haber processกระบวนการฮาเบอร์, กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Habilitationการปรับสภาพ [การแพทย์]
Habitนิสัย [TU Subject Heading]
Habit breakingการเลิกนิสัย [TU Subject Heading]
Habit surveyการสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด
[นิวเคลียร์]
Habit, Dietaryลักษณะการเลี้ยงดูเด็กและบริโภคนิสัย [การแพทย์]
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
habituationแฮบบิชูเอชัน, พฤติกรรมที่ไม่แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
Hacksaw (n ) เลือยตัดโลหะ
Haha (adv ) คำที่ใช้หัวเราะ
See also: S. yes, A. boo,
hail (vt ) ยอมรับ เช่น he hailed the court's decision.
half-life (n ) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน
halibut (n ) ปลาซีกเดียว
halibut (n ) ปลาตาเดียว
Halloweenorexia (n slang ) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน
See also: R. halloween

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
I have--I have an idea for a new story.ผมมีไอเดียสำหรับเรื่องใหม่แล้วหละ The Serena Also Rises (2008)
Harris was right when he cut you loose.แฮริสหนะทำถูกแล้วที่บอกว่านายมันขี้แพ้ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
You're gonna have a hell of a story.นายได้แก่นของเรื่องมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
I didn't have anywhere else to turn, really.แต่ผมไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
I do not have to take credit for a dress made by a child.ฉันจะไม่ยอมรับเครดิตจากชุดที่ทำจากเด็กเมื่อวานซืนหรอกนะ The Serena Also Rises (2008)
When I expose your Eve Harrington ways, your bright future will be snuffed out like a candle.ถ้าฉันจับได้ละก็ อนาคตอันสดใสของเธอมีอันต้องดับมืดแน่ The Serena Also Rises (2008)
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
You have letters that I wrote to my college boyfriend?คุณมีจดมหายที่ฉันเคยเขียนให้แฟนเก่าฉันสมัยเรียนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
But I have her dress.แต่ชุดเธออยู่นี่หนิ The Serena Also Rises (2008)
Do you have a Lily Bass dossier?นี่คุณมีแฟ้มประวัติของฉันหรอ? The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ha3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
ha400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
haA baby has a delicate skin.
haA baby has no knowledge of good and evil.
haA baby has no moral compass.
haA bad cold has kept me from studying this week.
haA bad habit is easily acquired.
haA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
haA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
haA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
haA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
haA big tree has fallen in the storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้อยโอกาส[V] have no chance, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบทอันเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเสียเปรียบสังคม, Thai definition: ไม่มีโอกาส
ปวดแปลบ[V] have shocking pain, See also: have shooting pain, Syn. เจ็บแปลบ, Example: ผมรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ฟ้าเริ่มสาง รู้สึกปวดแปลบที่ข้อเท้าและยอกขัดไปทั่วร่าง, Thai definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
มวน[V] be colicky, See also: have angina, Example: พอรับประทานน้ำมันละหุ่งเข้าไป ผมก็รู้สึกมวนท้องขึ้นมาทันที, Thai definition: รู้สึกปวดป่วนอยู่ในท้อง
มองโลก[V] have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย
มีแผน[V] plan, See also: have a plan, Example: เขาสงสัยว่าที่หลานชายทำดีกับเขานั้น ต้องมีแผนอะไรสักอย่าง, Thai definition: กำหนดสิ่งที่จะกระทำไว้ล่วงหน้า
มีเส้นมีสาย[V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
มีเหตุมีผล[V] reason, See also: have reason, be reasonable, Syn. มีเหตุผล, Ant. ไร้เหตุผล, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักคิด มีเหตุมีผล
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
ลอยตัว[V] have no obligation, Example: เขาลอยตัวไปคนเดียวแล้ว ปล่อยให้ฉันกับพี่สาวต้องแบกรับหนี้สิ้นทั้งหมดแทน, Thai definition: หมดภาระหรือพ้นข้อผูกพัน
ลัดเลาะ[V] have a short cut, Syn. ลัด, Ant. เดินตรง, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฝากหนึ่งเพื่อเก็บดอกบัวได้ง่ายขึ้น, Thai definition: เดินลัดตัดทางไปเพื่อย่นระยะทางให้ใกล้ขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อัฟกานี[n.] (afkāni) EN: Afghani   
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé

CMU English Pronouncing Dictionary
HA    HH AA1
HA    EY1 CH EY1
HAM    HH AE1 M
HAG    HH AE1 G
HAL    HH AE1 L
HAO    HH AW1
HAN    HH AE1 N
HAD    HH AE1 D
HAN    HH AA1 N
HAH    HH AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ha    (uh) (h aa1)
Hal    (n) (h a1 l)
had    (v) (h a d)
hag    (n) (h a1 g)
ham    (v) (h a1 m)
hap    (v) (h a1 p)
has    (v) (h a z)
hat    (n) (h a1 t)
haw    (v) (h oo1)
hay    (n) (h ei1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[は, ha] (n) ใบไม้
[はち, hachi] (n) แปด (จำนวน)
矧ぐ[はぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน
はい[はい, hai] (n) ใช่
肺炎[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
廃止[はいし, haishi] (n vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ハアハア[はあはあ, haahaa] แฮ่กๆ
はい[はい, hai, hai , hai] (n ) ใช่
肺炎[はいえん, haien] โรคปอดบวม , See also: R. pneumonia
肺気腫[はいきしゅ, haikishu] (n ) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น, ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, , See also: S. emphysema, R. emphysema
Image:
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส
灰皿[はいざら, haizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่
敗者[はいしゃ, haisha] (adv) พ่ายแพ้
排水[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ
排泄器官[はいせつきかん, haisetsukikan] (n ) อวัยวะขับถ่าย
配線(する)[はいせん(する), haisen ( suru )] (n ) การวางสาย การเชื่อมต่อสาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
生える[はえる, haeru] Thai: (ฟัน)ขึ้น English: to cut (teeth)
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
計る[はかる, hakaru] Thai: วัด English: to measure
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)

German-Thai: Longdo Dictionary
Haarausfall(n) |der, pl. Haarausfälle| อาการผมร่วง
Haarwurzel(n) |die, pl. Haarwurzeln| รากผม
habe, See also: haben
haben|ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir/sie/Sie haben, ihr/Ihr habt| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 เช่น Ich habe gestern viel gearbeitet. เมื่อวานผมทำงานมาก
haben(vt) |hat, hatte, hat gehabt| มี เช่น Hast du Essen übrig? เธอมีอาหารเหลือไหม, Haben Sie noch Plätze frei? คุณมีที่ว่างเหลือบ้างไหมคะ
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ
Hafer(n ) |der, nur Sg.| ข้าวโอ๊ต เช่น An Stelle der Gerste kann auch Weizen, Hafer, Roggen, Reis oder Mais als Grundlage für Bier dienen.
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe,
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hallo, guten Tag! (n aux. verb) สบายดีไหม
Harz {n} (n) เล็กน้อย
See also: S. little, A. huge,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handgreifliche Auseinandersetzung {f}; Streit {m}dust-up [Add to Longdo]
halbautomatische Bottichwaschmaschine {f}twin-tub [Add to Longdo]
hat Erfolgprospers [Add to Longdo]
Hartgeld {n}specie [Add to Longdo]
Hartgummi {m}ebonite [Add to Longdo]
Haar {n} | Haare {pl} | glattes Haarhair | hair | straight hair [Add to Longdo]
Haaransatz {m}; Haarstrich {m}hairline [Add to Longdo]
Haarausfall {m}loss of hair [Add to Longdo]
Haarbürste {f} | Haarbürsten {pl}hairbrush | hairbrushes [Add to Longdo]
Haarbüschel {n}flocci [Add to Longdo]
Haarbüschel {n}wisp [Add to Longdo]
Haarclip {m}; Haarklammer {f}hair clip [Add to Longdo]
Haarewaschen {n}hair wash [Add to Longdo]
Haarfeder {f}hairspring [Add to Longdo]
Haarfestiger {m}hair setting lotion; hair setting spray [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
harpe(n) |f| พิณ
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[はまち;ハマチ, hamachi ; hamachi] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一半[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half [Add to Longdo]
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, / ] have a pleasant journey [Add to Longdo]
丁字镐[dīng zì gǎo, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄍㄠˇ, / ] hammer pick [Add to Longdo]
上吊[shàng diào, ㄕㄤˋ ㄉㄧㄠˋ, ] hanged [Add to Longdo]
不可多得[bù kě duō dé, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, ] hard to come by; rare [Add to Longdo]
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, ] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid [Add to Longdo]
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 怀 / ] harbor evil designs; harbor malicious intentions [Add to Longdo]
不暇[bù xiá, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, ] have no time (for sth); be too busy (to do sth) [Add to Longdo]
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations [Add to Longdo]
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
くず[くず, kuzu] chad [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
中央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] Haupt- [Add to Longdo]
主因[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
主婦[しゅふ, shufu] Hausfrau [Add to Longdo]
主要[しゅよう, shuyou] Haupt-, wesentlich [Add to Longdo]
二十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ha \Ha\ (h[aum]), interj. [AS.]
   An exclamation denoting surprise, joy, or grief. Both as
   uttered and as written, it expresses a great variety of
   emotions, determined by the tone or the context. When
   repeated, ha, ha, it is an expression of laughter,
   satisfaction, or triumph, sometimes of derisive laughter; or
   sometimes it is equivalent to "Well, it is so."
   [1913 Webster]
 
      Ha-has, and inarticulate hootings of satirical rebuke.
                          --Carlyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HA
   n 1: (astronomy) the angular distance of a celestial point
      measured westward along the celestial equator from the
      zenith crossing; the right ascension for an observer at a
      particular location and time of day [syn: {hour angle},
      {HA}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ha
   have; have got
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ha [ha]
   ah; aha
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top