ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habitable

HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitable-, *habitable*
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitable[ADJ] ซึ่งอาศัยอยู่ได้, Syn. inhabitable, livable, Ant. uninhabitable, unlivable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's likely the continent was once habitable.- เป็นไปได้ที่อาจเคยมีคนอยู่มาก่อน AVP: Alien vs. Predator (2004)
And deposit them in habitable worlds.แล้วส่งมัน ยังโลกต่างๆ Air: Part 1 (2009)
Habitable, but just barely.อาศัยอยู่ได้, แต่ก็เกือบไม่ไหว Air: Part 1 (2009)
That there are three potentially habitable planets,นั้นต้องมีสามประเด็นที่เป็นไปได้ สำหรับดวงดาวที่สามารถอ่ศัยอยู่ได้ Darkness (2009)
Though our definition of habitableอย่างไรก็ตาม อธิบายได้ว่า การดำเนิรชีวิตของเรา Darkness (2009)
Where there are habitable planets.ที่มีดาวที่อาศัยอยู่ได้ Darkness (2009)
My definition of habitable includes a sandy beach,คำนิยามของที่ๆอาศัยอยู่ได้ของผม ประกอบด้วย ทราย ชายหาด, Darkness (2009)
Unfortunately, there are none in the habitable compartments of the ship.โชคร้ายหน่อย, ที่เราไม่มีเลย ในส่วนที่เราอยู่อาศัยได้ ของยานลำนี้ Water (2009)
We think there are three planets out there that might be habitable.เราคิดว่ามี ดาว 3 ดวง ซึ่งอาจจะอยู่อาศัยได้ Light (2009)
We're still several hours away from knowing if the first two are even habitable, so I suggest you all go back to your quarters and wait it out.เรายังคงมีเวลาหลายชั่วโมง ห่างจากดวงอาทิตย์ ถ้าดา่ว 2 ดวงแรกสามารถอยู่อาศัยได้ ดังนั้นฉันขอแนะนำคุณทุกคน กลับไปที่ที่พักอาศัยของคุณ Light (2009)
And drop the rest on a habitable planet.และปล่อยที่เหลือลงไปที่ดาวร้าง Intervention (2010)
He wants to find worlds like Earth that orbit in the habitable zones around their host stars, the comfortable place where it's not too hot and not too cold...ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ประสบความสำเร็จ และเร็ว ๆ นี้มาร์ซี่และ เพื่อนร่วมงานของเขา พบโลกมากขึ้นและ คนต่างด้าวมากขึ้น Are We Alone? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าอยู่[v.] (nāyū) EN: be livable ; be habitable ; be cozy   
อยู่ไม่ได้[adj.] (yū mai dāi ) FR: inhabitable

CMU English Pronouncing Dictionary
HABITABLE    HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitable    (j) hˈæbɪtəbl (h a1 b i t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可住地[かじゅうち, kajuuchi] (n) habitable area; inhabitable land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitable \Hab"it*a*ble\ (h[a^]b"[i^]t*[.a]*b'l), a. [F.
   {habitable}, L. habitabilis.]
   Capable of being inhabited; that may be inhabited or dwelt
   in; as, the habitable world. -- {Hab"it*a*ble*ness}, n. --
   {Hab"it*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habitable
   adj 1: fit for habitation; "the habitable world" [syn:
       {habitable}, {inhabitable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top