ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habitable

HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitable-, *habitable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitable(adj) ซึ่งอาศัยอยู่ได้, Syn. inhabitable, livable, Ant. uninhabitable, unlivable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
habitable(adj) พออยู่ได้, พออาศัยได้, ซึ่งพำนักได้
inhabitable(adj) อยู่ได้, อาศัยอยู่ได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And deposit them in habitable worlds.แล้วส่งมัน ยังโลกต่างๆ Air: Part 1 (2009)
That there are three potentially habitable planets, นั้นต้องมีสามประเด็นที่เป็นไปได้ สำหรับดวงดาวที่สามารถอ่ศัยอยู่ได้ Darkness (2009)
Where there are habitable planets.ที่มีดาวที่อาศัยอยู่ได้ Darkness (2009)
My definition of habitable includes a sandy beach, คำนิยามของที่ๆอาศัยอยู่ได้ของผม ประกอบด้วย ทราย ชายหาด, Darkness (2009)
Unfortunately, there are none in the habitable compartments of the ship.โชคร้ายหน่อย, ที่เราไม่มีเลย ในส่วนที่เราอยู่อาศัยได้ ของยานลำนี้ Water (2009)
And drop the rest on a habitable planet.และปล่อยที่เหลือลงไปที่ดาวร้าง Intervention (2010)
He wants to find worlds like Earth that orbit in the habitable zones around their host stars, the comfortable place where it's not too hot and not too cold...ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ประสบความสำเร็จ และเร็ว ๆ นี้มาร์ซี่และ เพื่อนร่วมงานของเขา พบโลกมากขึ้นและ คนต่างด้าวมากขึ้น Are We Alone? (2010)
Planets in this habitable zone may have a key ingredient for life as we know it.เขาต้องการที่จะหาโลกเช่นโลก วงโคจรที่อยู่ในโซนที่อาศัยอยู่ รอบดาวฤกษ์แม่ของพวกเขา สถานที่สะดวกสบาย Are We Alone? (2010)
But finding habitable planets isn't easy.ชนิดของตัวทำละลายในการ ละลายสารเคมีเหล่านี้ทั้งหมดใน Are We Alone? (2010)
It's a backwater system with two suns and one habitable planet.ระบบสุริยะไกลโพ้น 2 ดวงอาทิตย์หนึ่งดาวอาศัย Riddick (2013)
Any habitable area in the vicinity would be densely populated.ไหนก็ได้ที่มีคนอาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้เคียง จะต้องมีประชากรหนาแน่น The Corpse on the Canopy (2013)
Like our ancestors did. There are habitable worlds within reach.มองหาดาวดวงใหม่ เหมือนที่บรรพบุรุษเราเคยทำ Man of Steel (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าอยู่[nāyū] (v) EN: be livable ; be habitable ; be cozy
อยู่ไม่ได้[yū mai dāi] (adj) FR: inhabitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HABITABLE HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitable (j) hˈæbɪtəbl (h a1 b i t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可住地[かじゅうち, kajuuchi] (n) habitable area; inhabitable land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitable \Hab"it*a*ble\ (h[a^]b"[i^]t*[.a]*b'l), a. [F.
   {habitable}, L. habitabilis.]
   Capable of being inhabited; that may be inhabited or dwelt
   in; as, the habitable world. -- {Hab"it*a*ble*ness}, n. --
   {Hab"it*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habitable
   adj 1: fit for habitation; "the habitable world" [syn:
       {habitable}, {inhabitable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top