Search result for

harassment

(38 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harassment-, *harassment*
English-Thai: Longdo Dictionary
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harassment of occupierการก่อกวนผู้ครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harassmentการคุกคาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
harassment (n) การรบกวน, การก่อกวน, การรังควาน, การราวี
See also: S. annoyance, vexation, irritation,,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brightsize apparel, eight sexual harassment suits in two years.มองในแง่ดี คดีลนลามทางเพศ 8 คดีใน 2 ปี Dying Changes Everything (2008)
Six out of ten victims never even report harassment.6 ใน 10 ของเหยื่อไม่เคยแม้แต่จะรายงานว่าเป็นการลวนลาม Dying Changes Everything (2008)
Amy is suing Happy Time for harassment.เอมี่ยื่นฟ้องแฮปปี้ ทามส์ ที่กระทำการข่มขู่เธอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You leave him alone. This is harassment, this is.ปล่อยเค้าเดี๋ยวนี้ นี่มันข่มขู่กันชัด ๆ Harry Brown (2009)
Some kind of harassment. I may have a couple of ideas, sir.ผมมีความคิดอย่างสองอย่างครับ ท่าน Chuck Versus the Beefcake (2009)
Well, don't you go and slap me with a harassment suit for telling you this, but if you don't go out back right now and take off all your clothes, I will fire you.นี่ อย่ามาตบก้นฉันนะ แล้วมาฟ้องลวนลามที่บอกเธอว่า ถ้าเธอไม่ไปข้างหลังนั่นเดี๋ยวนี้ Hard-Hearted Hannah (2009)
Saying she turns you on is the harassment, dude.เฮ้ย Pilot (2009)
When you were demoted, was that before or after you charged Nick Rabin with sexual harassment?เมื่อคุณโดนลดขั้น มันเป็นช่วงก่อนหรือหลังจากที่คุณยื่นฟ้องนิก รอบินด้วยข้อหาคุคามทางเพศ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And she is potentially a very expensive sexual harassment lawsuitเธอมาจากฝ่ายกฎหมาย Iron Man 2 (2010)
Unless you want a sexual harassment suit crammed down your throat, you will listen to what I have to say.ถ้าคุณต้องการให้เหมาะกับการล่วงละเมิดทางเพศ crammed ลงลำคอของคุณ คุณจะได้ฟังสิ่งที่ฉันได้กล่าว Death Race 2 (2010)
Several female employees at the empire are suing me... for sexual harassment.พนักงานหญิงโรงแรมThe Empireจะฟ้องฉัน - ข้อหาคุกคามทางเพศ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
We just have a zero-tolerance harassment policy.เราแค่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น มันเป็นนโยบาย Never Been Kissed (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harassmentI wonder if you can sue someone of the same sex for sexual harassment?
harassmentSexual harassment has now become a social issue.
harassmentShe said that what they were doing was contrary to the company's sexual harassment policy.
harassmentWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
harassmentWomen's rights groups are going after sexual harassment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุกคามทางเพศ[n. exp.] (kān khukkhām thāng phēt) EN: sexual harassment   
การล่วงละเมิด[n.] (kān lūanglamoēt) EN: harassment   FR: harcèlement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARASSMENT    HH ER0 AE1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harassment    (n) (h a1 r @ s m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]
アルハラ[, aruhara] (n) alcohol-related harassment [Add to Longdo]
セクシュアルハラスメント;セクシャルハラスメント[, sekushuaruharasumento ; sekusharuharasumento] (n) sexual harrassment; sexual harassment [Add to Longdo]
セクハラ[, sekuhara] (n) (abbr) (See セクシュアルハラスメント) sexual harassment; (P) [Add to Longdo]
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei [Add to Longdo]
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment [Add to Longdo]
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit [Add to Longdo]
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harassment \Har"ass*ment\ (-ment), n.
   The act of harassing, or state of being harassed; worry;
   annoyance; anxiety.
   [1913 Webster]
 
      Little harassments which I am led to suspect do
      occasionally molest the most fortunate. --Ld. Lytton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harassment
   n 1: a feeling of intense annoyance caused by being tormented;
      "so great was his harassment that he wanted to destroy his
      tormentors" [syn: {harassment}, {torment}]
   2: the act of tormenting by continued persistent attacks and
     criticism [syn: {harassment}, {molestation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top