ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harassment

HH ER0 AE1 S M AH0 N T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harassment-, *harassment*
English-Thai: Longdo Dictionary
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harassment of occupierการก่อกวนผู้ครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harassmentการคุกคาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
harassment (n) การรบกวน, การก่อกวน, การรังควาน, การราวี
See also: S. annoyance, vexation, irritation,,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last year I filed a sexual harassment complaint against myself.ลุยกันเถอะพวกเรา Office Christmas Party (2016)
This is where I usually am during the sexual harassment seminars.- ไม่เคยขึ้นมาเหรอ Office Christmas Party (2016)
That could get you a sexual harassment suit. What? Why?นายอาจโดนฟ้องคุกคามทางเพศว่ะ Office Christmas Party (2016)
Let her go right now, or I'm going in front of a judge, demanding her immediate release, and filing charges for harassment and false arrest.ปล่อยตัวเธอเดี๋ยวนี้เลย ไม่งั้นฉันจะไปบอกต่อหน้าผู้พิพากษา ยื่นคำร้องให้ปล่อยตัวทันที Nothing But Blue Skies (2014)
Don't you remember when you missed the sexual harassment seminar?จำตอนที่นายไม่เข้าประชุม เรื่องการลวนลามทางเพศได้ไหมล่ะ? Hair of the Dog (2013)
She didn't file the sexual harassment charge.เธอไม่ได้ร้องเรียน การล่วงละเมิด Red, White and Blue (2013)
Rose, some people in the unit think that Lucy filed an anonymous sexual harassment complaint.โรส มีคนในหน่วย คิดว่าลูซี่ยื่น ร้องเรียนล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ระบุชื่อ Red, White and Blue (2013)
Who was the original harassment complaint against?ใครเป็นคนถูกร้องเรียน เรื่องละเมิดทางเพศ? Red, White and Blue (2013)
You said Lucy had no problems with the squad, but you knew she was being punished because she filed a sexual harassment complaint.คุณบอกว่าลูซี่ ไม่มีปัญหาอะไรในหมู่ แต่คุณรู้ ว่าเธอโดนลงโทษ เพราะร้องเรียน การละเมิดทางเพศ Red, White and Blue (2013)
She told me she had filed a sexual harassment report anonymously against someone in the platoon.เธอบอกว่าเธอร้องเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ กับใครคนหนึ่ง ในกองทหาร โดยไม่ระบุชื่อ Red, White and Blue (2013)
How dare this walking sexual harassment suit!กล้ามากนะอิตาสูทรุกรานทางเพศเดินได้! The After-Dinner Mysteries (2013)
Leonard Pitt and Craig Bogle, forced out for harassment and malicious prosecution.เลียวนาร์ด พิท และ เครก โบเกิล ถูกให้ออกเพราะเรื่องขู่กรรโชก และการฟ้องความเท็จ Bury the Lede (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harassmentI wonder if you can sue someone of the same sex for sexual harassment?
harassmentSexual harassment has now become a social issue.
harassmentShe said that what they were doing was contrary to the company's sexual harassment policy.
harassmentWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
harassmentWomen's rights groups are going after sexual harassment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุกคามทางเพศ[n. exp.] (kān khukkhām thāng phēt) EN: sexual harassment   
การล่วงละเมิด[n.] (kān lūanglamoēt) EN: harassment   FR: harcèlement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARASSMENT    HH ER0 AE1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harassment    (n) hˈærəsmənt (h a1 r @ s m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]
アルハラ[, aruhara] (n) alcohol-related harassment [Add to Longdo]
セクシュアルハラスメント;セクシャルハラスメント[, sekushuaruharasumento ; sekusharuharasumento] (n) sexual harrassment; sexual harassment [Add to Longdo]
セクハラ[, sekuhara] (n) (abbr) (See セクシュアルハラスメント) sexual harassment; (P) [Add to Longdo]
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei [Add to Longdo]
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment [Add to Longdo]
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit [Add to Longdo]
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harassment \Har"ass*ment\ (-ment), n.
   The act of harassing, or state of being harassed; worry;
   annoyance; anxiety.
   [1913 Webster]
 
      Little harassments which I am led to suspect do
      occasionally molest the most fortunate. --Ld. Lytton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harassment
   n 1: a feeling of intense annoyance caused by being tormented;
      "so great was his harassment that he wanted to destroy his
      tormentors" [syn: {harassment}, {torment}]
   2: the act of tormenting by continued persistent attacks and
     criticism [syn: {harassment}, {molestation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top