ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haberdasher

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haberdasher-, *haberdasher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haberdasher[N] คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, See also: คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย
haberdasher[N] คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย
haberdashery[N] ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he likes a woman who knows her way around a haberdashery.เขาก็ชอบผู้หญิงคนนึง ใครๆก็รู้ เธอก็ชอบเดินแถวร้านแต่งชาย The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Art requires sacrifice, and haberdasher's not on my résumé.ต้องเสียสละศิลปะ และการเป็นคนเย็บหมวก ไม่ใช่ความชำนาญของฉัน Honor Among Thieves (2012)
When I wasn't praying for you to find a halfway decent haberdasher.ขณะที่ฉันไม่ได้ภาวนาให้คุณ หาช่างตัดเสื้อที่ฝีมือดีๆ Tricks and Treats (2012)
Contrary to what you may think, we are not in the haberdashery business.ก็อาจจะแปลกบ้างจากที่คุณคิด, อย่าลืมว่าเรา ไม่ได้อยู่ธุรกิจ ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi phā) EN: haberdashery ; shop selling cloth   

CMU English Pronouncing Dictionary
HABERDASHERY    HH AE1 B ER0 D AE2 SH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haberdasher    (n) hˈæbədæʃər (h a1 b @ d a sh @ r)
haberdashers    (n) hˈæbədæʃəz (h a1 b @ d a sh @ z)
haberdashery    (n) hˌæbədˈæʃəriː (h a2 b @ d a1 sh @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小間物屋[こまものや, komamonoya] (n) haberdashery; sundries store [Add to Longdo]
紳士用装身具商人[しんしようそうしんぐしょうにん, shinshiyousoushingushounin] (n) haberdasher [Add to Longdo]
洋品[ようひん, youhin] (n) Western-style apparel and accessories; haberdashery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haberdasher \Hab"er*dash`er\ (h[a^]b"[~e]r*d[a^]sh`[~e]r), n.
   [Prob. fr. Icel. hapurtask trumpery, trifles, perh. through
   French. It is possibly akin to E. haversack, and to Icel.
   taska trunk, chest, pocket, G. tasche pocket, and the orig.
   sense was perh., peddler's wares.]
   1. A dealer in small wares, as tapes, pins, needles, and
    thread. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A dealer in items of men's clothing, such as hats, gloves,
    neckties, etc.
    [1913 Webster]
 
       The haberdasher heapeth wealth by hats. --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
   3. A dealer in drapery goods of various descriptions, as
    laces, silks, trimmings, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haberdasher
   n 1: a merchant who sells men's clothing [syn: {clothier},
      {haberdasher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top