ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hail

HH EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hail-, *hail*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hail(n) การร้องทักทาย, See also: การร้องทัก
hail(vt) ร้องทักทาย, See also: ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก, Syn. greet, salute
hail up(phrv) พักค้างคืนในโรงแรม (ใช้ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hail from(phrv) มาจาก, See also: มีภูมิลำเนาอยู่ที่
hailstone(n) ลูกเห็บ, Syn. hail
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
hail down on(phrv) หล่นหรือตกลงมาที่, Syn. rain down on
hail-fellow-well-met(idm) เป็นมิตรกับทุกคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ, ทักทาย, เรียก, โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก, ร้องเชิญ, ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก, การร้องเชิญ, การต้อนรับ, การทักทาย, การตกของลูกเห็บ, ฝนมีลูกเห็บ, ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ, การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hailstone(เฮล'สโทน) n. ลูกเห็บ
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
hail(n) การโห่ร้อง, การร้องเรียก, การต้อนรับ, การทักทาย
hail(vt) โห่ร้องอวยชัย, ต้อนรับ, เรียก, ทักทาย
hailstone(n) ลูกเห็บ
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
Thailand(n) ประเทศไทย, เมืองไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hailstorm insuranceการประกันภัยพายุลูกเห็บ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hailลูกเห็บ [TU Subject Heading]
Hailลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]
hailลูกเห็บ, ก้อนน้ำแข็งกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร  เกิดจากละอองน้ำฝนถูกพายุหอบขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เย็นจัดจึงจับตัวเป็นก้อนตกลงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hailstoneก้อนลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hail(vt) ยอมรับ เช่น he hailed the court's decision.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hail Hynkel!ไฮ เฮนเคิล The Great Dictator (1940)
Don't fool with me. Hail Hynkel!อย่าแกล้งโง่ ไฮ เฮนเคิล The Great Dictator (1940)
Hail Hynk...ไฮ เฮน... The Great Dictator (1940)
Hail Hynkel!ไฮ เฮนเคิล The Great Dictator (1940)
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้ The Old Man and the Sea (1958)
I will say 100 Our Fathers and 100 Hail Marys.100 และ 100 พ่อของเรา เมริส ลูกเห็บ The Old Man and the Sea (1958)
Where do you hail from?มาจากไหนกัน? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hail to the Chief! Hail to the Chief!หัวหน้าจงเจริญ Blazing Saddles (1974)
So, like, you hail taxis? That's what I do, yes.- งั้นก็ต้องเรียกแท็กซี่สิ Punchline (1988)
Hail the conquering hero!ทักทาย ฮีโร่ผู้ได้ชัยชนะ Aladdin (1992)
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.ลูกเห็บมัรยัมเต็มของพระคุณ พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน In the Name of the Father (1993)
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.ลูกเห็บมัรยัมเต็มของพระคุณ พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hailAs a rule, hail falls in summer.
hailHave you ever seen it hail?
hailHe hailed a cruising taxi.
hailHe is hailed as the father of modern anthropology.
hailIt's hailing.
hailMother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hailstorm.
hailPeople hailed him as king.
hailThe crowd hailed the winner.
hailThe hail cracked the window.
hailThe hail harmed the crops.
hailWe marched under a hail of bullets.
hailYou're expected to hail it as a triumph.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พายุลูกเห็บ(n) hailstorm, Example: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นพายุลูกเห็บที่บ้านฉันเลย, Thai Definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศเป็นจำนวนมาก
ลูกเห็บ(n) hail, See also: hailstone, Example: เมื่อวานนี้มีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าที่เชียงใหม่เป็นเวลานาน, Count Unit: เม็ด, ก้อน, ลูก, Thai Definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศ
โอภาปราศรัย(v) greet, See also: hail, Syn. ทักทาย, Example: หนุ่มสาวคู่นี้แม้จะเคยพบหน้ากัน แต่ก็ไม่เคยโอภาปราศรัยกันสักคำเดียว, Thai Definition: ทักทายด้วยความสนิทสนมเป็นกันเอง
ตะโกนเรียก(v) hail, See also: holler, call out, cry out, call someone loudly, Syn. ร้องเรียก, Example: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้
ร้องทัก(v) say hello, See also: hail, say hi, greet, accost, Example: เขาโผล่ออกมาจากห้องร้องทักผมก่อน
เห็บ(n) hail, See also: hailstone, Syn. ลูกเห็บ, Example: ปีนี้ในฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงรายมีลูกเห็บตกค่อนข้างมาก, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[āhān Thai] (n, exp) EN: Thai food ; Thai cuisine  FR: cuisine thaïe [ f ] ; cuisine thaïlandaise [ f ] ; nourriture thaïe [ f ]
อ่าวไทย[Āo Thai] (n, prop) EN: Gulf of Thailand  FR: golfe de Thaïlande [ nm ]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส[āthisoērødas thailaēndikhas] (n, exp) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
บริษัททำอากาศยานไทย[børisat Tham Ākātsayān Thai] (org) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)  FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
บรมวงศานุวงศ์[Børommawongsānuwong] (n, prop) EN: Royal family  FR: Famille royale (de Thaïlande) [ f ]
ชายชาวไทย[chāichāo Thai] (n, exp) FR: Thaï [ m ] ; Thaïlandais [ m ]
ชักพระ[chakphra] (n) EN: name of an important custom in southern Thailand
ช้างเผือก[Chāng Pheūak] (n, prop) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant  FR: Ordre de l'Éléphant blanc [ m ]
ชาวเล[chāolē] (n) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวน้ำ[chāonām] (n) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAIL HH EY1 L
HAILS HH EY1 L Z
HAILE HH EY1 L
HAILE HH AY1 L IY0
HAILEY HH EY1 L IY0
HAILES HH AY1 L IY0 Z
HAILES HH EY1 L Z
HAILED HH EY1 L D
HAILING HH EY1 L IH0 NG
HAILAND HH EY1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hail (v) hˈɛɪl (h ei1 l)
hails (v) hˈɛɪlz (h ei1 l z)
hailed (v) hˈɛɪld (h ei1 l d)
hailing (v) hˈɛɪlɪŋ (h ei1 l i ng)
Hailsham (n) hˈɛɪlʃəm (h ei1 l sh @ m)
hailstone (n) hˈɛɪlstoun (h ei1 l s t ou n)
hailstorm (n) hˈɛɪlstɔːm (h ei1 l s t oo m)
hailstones (n) hˈɛɪlstounz (h ei1 l s t ou n z)
hailstorms (n) hˈɛɪlstɔːmz (h ei1 l s t oo m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰雹[bīng báo, ㄅㄧㄥ ㄅㄠˊ, ] hail; hailstone #20,060 [Add to Longdo]
[báo, ㄅㄠˊ, ] hail #27,609 [Add to Longdo]
雹子[báo zi, ㄅㄠˊ ㄗ˙, ] hail; hailstone #137,500 [Add to Longdo]
雹暴[báo bào, ㄅㄠˊ ㄅㄠˋ, ] hailstorm #272,635 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n, uniq) |das| ภาษาไทย
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kugelhagel { m }hail of bullets [Add to Longdo]
Steinhagel { m }hail of stones [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: thaïlandais
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たい;タイ(P), tai ; tai (P)] (n) (uk) Thailand; (P) #2,744 [Add to Longdo]
氷;冰[ひ, hi] (n) (1) (arch) ice; (2) hail #3,195 [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] (n, vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P) #19,754 [Add to Longdo]
ゴールデントライアングル[go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
タイ国[タイこく, tai koku] (n) Thailand [Add to Longdo]
タイ人[タイじん, tai jin] (n) Thai; person from Thailand [Add to Longdo]
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand) [Add to Longdo]
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n, adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
拡声機(P);拡声器[かくせいき, kakuseiki] (n) megaphone; bullhorn; loudhailer; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top