ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hammered

HH AE1 M ER0 D   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hammered-, *hammered*, hammer, hammere
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj ) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammered[SL] ดื่มเหล้า, Syn. drunk

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I'd remember. Oh, all right, you got me. It's the ugly, obnoxious, toothless loser... who got hammered and wouldn't leave you alone all night.คุณจำผมได้ มันน่ารังเกียจหน้าขายหน้า ที่ขี้ เมาคนหนึ่ง Good Will Hunting (1997)
Just hammered out of his gourd. Just wrecked.เมามาอีกตามเคย เมาแบบหมาไม่แหลกเลย Good Will Hunting (1997)
He was so fuckin' hammered he drove the wrong car home.เขาเมาขนาดขับรถผิดกลับบ้าน Good Will Hunting (1997)
He'd come home hammered, lookin' to whale on somebody.เวลาเขากลับบ้านต้องหาเรื่องทุบตี Good Will Hunting (1997)
You got hammered by the hammer.นายโดนฆ้อนอัดซะแล้วสิ The Longest Yard (2005)
And he's hammered at the 17 for a 13-yard pickup, and that's a first down.เขาล้มที่เส้น 17 ทำไปได้ 13 หลา นั่นเป็นดาวน์แรก The Longest Yard (2005)
"The nail that sticks out gets hammered.""The nail that sticks out gets hammered." The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
They're going to be out all night getting hammered.พวกเขาจะออกไปดื่มเหล้าข้างนอกทั้งคืน Halloween (2007)
- They were pretty hammered.พวกเขาคงเมานิดหน่อยน่ะ The Nanny Diaries (2007)
He was totally hammered. He's a fucking idiot.เขาทั้งเจ็บตัว แล้วก็ทึ่มสุดๆด้วย Shelter (2007)
This site's been getting hammeredเว็บไซต์นี้กำลังโดนตีกระหน่ำ Art Imitates Life (2008)
You squeezed them, you hammered them to the point of desperation.คุณต้อนพวกมันให้มันจนตรอก หมดทางไป The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hammeredA nail that sticks up is hammered down.
hammeredHe hammered at the window.
hammeredHe hammered nails into the plank.
hammeredHe hammered out a home run.
hammeredHe hammered steel into a sword.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMMERED    HH AE1 M ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hammered    (v) hˈæməd (h a1 m @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, / ] hammered string type (of musical instrument) [Add to Longdo]
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] hammered string musical instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダルシマー[, darushima-] (n) (hammered) dulcimer [Add to Longdo]
延べ板;延板[のべいた, nobeita] (n) hammered-out plates [Add to Longdo]
懸仏[かけぼとけ, kakebotoke] (n) round plaque carrying the image of a Buddha (usually hammered from behind) used in temples and shrines [Add to Longdo]
出る杭は打たれる[でるくいはうたれる, derukuihautareru] (exp,v1) the nail that sticks out gets hammered in; the best policy is to keep your head down [Add to Longdo]
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity) [Add to Longdo]
洋琴[ようきん, youkin] (n) (1) yangqin (Chinese hammered dulcimer); (2) (obs) piano [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hammer \Ham"mer\, v. t. [imp. & p. p. {Hammered} (-m[~e]rd); p.
   pr. & vb. n. {Hammering}.]
   1. To beat with a hammer; to beat with heavy blows; as, to
    hammer iron.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or forge with a hammer; to shape by beating.
    "Hammered money." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To form in the mind; to shape by hard intellectual labor;
    -- usually with out.
    [1913 Webster]
 
       Who was hammering out a penny dialogue. --Jeffry.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hammered
   adj 1: shaped or worked with a hammer and often showing hammer
       marks; "a bowl of hammered brass"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top