ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haarwurzel

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haarwurzel-, *haarwurzel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haarwurzel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haarwurzel*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Search him from his toenails to the last follicle on his head. Then bring him to me.Vom den Zehennägeln bis zur letzten Haarwurzel filzen und zu mir bringen. Diamonds Are Forever (1971)
Tear from rootsWegen der HaarwurzelBlack Magic (1975)
The bulbous portion of the root is still attached, meaning it was wrenched out.Die Haarwurzel ist dran, also wurde es ausgerissen. Tightrope (1984)
I'm gonna fight this with every follicle on my being.Ich werde mit allen Haarwurzeln dagegen ankämpfen. The Bald and the Beautiful (1989)
Your follicles are alive.Deine Haarwurzeln leben noch. The Bald and the Beautiful (1989)
I tried tο tell yοu. Where were yοu?Ich sah ihre Haarwurzeln. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
There was sοmeοne in the water.Ihr Haar, sie hatte dunkle Haarwurzeln. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
By the way, your roots, they're a little dark.Übrigens, deine Haarwurzeln sind zu dunkel. Wall of Sound (1994)
And the roots aren't quite so blond, okay?Und ihre Haarwurzeln sind nicht so blond. Pilot (1997)
Chromosome staining procedures on the hair root have determined the subject to be male.Dem Chromosomtest an der Haarwurzel nach ist der Verdächtige männlich. A Room with No View (1998)
But you believed it right down to your brown roots.Aber geglaubt hast du's, bis zu deinen braunen Haarwurzeln. Only the Lonely (1999)
The antineoplastic will inevitably affect some healthy cells... including those lining the gastrointestinal tract... from the lips to the anus, and the hair follicles.Die antineoplastischen Substanzen werden auch gesunde Zellen töten, auch jene des Magen-Darm-Trakts von den Lippen bis zum Anus und den Haarwurzeln. Wit (2001)
The roots of his hair.Seine Haarwurzeln. Fragments of Antonin (2006)
-Don`t leave me here! I don`t belong with these people.Ich werde das nicht überleben, meine Haarwurzeln verwachsen schon. Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
No, you need the roots of the hair to get a DNA read, David.Nein, man braucht die Haarwurzeln, für die DNA, David. Bloodless (2008)
Kerry Sheehan has roots.Kerry Sheehan hat dunkle Haarwurzeln. Red Brick and Ivy (2008)
- About those roots?- Über ihre Haarwurzeln? Portrait of My Father (2011)
To be 100 percent honest it robbed my hair of body and stripped it of shine.Um ganz ehrlich zu sein: Das Zeug greift die Haarwurzeln an und nimmt dem Haar den Glanz. Driving Miss Dalia (2012)
Um... [ normal voice ] When do we get the results back on the root ball?Wann erwartest du das Ergebnis zu der HaarwurzelPartners in Crime (2013)
Hello, birthday girl! Chummy!Volumen an den Haarwurzeln. Episode #3.3 (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
Haarwurzel(n) |die, pl. Haarwurzeln| รากผม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top