ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gammon

G AE1 M AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gammon-, *gammon*
Possible hiragana form: がんもん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gammon[N] แฮม, See also: เบคอน
gammon[N] เรื่องเหลวไหล, See also: เรื่องไร้สาระ, Syn. nonsense, rubbish
gammon[VI] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. hoax, deceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gammon(แกม'มัน) n.,vt. (การ) ชนะโดยเด็ดขาด, (การ) ชนะเกมหมาก backgammon,ขาหมูอบควัน,ขาหมูหลัง vi.,n. (การ) พูดจาเหลวไหลและหลวงลวง,แสร้ง. vt. โกง,หลอกลวง,ตบตา, See also: gammoner n.
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
gammon(n) สิ่งไร้สาระ,ความไร้สาระ,ความเหลวไหล
gammon(vt) หลอกลวง,โกง,เสแสร้ง,ตบตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวด[n.] (dūat) EN: backgammon   FR: backgammon [m]
สกา[n.] (sakā) EN: backgammon-like game   FR: jeu de dés [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMMON G AE1 M AH0 N
GAMMONS G AE1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gammon (n) gˈæmən (g a1 m @ n)
gammons (n) gˈæmənz (g a1 m @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャモン[, gyamon] (n) gammon [Add to Longdo]
バックギャモン[, bakkugyamon] (n) backgammon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gammon \Gam"mon\, v. t. [Etymol. unknown.] (Naut.)
   To fasten (a bowsprit) to the stem of a vessel by lashings of
   rope or chain, or by a band of iron. --Totten.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gammon \Gam"mon\ (g[a^]m"m[u^]n), n. [OF. gambon, F. jambon, fr.
   OF. gambe leg, F. jambe. See {Gambol}, n., and cf. {Ham}.]
   The buttock or thigh of a hog, salted and smoked or dried;
   the lower end of a flitch. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gammon \Gam"mon\ (g[a^]m"m[u^]n), v. t. [imp. & p. p. {Gammoned}
   (g[a^]m"m[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Gammoning}.]
   To make bacon of; to salt and dry in smoke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gammon \Gam"mon\ (g[a^]m"m[u^]n), n. [See 2d {Game}.]
   1. Backgammon.
    [1913 Webster]
 
   2. A victory in the game of backgammon in which one player
    gammons another, i. e., the winner bears off all of his
    pieces before his opponent bears off any pieces; as, he
    won the match with three gammons in a row.
    [PJC]
 
   3. An imposition or hoax; humbug. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gammon \Gam"mon\, v. t.
   1. To beat in the game of backgammon, before an antagonist
    has been able to get his "men" or counters home and
    withdraw any of them from the board; as, to gammon a
    person. In certain variants of the game one who gammons an
    opponent scores twice the normal value of the game.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To impose on; to hoax; to cajole. [Colloq.] --Hood.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gammon
   n 1: meat cut from the thigh of a hog (usually smoked) [syn:
      {ham}, {jambon}, {gammon}]
   2: hind portion of a side of bacon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top