ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gefängnisstrafe

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gefängnisstrafe-, *gefängnisstrafe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gefängnisstrafe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gefängnisstrafe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all it is thanks to me, that you spent 3 months in jail last year.Sie haben mir eine Gefängnisstrafe von 3 Monaten zu verdanken. It Happened in Broad Daylight (1958)
Oh, no, it wasn't that. It was the prison rap that she couldn't take.Oh, nein, das war's nicht, sondern die Gefängnisstrafe war's. Cape Fear (1962)
If we pardon him to receive a prison sentence, Carmencita will agree immediately to be my wife.Wenn Ihr ihn zu einer Gefängnisstrafe begnadigt, wird Carmencita sofort einwilligen meine Frau zu werden. Invincible Masked Rider (1963)
And if Officer Hedley will spare me a jail sentence for my ignorance, I'll go right home and start using this.Und wenn Mr. Hedley mir die Gefängnisstrafe erlässt, könnte ich sofort zu Hause, das Mittel testen. Countdown for Judy (1967)
What sort of jail sentence do you think the Hagars are going to get?Was für eine Gefängnisstrafe werden die Hagars bekommen? Sweet Charity (1967)
Now that you're caught and you're facing a very long prison sentence do you have any regrets about choosing a life of crime?Virgil, jetzt wo Sie äh... gefangen wurden und einer sehr langen Gefängnisstrafe entgegensehen empfinden Sie da vielleicht Reue, dass Sie sich für das Leben eines Verbrechers entschieden haben? Take the Money and Run (1969)
Prison, maybe... for perjury!Jetzt riskierst du GefängnisstrafeZ (1969)
BEST I CAN MANAGE HERE IS LIFE IMPRISONMENT.Das höchste ist eine lebenslängliche GefängnisstrafeThe Spanish Inquisition (1970)
Every man to keep silence upon pain of imprisonment.Unter Androhung von Gefängnisstrafe hat jedermann sich ruhig zu verhalten. Cromwell (1970)
You tell the senator it's his daughter!Die Einsichtnahme seitens Unbefugter ist ein Delikt und wird mit Gefängnisstrafe bis zu 20 Jahren geahndet. Sagen Sie dem Senator, es sei seine Tochter. The Andromeda Strain (1971)
Simon Duroc and his friends stole 8,523 tires in 11 months! It was his first conviction... three years in prison.(Staatsanwalt:) Simon Duroc, der sich am Diebstahl von 8.523 Autorädern beteiligt hatte, erhielt dafür seine erste GefängnisstrafeL'aventure, c'est l'aventure (1972)
You think that'll make it easier to pull his eight years?Gut, aber meinst du, das macht die Gefängnisstrafe leichter? The Last Detail (1973)
And we knew it would've meant a jail sentence for Roy.Es war ihm klar, dass er mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss. A Room with a View (1973)
Equal rights to go to prison.Und müssen eine Gefängnisstrafe absitzen. Veris ubnis melodiebi (1973)
Or what if he goes to jail for three years and some doctor decides he's all right and they let him out?Oder wenn er nach drei Jahren Gefängnisstrafe wieder entlassen wird? JoJo (1976)
On the basis of this report, I sentence you to three years in the custody of the Department of Corrections.Aufgrund des Berichts verurteile ich Sie zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren. Die Gefängnisstrafe wird sofort angetreten. ...and justice for all. (1979)
I deserve to be in jail.Ich verdiene eine GefängnisstrafeThe Onion Field (1979)
You make marriage sound like a jail sentence.Du sagst das, als sei die Ehe eine GefängnisstrafeEpisode #1.5 (1985)
Undoubtedly, that means long prison terms for both you and Isabel.Das wird eine lange Gefängnisstrafe für dich und Isabel bedeuten. Ich habe nichts verbrochen. December 1864 - February 1865 (1986)
Is it not true that you would say anything the prosecution wanted to avoid being sent to prison?Sie würden doch alles sagen, was die Anklage von Ihnen erwartet, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden? -Ja! Einspruch! The Big Easy (1986)
That means he could be sentenced to jail for at least one year.Er könnte zu einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden. Time in a Bottle (1988)
To imprisonment? Hard labor?Gefängnisstrafen? Ariel (1988)
You make it sound like a prison term.Das klingt ja nach GefängnisstrafeDead Poets Society (1989)
Any sentence, other than a token... Would really be a life sentence, Your Honor.Jede Gefängnisstrafe, die mehr als nur symbolisch ist, heißt lebenslänglich. Family Business (1989)
That's not a job, it's a jail sentence.RAYMOND: Das ist eine Gefängnisstrafe, kein Job. Presumed Innocent (1990)
IF DANBY HAD BEEN A WHITE MAN ACCUSED OF KILLING A BLACK, WOULD THERE EVEN BE A TRIAL? YOU MAKE DANBY SOUND LIKE A VICTIM.Er soll nicht nur eine hilflose junge Frau getötet haben, er hat überdies eine Gefängnisstrafe abgesessen, wegen Körperverletzung und bewaffneten Raubes. Rush to Judgement (1990)
And if I'm not adequately able to defend myself, there's a very real possibility of imprisonment.Und wenn ich mich nicht gut genug verteidigen kann, ist die Möglichkeit auf eine Gefängnisstrafe hoch. Episode #2.12 (1991)
But a prison term in Leavenworth is.Aber eine Gefängnisstrafe in Leavenworth schon. Flight of the Intruder (1991)
The accused are sentenced to time already served and are ordered to be dishonourably discharged from the Marine Corps.Sie werden verurteilt zu einer bereits verbüßten Gefängnisstrafe... und in Unehren aus dem Marine Corps entlassen. A Few Good Men (1992)
The first option is sending him to a prison on Earth.1 ., eine Gefängnisstrafe auf der Erde. The Quality of Mercy (1994)
Anthony Curtis, for your participation in this crime... a crime that took the lives of several innocent people, I do hereby... sentence you to the custody of the Attorney General of the United States... for a period of 15 years to life.Für dieses Verbrechen, das Unschuldige das Leben kostete, erhalten Sie eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren bis lebenslang. Dead Presidents (1995)
A 30-year prison sentence sounds pretty dull to me.Eine Gefängnisstrafe von 30 Jahren hört sich für mich ziemlich stumpfsinnig an. Hackers (1995)
Last chance to get out of this without a prison sentence.Die letzte Chance, ohne eine Gefängnisstrafe zu entkommen. Hackers (1995)
Your name is Lisa Venturi, You are serving a 30-year imprisonment tried for terrorism and the attempted murder of Alberto Sajevo.Ihr Name ist Lisa Venturi, sie verbüssen eine 30-jährige Gefängnisstrafe für Terrorismus und versuchten Mord an Alberto Sajevo. La seconda volta (1995)
Are you aware that possession of an illegal exotic is punishable by up to two years in prison and confiscation of the animal.Wissen Sie, dass es kriminell ist, ein exotisches Tier zu besitzen? Das wird mit einer Gefängnisstrafe geahndet, und das Tier wird beschlagnahmt. The One Where the Monkey Gets Away (1995)
Stern gave Tino Zapatti, a drug dealer probation instead of sending him to prison.Stern gab Tino Zapatti, einem Drogenhändler, Bewährung anstatt einer GefängnisstrafeCity Hall (1996)
Sources say the career of the political boss is over and a long prison term is in the offing.Die Karriere des großen Politikers ist damit wohl zu Ende und er dürfte eine längere Gefängnisstrafe erwarten. City Hall (1996)
Recommended prison sentence 10 to 20 years."Empfohlene Gefängnisstrafe: 10 bis 20 Jahre." City Hall (1996)
- Substantial jail time...!- Lange Gefängnisstrafe...! Dear God (1996)
A plea would reduce the maximum prison term to eight years.Bei einem Deal würde die maximale Gefängnisstrafe auf acht Jahre reduziert. The Well-Worn Lock (1996)
Can be caused by something like a prison sentence, but... 20 years?Das kann durch eine Gefängnisstrafe ausgelöst werden, aber nach 20 Jahren? Through a Glass, Darkly (1998)
Our client is facing jail. You're the best counselor/sociologist--Unserer Mandantin droht eine Gefängnisstrafe, und Sie... Love's Illusions (1999)
He's facing a possible sentence of "from now on," mandatory.Weil ihm 'ne Gefängnisstrafe droht, lebenslänglich, ohne Bewährung. Nobody Knows Anything (1999)
Like working there's a prison sentence.Das klingt, als wäre die Arbeit dort eine GefängnisstrafeRoast Chicken (2000)
Tell me, what's the longest you've ever been incarcerated?Sagen Sie mir, was war Ihre längste GefängnisstrafeInside Man (2000)
Judges gave over 15,000 man-years of incarceration time based on my cases. My record speaks for itself.Die Richter haben über 15.000 Jahre Gefängnisstrafen verhängt, die auf meinen Ermittlungen basieren. Training Day (2001)
You're facing a long jail sentence.Dir droht eine langjährige GefängnisstrafeThe Curse of the Jade Scorpion (2001)
He has been convicted of the murders of five women.Er ist wegen Mordes an fünf Frauen zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Old Men in New Cars: In China They Eat Dogs II (2002)
All right, listen, Bauer. You're asking me to risk my job, maybe go to jail.Ich riskiere meinen Job, vielleicht eine Gefängnisstrafe7:00 p.m.-8:00 p.m. (2002)
Fail to meet any of these requirements, and you will serve time.Sollten Sie eine dieser Auflagen versäumen, folgt eine GefängnisstrafeTrust Me (2002)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiheitsstrafe {f}; Gefängnisstrafe {f} | Freiheitsstrafen {pl}; Gefängnisstrafen {pl}term of imprisonment | terms of imprisonment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top