Search result for

gefängnisstrafe

(53 entries)
(0.0579 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gefängnisstrafe-, *gefängnisstrafe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gefängnisstrafe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gefängnisstrafe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You make marriage sound like a jail sentence.Du sagst das, als sei die Ehe eine GefängnisstrafeEpisode #1.5 (1985)
Undoubtedly, that means long prison terms for both you and Isabel.Das wird eine lange Gefängnisstrafe für dich und Isabel bedeuten. Ich habe nichts verbrochen. December 1864 - February 1865 (1986)
Is it not true that you would say anything the prosecution wanted to avoid being sent to prison?Sie würden doch alles sagen, was die Anklage von Ihnen erwartet, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden? -Ja! Einspruch! The Big Easy (1986)
That means he could be sentenced to jail for at least one year.Er könnte zu einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden. Time in a Bottle (1988)
To imprisonment? Hard labor?Gefängnisstrafen? Ariel (1988)
You make it sound like a prison term.Das klingt ja nach GefängnisstrafeDead Poets Society (1989)
Any sentence, other than a token... Would really be a life sentence, Your Honor.Jede Gefängnisstrafe, die mehr als nur symbolisch ist, heißt lebenslänglich. Family Business (1989)
That's not a job, it's a jail sentence.RAYMOND: Das ist eine Gefängnisstrafe, kein Job. Presumed Innocent (1990)
IF DANBY HAD BEEN A WHITE MAN ACCUSED OF KILLING A BLACK, WOULD THERE EVEN BE A TRIAL? YOU MAKE DANBY SOUND LIKE A VICTIM.Er soll nicht nur eine hilflose junge Frau getötet haben, er hat überdies eine Gefängnisstrafe abgesessen, wegen Körperverletzung und bewaffneten Raubes. Rush to Judgement (1990)
And if I'm not adequately able to defend myself, there's a very real possibility of imprisonment.Und wenn ich mich nicht gut genug verteidigen kann, ist die Möglichkeit auf eine Gefängnisstrafe hoch. Episode #2.12 (1991)
But a prison term in Leavenworth is.Aber eine Gefängnisstrafe in Leavenworth schon. Flight of the Intruder (1991)
The accused are sentenced to time already served and are ordered to be dishonourably discharged from the Marine Corps.Sie werden verurteilt zu einer bereits verbüßten Gefängnisstrafe... und in Unehren aus dem Marine Corps entlassen. A Few Good Men (1992)
The first option is sending him to a prison on Earth.1 ., eine Gefängnisstrafe auf der Erde. The Quality of Mercy (1994)
Anthony Curtis, for your participation in this crime... a crime that took the lives of several innocent people, I do hereby... sentence you to the custody of the Attorney General of the United States... for a period of 15 years to life.Für dieses Verbrechen, das Unschuldige das Leben kostete, erhalten Sie eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren bis lebenslang. Dead Presidents (1995)
A 30-year prison sentence sounds pretty dull to me.Eine Gefängnisstrafe von 30 Jahren hört sich für mich ziemlich stumpfsinnig an. Hackers (1995)
Last chance to get out of this without a prison sentence.Die letzte Chance, ohne eine Gefängnisstrafe zu entkommen. Hackers (1995)
Your name is Lisa Venturi, You are serving a 30-year imprisonment tried for terrorism and the attempted murder of Alberto Sajevo.Ihr Name ist Lisa Venturi, sie verbüssen eine 30-jährige Gefängnisstrafe für Terrorismus und versuchten Mord an Alberto Sajevo. La seconda volta (1995)
Are you aware that possession of an illegal exotic is punishable by up to two years in prison and confiscation of the animal.Wissen Sie, dass es kriminell ist, ein exotisches Tier zu besitzen? Das wird mit einer Gefängnisstrafe geahndet, und das Tier wird beschlagnahmt. The One Where the Monkey Gets Away (1995)
Stern gave Tino Zapatti, a drug dealer probation instead of sending him to prison.Stern gab Tino Zapatti, einem Drogenhändler, Bewährung anstatt einer GefängnisstrafeCity Hall (1996)
Sources say the career of the political boss is over and a long prison term is in the offing.Die Karriere des großen Politikers ist damit wohl zu Ende und er dürfte eine längere Gefängnisstrafe erwarten. City Hall (1996)
Recommended prison sentence 10 to 20 years."Empfohlene Gefängnisstrafe: 10 bis 20 Jahre." City Hall (1996)
- Substantial jail time...!- Lange Gefängnisstrafe...! Dear God (1996)
A plea would reduce the maximum prison term to eight years.Bei einem Deal würde die maximale Gefängnisstrafe auf acht Jahre reduziert. The Well-Worn Lock (1996)
Can be caused by something like a prison sentence, but... 20 years?Das kann durch eine Gefängnisstrafe ausgelöst werden, aber nach 20 Jahren? Through a Glass, Darkly (1998)
Our client is facing jail. You're the best counselor/sociologist--Unserer Mandantin droht eine Gefängnisstrafe, und Sie... Love's Illusions (1999)
He's facing a possible sentence of "from now on," mandatory.Weil ihm 'ne Gefängnisstrafe droht, lebenslänglich, ohne Bewährung. Nobody Knows Anything (1999)
Like working there's a prison sentence.Das klingt, als wäre die Arbeit dort eine GefängnisstrafeRoast Chicken (2000)
Tell me, what's the longest you've ever been incarcerated?Sagen Sie mir, was war Ihre längste GefängnisstrafeInside Man (2000)
Judges gave over 15,000 man-years of incarceration time based on my cases. My record speaks for itself.Die Richter haben über 15.000 Jahre Gefängnisstrafen verhängt, die auf meinen Ermittlungen basieren. Training Day (2001)
You're facing a long jail sentence.Dir droht eine langjährige GefängnisstrafeThe Curse of the Jade Scorpion (2001)
He has been convicted of the murders of five women.Er ist wegen Mordes an fünf Frauen zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Old Men in New Cars: In China They Eat Dogs II (2002)
All right, listen, Bauer. You're asking me to risk my job, maybe go to jail.Ich riskiere meinen Job, vielleicht eine Gefängnisstrafe7:00 p.m.-8:00 p.m. (2002)
Fail to meet any of these requirements, and you will serve time.Sollten Sie eine dieser Auflagen versäumen, folgt eine GefängnisstrafeTrust Me (2002)
Mr. Barksdale is offering a plea of guilty... in exchange for a maximum of seven years in DOC... in consideration of the following agreed-upon facts:Mr. Barksdale ist bereit, sich schuldig zu erklären,... unter der Bedingung einer maximalen Gefängnisstrafe von sieben Jahren... in den folgenden, von ihm anerkannten Fällen. Sentencing (2002)
In exchange for his pleading guilty to one count of conspiracy... he agrees to a sentence not to exceed 15 years in DOC.In Entgegenkommen für sein Schuldeingeständnis... erklärt er sich mit einer maximalen Gefängnisstrafe von 15 Jahren einverstanden. Sentencing (2002)
Looking at huge federal time.Ihm steht eine lange Gefängnisstrafe bevor. Gigli (2003)
Your revelation about your cousin, his prison sentence?Die Enthüllung über Ihren Cousin, seine GefängnisstrafeCold Cuts (2004)
The prosecutor demands imprisonment and... The proprietor claims compensation for torts amounting to $34,000.Die Anklage fordert eine Gefängnisstrafe und der Hausbesitzer Schadenersatz in Höhe von 238000 Kronen. Dark Horse (2005)
The Accused Daniel Clausen shall be adjudged to prison for 60 days.Das Gericht verurteilt Daniel Clausen zu 60 Tagen GefängnisstrafeDark Horse (2005)
You're looking at a lot of jail time.Dafür gibt's hohe Gefängnisstrafen. Honor Bound (2005)
So does a prison term.So wie eine Gefängnisstrafe auch. The Marine (2006)
'Money buys justice Lack of money leads to guilt' this words is still controversy because we feel same loss recently, and the age of despair is still on and on...Die Gefängnisstrafe nach dem Sicherheitsverwahrungsgesetz... war länger als eine normale Verurteilung. Holiday (2006)
If I put this in the right hands, you are looking at serious prison time.Wenn ich das hier weiterleite, dann wartet eine lange GefängnisstrafeMore Than This (2006)
Dennis Verswyfelt was released today, after 2 years in prison. He was charged with assault.Dennis Verswyfelt wurde heute entlassen nach 2-jähriger Gefängnisstrafe wegen Notzucht. Love Belongs to Everyone (2006)
I had a prison sentence hanging over my head.Über mir hing eine GefängnisstrafeThe Exterminating Angels (2006)
Which could mean Court Martial, and prison time.Was Kriegsgericht bedeuten könnte und eine GefängnisstrafeSalesman (2006)
Doing eight years for armed robbery.Sitzt eine achtjährige Gefängnisstrafe ab. Blodsband (2006)
In an apparent attempt to avoid jail time the governor's daughter skips bail and disappears.Offenbar ein Versuch der Gefängnisstrafe zu entgehen... die Tochter des Gouverneurs bezahlte die Kaution und verschwand. Dead Fall (2006)
These police officers will face stiff prison terms, say federal prosecutors, if found guilty:Diese Polizeibeamten müssen mit einer harten Gefängnisstrafe rechnen, falls sie für schuldig befunden werden, sagt der Staatsanwalt. American Gangster (2007)
No doubt the thought of spending years in prison was a frightening proposition.Kein Zweifel, dass der Gedanke... an eine mehrjährige Gefängnisstrafe erschreckend war. On the Jones (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiheitsstrafe {f}; Gefängnisstrafe {f} | Freiheitsstrafen {pl}; Gefängnisstrafen {pl}term of imprisonment | terms of imprisonment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top