ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habit

HH AE1 B AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habit-, *habit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habit(n) การติดยาเสพย์ติด
habit(n) กิจวัตร, See also: สิ่งที่ทำเป็นประจำ
habit(n) ธรรมเนียม, See also: ประเพณี
habit(n) นิสัย, See also: ความเคยชิน, Syn. disposition, routine
habitat(n) ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat(n) สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, surroundings
habitant(n) ผู้อาศัย, See also: ผู้พำนัก
habitual(adj) ที่เป็นนิสัย, See also: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล, Syn. chronic, inveterate, Ant. inconsistent, inconstant
habitable(adj) ซึ่งอาศัยอยู่ได้, Syn. inhabitable, livable, Ant. uninhabitable, unlivable
habituate(vt) ทำให้เคยชิน, See also: ทำให้เคยตัว, ทำให้กลายเป็นนิสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habit(แฮบ'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน, Syn. custom, fashion
habit-formingadj. ทำให้ติดนิสัย,ทำให้เกิดความเคยชิน
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้
habitant(แฮบ'บิทันทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์,สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile, residence
habitual(ฮะบิช'ชวล) adj. เป็นนิสัย,เป็นประเพณี., See also: habitually adv. habitualness n., Syn. ordinary
habituate(ฮะบิช'ชุเอท) vt. ทำให้เกิดความเคยชิน, ทำให้ติด,ทำให้กลายเป็นนิสัย., See also: habituation n.
habituden. ความเคยชิน,ประเพณีนิยม,นิสัย., See also: habitudinal adj.
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit

English-Thai: Nontri Dictionary
habit(n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน
habit(vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน
inhabit(vt) อยู่,อาศัยอยู่,มีอยู่ใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitลักษณะวิสัย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habit scoliosisกระดูกสันหลังคดเหตุเคยชิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habit spasmอาการกระตุกประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habit, presumption fromการสันนิษฐานจากนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habit-forming drugยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ dope ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitabilityสภาพที่จะอยู่อาศัยได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitatถิ่นที่อยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitationการอยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Habitนิสัย [TU Subject Heading]
Habit breakingการเลิกนิสัย [TU Subject Heading]
Habit surveyการสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด, Example: [นิวเคลียร์]
Habit, Dietaryลักษณะการเลี้ยงดูเด็กและบริโภคนิสัย [การแพทย์]
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
habituationแฮบบิชูเอชัน, พฤติกรรมที่ไม่แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm sorry. I have this habit of doodling.- ฉันขอโทษ ฉันมีนิสัยของการดูเดิลนี้ 12 Angry Men (1957)
- Are you sure it's not or habit forming?ฉีดยา หรือนิสัย? Help! (1965)
Then I found out it's a charming habit around here.แล้วฉันก็พบว่า มันก็เป็นเสน่ห์ไปอย่าง คนที่นี่เคยชินกัน. Suspiria (1977)
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
Does the FBI have a habit of cleaning up after multiple murder?เอฟบีไอมีหน้าที่จัดการหลังจาก มีการฆาตกรรมหลายรายแบบนี้ไม่ใช่เหรอ? Clue (1985)
All those annoying habits I have to undo.ขี้เกียจดัดนิสัยใหม่ Schindler's List (1993)
"A habit I picked up in Inja"."นิสัยที่ผมติดมาจากอินเดีย" The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I have not been in the habit of brooking disappointment!ฉันไม่อยู่ในวิสัยที่จะยอมให้มีความผิดหวัง Episode #1.6 (1995)
It's her habit to be late. How could she be late tonight, Of all nights?นางมาช้าเป็นนิสัยเสียแล้วล่ะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Yeah, with a bad habit of stealing horses at four in the morning, and sneaking into my window with waffles and a bottle of Wild Turkey.ใช่ พร้อมนิสัยแย่ๆที่ชอบขโมยม้า ตอนตี 4 เข้าจะแอบมองผ่านหน้าต่างฉัน พร้อมวาฟเฟิล และ เหล้าเบอร์บอน เขาบ้าจริงๆ Dark Harbor (1998)
You still have that habit of latching onto people?นี่เธอยังไม่เลิกนิสัยติดพี่อีกรึ? Autumn in My Heart (2000)
Plus their habits are pretty filthy.กับนิสัยพวกมันที่สุดจะสกปรก The Woodsman (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habitA bad habit is easily acquired.
habitA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
habitA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
habitA habit is very difficult to shake off once it is formed.
habit"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.
habitBad habits are easy to get into.
habitBad habits die hard.
habitBarking at strangers is a habit common to many dogs.
habitBecause of his habit of wasting money, he couldn't get married.
habitBeth has a strong habit of interrupting people while they are talking.
habitCats show emotional habits parallel to those of their owners.
habitChildren imitate their parents' habits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปนิสัย(n) habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai Definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
ตามเรื่องตามราว(adv) naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai Definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
นักเลงสุรา(n) habitual drinker, See also: heavy/hard drinker, Syn. นักเลงเหล้า, Example: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
นิตย์(adv) constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสพติด(adj) habit-forming, See also: addictive, Example: เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่น ติดสิ่งเสพติด ลักขโมย ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน, Thai Definition: ที่ใช้บ่อยๆ แล้วติด, มักใช้แก่สิ่งที่ติดแล้วจะให้โทษ เช่น ยาเสพติด สิ่งเสพติด ของเสพติด
ลูกค้าประจำ(n) regular customer, See also: habitue, Syn. ขาประจำ, Example: ลูกค้าประจำที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มาซื้อสินค้าบ่อยๆ หรือซื้อเป็นประจำ
อาศัย(n) habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
นิจสิน(adv) often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ(adv) often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
ติดเป็นนิสัย(v) habitually, Example: ลูกฉันชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี, Thai Definition: ประพฤติจนเคยชิน ทำให้เกิดเป็นนิสัยประจำตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [f]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านเลขที่ ...[bān lēkthī ...] (n, exp) FR: maison numéro ... [f] ; habitation n° ... [f]
บ้านน่าอยู่[bān nāyū] (n, exp) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย[bānphak āsai] (n, exp) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house  FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HABIT HH AE1 B AH0 T
HABITS HH AE1 B AH0 T S
HABITAT HH AE1 B AH0 T AE2 T
HABITUAL HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L
HABITATS HH AE1 B AH0 T AE2 T S
HABITUES HH AE1 B IH0 CH UW0 Z
HABITAT'S HH AE1 B AH0 T AE2 T S
HABITABLE HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L
HABITATION HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N
HABITUALLY HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habit (n) hˈæbɪt (h a1 b i t)
habits (n) hˈæbɪts (h a1 b i t s)
habitat (n) hˈæbɪtæt (h a1 b i t a t)
habitats (n) hˈæbɪtæts (h a1 b i t a t s)
habitu_e (n) hˈəbˈɪtʃuɛɪ (h @1 b i1 ch u ei)
habitual (j) hˈəbˈɪtʃuəʳl (h @1 b i1 ch u@ l)
habitude (n) hˈæbɪtjuːd (h a1 b i t y uu d)
habitable (j) hˈæbɪtəbl (h a1 b i t @ b l)
habitu_es (n) hˈəbˈɪtʃuɛɪz (h @1 b i1 ch u ei z)
habituate (v) hˈəbˈɪtʃuɛɪt (h @1 b i1 ch u ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] habit; custom; usual practice; to be used to, #1,214 [Add to Longdo]
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, ] habitation, #10,776 [Add to Longdo]
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, ] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be, #13,380 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] habit; hobby, #20,776 [Add to Longdo]
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] habit (often unhealthy); mannerism, #34,905 [Add to Longdo]
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative, #37,756 [Add to Longdo]
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] habitat, #54,242 [Add to Longdo]
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature, #69,550 [Add to Longdo]
栖息地[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ, / ] habitat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angewohnheit {f}; Gewohnheit {f}; Gepflogenheit {f} | Angewohnheiten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Gepflogenheiten {pl} | die Angewohnheit haben zu; die Gewohnheit haben zu | mit einer Gewohnheit brechen; sich etw. abgewöhnenhabit | habits | to be in the habit of | to break a habit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, Syn. rester

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]
アビタシオン[abitashion] (n) habitation (fre [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
コアビタシオン[koabitashion] (n) cohabitation (fre [Add to Longdo]
コハビテーション[kohabite-shon] (n) cohabitation [Add to Longdo]
ハビタット[habitatto] (n) {comp} Habitat [Add to Longdo]
ハビット[habitto] (n) habit [Add to Longdo]
バヒタット[bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements) [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハビタット[はびたっと, habitatto] Habitat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habit \Hab"it\ (h[a^]b"[i^]t) n. [OE. habit, abit, F. habit, fr.
   L. habitus state, appearance, dress, fr. habere to have, be
   in a condition; prob. akin to E. have. See {Have}, and cf.
   {Able}, {Binnacle}, {Debt}, {Due}, {Exhibit}, {Malady.}]
   1. The usual condition or state of a person or thing, either
    natural or acquired, regarded as something had, possessed,
    and firmly retained; as, a religious habit; his habit is
    morose; elms have a spreading habit; esp., physical
    temperament or constitution; as, a full habit of body.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The general appearance and manner of life of a
    living organism. Specifically, the tendency of a plant or
    animal to grow in a certain way; as, the deciduous habit
    of certain trees.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. Fixed or established custom; ordinary course of conduct;
    practice; usage; hence, prominently, the involuntary
    tendency or aptitude to perform certain actions which is
    acquired by their frequent repetition; as, habit is second
    nature; also, peculiar ways of acting; characteristic
    forms of behavior.
    [1913 Webster]
 
       A man of very shy, retired habits.  --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   4. Outward appearance; attire; dress; hence, a garment; esp.,
    a closely fitting garment or dress worn by ladies; as, a
    riding habit.
    [1913 Webster]
 
       Costly thy habit as thy purse can buy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There are, among the statues, several of Venus, in
       different habits.           --Addison.
 
   5. Hence: The distinctive clothing worn commonly by nuns or
    monks; as, in the late 1900's many orders of nuns
    discarded their habits and began to dress as ordinary lay
    women.
    [PJC]
 
   Syn: Practice; mode; manner; way; custom; fashion.
 
   Usage: {Habit}, {Custom}. Habit is a disposition or tendency
      leading us to do easily, naturally, and with growing
      certainty, what we do often; custom is external, being
      habitual use or the frequent repetition of the same
      act. The two operate reciprocally on each other. The
      custom of giving produces a habit of liberality;
      habits of devotion promote the custom of going to
      church. Custom also supposes an act of the will,
      selecting given modes of procedure; habit is a law of
      our being, a kind of "second nature" which grows up
      within us.
      [1913 Webster]
 
         How use doth breed a habit in a man! --Shak.
      [1913 Webster]
 
         He who reigns . . . upheld by old repute,
         Consent, or custom        --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habit \Hab"it\ (h[a^]b"[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Habited}; p.
   pr. & vb. n. {Habiting}.] [OE. habiten to dwell, F. habiter,
   fr. L. habitare to have frequently, to dwell, intens. fr.
   habere to have. See {Habit}, n.]
   1. To inhabit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In thilke places as they [birds] habiten. --Rom. of
                          R.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress; to clothe; to array.
    [1913 Webster]
 
       They habited themselves like those rural deities.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To accustom; to habituate. [Obs.]      --Chapman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habit
   n 1: an established custom; "it was their habit to dine at 7
      every evening" [syn: {habit}, {wont}]
   2: (psychology) an automatic pattern of behavior in reaction to
     a specific situation; may be inherited or acquired through
     frequent repetition; "owls have nocturnal habits"; "she had a
     habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened
     him to it" [syn: {habit}, {use}]
   3: a distinctive attire worn by a member of a religious order
   4: the general form or mode of growth (especially of a plant or
     crystal); "a shrub of spreading habit"
   5: attire that is typically worn by a horseback rider
     (especially a woman's attire) [syn: {habit}, {riding habit}]
   6: excessive use of drugs [syn: {substance abuse}, {drug abuse},
     {habit}]
   v 1: put a habit on

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 habit /abi/ 
  dress-coat; evening dress; tails; article of dress; garment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top