ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มองโลก

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มองโลก-, *มองโลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองโลก[V] have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pessimists, all of you.พวกมองโลกแง่ร้าย ทั้งหมดเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Or how the world can seem so vastมองโลกด้วยใจระรัวเมื่อยาม Anastasia (1997)
God gives us wings so we can fly out from paradise and look down upon the world.มอบปีกให้เรา เพื่อที่จะให้เราบินสู่สวรรค์ แล้วนั่งมองโลกอยู่บนนั้น Snow White: A Tale of Terror (1997)
Aren't we the optimist?พวกเราก็มองโลกในแง่ดีนี่เนอะ? 10 Things I Hate About You (1999)
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง Bicentennial Man (1999)
You got yourself a hard eye there, Mr. Junuh.คุณมองโลกได้หดหู่ดีนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา Unbreakable (2000)
"Type A"? Wow! That means you're high-strung but cheerful, huh?"มันหมายความว่าเธอจะเจ็บปวดแต่มองโลกในแง่ดี All About Lily Chou-Chou (2001)
She has visions your mother.เธอเป็นคนมองโลกแง่ดี และก่อนเธอตาย Ken Park (2002)
I always say, look on the bright side.ฉันพูดเสมอให้มองโลกแง่ดี The Pianist (2002)
That's why I always say:ฉันถึงพูดเสมอไง มองโลกแง่ดีไว้ The Pianist (2002)
Perhaps I'm being a little optimistic. Help!ผมอาจมองโลกในแง่ดีเกินไป ช่วยด้วย! Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มองโลก[v. exp.] (møng lōk) EN: have the perspective of ; have a outlook   FR: avoir une vision
มองโลกในแง่ดี[adj.] (møng lōk nai ngaē dī) EN: optimistic   FR: optimiste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roseate[ADJ] มองโลกในแง่ดี, Syn. optimistic
upbeat[ADJ] มีความหวัง, See also: มองโลกในแง่ดี, Syn. optimistic, positive, Ant. pessimistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optimist(ออพ'ทะมิสทฺ) n. ผู้มองในแง่ดี,ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี,เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful,
pessimism(เพส'ซะมิสซึม) n. การมองดูในแง่ร้าย,ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom
pessimist(เพส'ซะมิสทฺ) n. ผู้มองดูในแง่ร้าย,ผู้ยึดถือลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,ผู้หมดอาลัยตายอยาก
pessimistic(เพสซะมิส'ทิค) adj. มองดูในแง่ร้าย,มองโลกในแง่ร้าย,หมดอาลัยตายอยาก, Syn. depressed
rosily(โร'ซะลี) adv. ด้วยสีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,มองโลกในแง่ดี,อย่างสบายใจ
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
optimism(n) การมองโลกในแง่ดี
optimist(n) ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย
pessimist(n) คนมองโลกในแง่ร้าย
pessimistic(adj) ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top