Search result for

haftstrafe

(54 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haftstrafe-, *haftstrafe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haftstrafe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haftstrafe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Should you be found within the described area or return thereto after expiry of the appointed period, in accordance with Clause 132, Paragraph 2 of the General State Administration Law dating from July 30, 1883, you will be fined the initial sum of 100 marks,Mit dem Eröffnen, dass, wenn Sie nach Ablauf der Frist im Ausweisungsbezirk noch getroffen werden oder dorthin zurückkehren, gegen Sie auf grund der Paragraphen 132 Nummer 2 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 eine Geldstrafe von zunächst 100 Mark oder, im Unvermögensfall eine Haftstrafe von 10 Tagen festgesetzt und vollstreckt werden wird. Die Strafe beginnt (1980)
Well, it boils down, unfortunately, to the fact that Garthe Knight, Wilton's only son, has somehow been resurrected from 3 consecutive life sentences in Africa.Es läuft leider auf die Tatsache hinaus, dass Garthe Knight, Wiltons einziger Sohn, trotz 3 lebenslanger Haftstrafen nacheinander in Afrika wieder da ist. Goliath: Part 1 (1983)
Michael, did you say 3 consecutive life sentences?Michael, sagten sie 3 lebenslange Haftstrafen nacheinander? Goliath: Part 1 (1983)
But I think I know how Garthe beat those 3 consecutive life sentences.Aber ich denk, ich weiß, wie Garthe 3 lebenslangen Haftstrafen in Folge entkam. Goliath: Part 1 (1983)
John used his influence to get him a hopeless prison sentence.John sorgte dafür, dass er eine saftige Haftstrafe verbüßen musste. Love Among the Steele (1983)
I'm afraid you're looking at a very long jail term.Das wird eine hohe Haftstrafe nach sich ziehen. Winners & Sinners (1983)
No wants, no warrants.Ohne Haftstrafe und Fahndung. Odds on a Dead Pigeon (1985)
He might have sold the shipment to the rebels in which case, he's gonna sit for many years.Er könnte die Ladung an die Rebellen verkauft haben. Dann wartet eine lange Haftstrafe auf ihn. American Ninja (1985)
You will be confined without a chance of parole for a period of not less than eight years.Sie werden ohne die Möglichkeit der Strafaussetzung eine Haftstrafe von acht Jahren verbüßen. Kiss of the Spider Woman (1985)
See, it's like a jungle out here— full of plants.Wenn Erwachsenen Haftstrafen blühen, kriegen sie Angst und reden. The Good Collar (1986)
Off. Sonny Crockett, please. Hold on a minute, I'll check.Wenn es was taugt, verkürzt Ihnen ein weichherziger Richter vielleicht die HaftstrafePayback (1986)
Unless, of course, we go fishing sometime, eh?Ein Kerl sitzt 14 Monate einer achtjährigen Haftstrafe ab und pustet sich dann das Gehirn raus. Payback (1986)
Have you given any thought to the penalties that could be imposed on you?Haben Sie darüber nachgedacht, dass wir Sie mit einer Haftstrafe belegen können? Iron Eagle (1986)
Some of these women don't see their children the entire time they're in here.Manche Frauen sehen ihre Kinder während der gesamten Haftstrafe nicht. Why Punish the Children? (1987)
Look, come on down and we'll talk about it! I am through with this vale of tears. Uh, Reverend—Reverend, hören Sie, ich weiß, Sie haben Probleme, aber ich glaube nicht, dass Sie mit 'ner Haftstrafe rechnen müssen. Amen... Send Money (1987)
Whose? Mine.Er hat definitiv nicht vor, eine Haftstrafe abzusitzen. Like a Hurricane (1987)
Jack Wang, alias "Filter", life sentence for murder.John Fung, Mord, lebenslange HaftstrafeEastern Condors (1987)
You men have been chosen for a mission. If you accept you'll all receive special training.Die Regierung hat euch zum Ausgleich eurer Haftstrafe eine Aufgabe erteilt, zu der ihr eine Spezialausbildung erhalten werdet, um einen Sonderauftrag auszuführen. Eastern Condors (1987)
[Castillo] It's all legal. We have a warrant.Wie ich das sehe, haben Sie nur eine Chance, eine lange Haftstrafe zu vermeiden. Baseballs of Death (1988)
They were sentenced to two-and-a-half to five years in prison.Sie erhielten Haftstrafen bis zu fünf Jahren. The Accused (1988)
A felony that carries the same prison term as rape.Darauf steht dieselbe HaftstrafeThe Accused (1988)
And, of course, at no legal cost to himself, while those three men face prison.Und das, ohne selbst eine Strafe zu verbüBen, während diese Männer mit Haftstrafen rechnen müssen. The Accused (1988)
A subject for all those experiments... they want to do on you... for the rest of your four-year stretch.Sie werden für die restlichen vier Jahre Ihrer Haftstrafe ein ideales Versuchskaninchen abgeben. The Couch Trip (1988)
You'll tak e 1 2 general prisoners convicted and sentenced to death or long terms of imprisonment.Sie holen zwölf Häftlinge... die zum Tode oder langen Haftstrafen verurteilt worden sind. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
Any breach of security any failure of discipline and the prisoners go right back where they came from for summary execution of sentence.Halten die Häftlinge die Sicherheitsregeln... oder Disziplinv orschriften nicht ein... k ehren sie dorthin zurück, woher sie kamen... und die Hinrichtung oder die Haftstrafe wird dann v ollzogen. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
Our new contact says that even now, this officer is training another group drawn from American prisoners sentenced to death or long terms of imprisonment.Unser neuer Informant sagt, dass dieser Offizier eine neue Gruppe trainiert. Diese besteht aus amerikanischen Häftlingen, die zum Tode... oder zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
You would then advise him to plead guilty, and turn over the jewels to get his sentence cut.Sie würden ihm dann anraten, auf "schuldig" zu plädieren, und die Juwelen zu übergeben, um die Haftstrafe zu verkürzen. A Fish Called Wanda (1988)
You would then advise him to plead guilty and turn over the jewels to get his sentence cut.Sie würden ihm dann anraten, auf "schuldig" zu plädieren und die Juwelen zu übergeben, um die Haftstrafe zu verkürzen. A Fish Called Wanda (1988)
I'm gonna sentence you each to five years' imprisonment.Ich verurteile Sie zu jeweils fünf Jahren HaftstrafeMississippi Burning (1988)
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.Die Haftstrafen sind sofort anzutreten... im Militärgefängnis Ft. Casualties of War (1989)
It's a sentence of... Life imprisonment.Das ist eine... lebenslängliche HaftstrafeFamily Business (1989)
if we lose the appeal, will I have the chance later to set my affairs in order before I'm incarcerated?Falls ich die Haftstrafe antreten muss, werde ich dann noch Zeit haben, meine persönlichen Angelegenheiten zu regeln? Reversal of Fortune (1990)
- Prison terms.- Haftstrafen. RoboCop 2 (1990)
The Jewish businessman Nathan Krakauer was sentenced to jail because he hurt the government's reputation.Der jüdische Geschäftsmann Nathan Krakauer war wegen Schädigung des Ansehens der Reichsregierung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. The Nasty Girl (1990)
The company is giving you a chance to reduce your prison sentence.Deshalb habt ihr die Chance bekommen, eure Haftstrafe zu verkürzen. Moon 44 (1990)
The jury finds you guilty of manslaughter... and sentences you to 3 years in prison.Das Gericht hat Sie im Sinne der Anklage der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden und verurteilt Sie zu einer Haftstrafe von 3 Jahren. The Lovers on the Bridge (1991)
I risk a sentence.Ich riskiere eine HaftstrafeLa Belle Noiseuse (1991)
Until you get to her last arrest four years ago.Aber dann die Haftstrafe von vor 4 Jahren. Done with Mirrors (1991)
See, not long ago, he took a 2 to 5 rap for me, and I promised him that while he was doing time,Vor nicht allzu langer Zeit hat er eine Haftstrafe für mich abgesessen. Und ich habe ihm versprochen, dass ich, solange er einsaß, seinen Jungen ins Geschäft einführen würde. The 'Hood (1991)
We find you guilty as charged and sentence you to 1 6 months with effect as of now.Das Gericht sieht Ihre Schuld als erwiesen an und verurteilt Sie zu einer Haftstrafe von 16 Monaten mit sofortiger Wirkung. Mauvais garçon (1993)
- Jack? Jackson Hammond, also known as the red-nosed robber... was scheduled to begin serving a 25-year prison sentence... for an armed bank robbery in 1991... before he escaped just 24 hours ago.Hammond, bekannt als der rotnasige Räuber, wurde zu einer 25-jährigen Haftstrafe... wegen bewaffneten Raubes verurteilt. The Chase (1994)
By the power vested in me by the state of Maine I hereby order you to serve two life sentences back-to-back one for each of your victims.Kraft des mir vom Staate Maine verliehenen Amtes verurteile ich Sie zu 2 x lebenslänglicher Haftstrafe. Je 1 x für jedes Opfer. Das war's. The Shawshank Redemption (1994)
We see you've served 20 years of a life sentence?Sie haben von einer lebenslangen Haftstrafe 20 Jahre verbüßt. The Shawshank Redemption (1994)
Would you have recommended me if you knew I had a prison record?Hätten Sie mich auch mit einem Haftstrafenregister empfohlen? Fly Hard (1994)
No prison sentence.Keine HaftstrafeIndictment: The McMartin Trial (1995)
Six months sentence, Aspen Prison served. Welcome back, citizen.Sechs Monate Haftstrafe in Aspen, willkommen zurück. Judge Dredd (1995)
Judge John Sirica today sentenced the Watergate burglars to terms ranging up to 40 years.Richter Sirica verurteilte die Watergate-Einbrecher zu Haftstrafen von bis zu 40 Jahren. Nixon (1995)
Some people are gonna have to go to jail.Es drohen Haftstrafen. Nixon (1995)
The oldest of the two brothers, Seth Gecko, was serving time in Rollings, Kansas State Penitentiary... for his part in the 1988 Scott City bank robbery... in which two law enforcement officers lost their lives.Der ältere der beiden Brüder, Seth Gecko, verbüßte für seine Teilnahme an dem Raubüberfall auf die Scott City Bank 1988, bei dem zwei Polizisten ihr Leben verloren, eine Haftstrafe im Kansas-City-Staatsgefängnis. From Dusk Till Dawn (1996)
Thomas Marcano, the court hereby sentences you to be remanded for a period of no more than 18 months, no less than one year at the Wilkinson Home for Boys.Thomas Marcano, das Gericht verurteilt dich zu einer Haftstrafe von bis zu 18 Monaten, mindestens aber einem Jahr, im Wilkinson-Heim für Jugendstraftäter. Sleepers (1996)

German-Thai: Longdo Dictionary
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftstrafe {f}prison sentence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top