ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habilitation

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habilitation-, *habilitation*
English-Thai: Nontri Dictionary
rehabilitation(n) การกู้(ชื่อเสียง),การกู้ฐานะ,การพักฟื้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Habilitationการปรับสภาพ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวชศาสตร์ฟื้นฟู[n. exp.] (wētchasāt feūnfū) EN: rehabilitation medicine   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Habilitation {f} (Universität)habilitation; postdoctoral qualification [Add to Longdo]
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハビリテーション[, habirite-shon] (n) habilitation [Add to Longdo]
リハビリ[, rihabiri] (n,adj-no) (abbr) rehabilitation; (P) [Add to Longdo]
リハビリセンター[, rihabirisenta-] (n) rehabilitation centre; rehabilitation center [Add to Longdo]
リハビリテーション[, rihabirite-shon] (n) rehabilitation; (P) [Add to Longdo]
レハビリ[, rehabiri] (n) (abbr) rehabilitation [Add to Longdo]
会社更生法[かいしゃこうせいほう, kaishakouseihou] (n) Corporate Rehabilitation Law; (P) [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
更生施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) rehabilitation facilities; halfway house [Add to Longdo]
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Habilitation \Ha*bil`i*ta"tion\
     (h[.a]*b[i^]l`[i^]*t[=a]"sh[u^]n), n. [LL. habilitatio: cf.
     F. habilitation.]
     Equipment; qualification. [Obs.] --Bacon.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top