ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habitat

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitat-, *habitat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitat(n) ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat(n) สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, surroundings
habitation(n) ที่อยู่อาศัย, See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน, Syn. abode, domicile, dwellingabode, domicile, dwelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, ชุมชน, ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile, residence

English-Thai: Nontri Dictionary
habitat(n) ถิ่นที่อยู่, เคหสถาน, ที่พักอาศัย, ที่พำนัก, ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง, การอยู่, ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่พำนัก, ที่สิงสู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitatถิ่นที่อยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitationการอยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Top of Papa Is its proper habitat"ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา" The Little Prince (1974)
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้! Spies Like Us (1985)
where the scientists can lecture and the students can observe the marine life in its natural habitat. I don't know.และนักเรียนใช้สังเกต ชีวิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้ Rushmore (1998)
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล 50 First Dates (2004)
Now they're to be sent back to their natural habitat, where they will live their lives in the freedom they used to freely desire.และพวกมันกำลังจะถูกส่งกลับ คืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่ซึ่งพวกมันจะใช้ชิวิตอย่างอิสระ อย่างที่พวกมันเคยต้องการ Madagascar (2005)
Notice this illusive creature, seen here frolicking in her natural habitat- any sudden movement would give Me, give me this.ดูเธอยักย้ายส่ายสะโพก - ทางโน้นที ทางนี้ที - เอามาเดี๋ยวนี้ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
The trees of the primary forests provide a habitat for three-quarters of the planet's biodiversity, that's to say, of all life on Earth.ป่าให้ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต 3 ใน 4 ของโลก เกือบจะพูดได้ว่า ทุกชีวิตบนโลก Home (2009)
We can build a house for habitat for humanity.ค่อยไปสร้างบ้านให้คนไร้ที่อยู่ Vitamin D (2009)
The world of greenwich village intelligentsia is Dan Humphrey's natural habitat.โลกของหมู่บ้านผู้ปราดเปรื่อง คือที่พักของแดน ฮัมฟรีย์ The Freshmen (2009)
No signs of habitat.ไม่มีถิ่นที่อยู่ของอะไรเลย You're Undead to Me (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาศัย(n) habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
สถานที่อยู่(n) habitation, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย, Example: กองโจรกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่หรือที่กบดานไปเรื่อยๆ
ถิ่นกำเนิด(n) native land, See also: habitat, home town, Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ช่วยกันอนุรักษ์หมีแพนด้า 1, 000 ตัวให้รอดชีวิตในถิ่นกำเนิดของมัน, Count Unit: ถิ่น
การตั้งถิ่นฐาน(n) habitation, See also: domicile, establishment, settlement, residence, Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา, Example: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย
แหล่งที่อยู่(n) habitat, See also: residence, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, Example: หมู่เกาะสุรินทร์เป็นแหล่งที่อยู่ของนกลุมพูแดงและนกกระสาใหญ่, Count Unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [ f ]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ]
บ้านเลขที่ ...[bān lēkthī ...] (n, exp) FR: maison numéro ... [ f ] ; habitation n° ... [ f ]
บ้านน่าอยู่[bān nāyū] (n, exp) FR: habitation confortable [ f ] ; maison agréable [ f ]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [ f ] ; habitation [ f ] ; logement [ m ] ; résidence [ f ]
บ้านพักอาศัย[bānphak āsai] (n, exp) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house  FR: résidence [ f ] ; domicile [ m ] ; habitation [ f ]
บ้านเรือน[bānreūoen] (n) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes  FR: maisons [ fpl ] ; habitations [ fpl ]
ห้อง[hǿng] (n) EN: room ; chamber  FR: chambre [ f ] ; pièce (d'habitation) [ f ] ; salle [ f ] ; classe [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
habitat
habitats
habitat's
habitation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitat
habitats
habitation
habitations

WordNet (3.0)
habitat(n) the type of environment in which an organism or group normally lives or occurs, Syn. home ground
habitation(n) the native habitat or home of an animal or plant

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Habitat

n. [ L., it dwells, fr. habitare. See Habit, v. t. ] 1. (Biol.) The natural abode, locality or region of an animal or plant. [ 1913 Webster ]

2. Place where anything is commonly found. [ 1913 Webster ]

This word has its habitat in Oxfordshire. Earle. [ 1913 Webster ]

Habitation

n. [ F. habitation, L. habitatio. ] 1. The act of inhabiting; state of inhabiting or dwelling, or of being inhabited; occupancy. Denham. [ 1913 Webster ]

2. Place of abode; settled dwelling; residence; house. [ 1913 Webster ]

The Lord . . . blesseth the habitation of the just. Prov. iii. 33. [ 1913 Webster ]

Habitator

n. [ L. ] A dweller; an inhabitant. [ Obs. ] Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ,  ] habitation #10,776 [Add to Longdo]
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ,  ] habitat #54,242 [Add to Longdo]
栖息地[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ,    /   ] habitat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensraum { m }; Heimat { f } [ biol. ] | Schutz natürlicher Lebensräume | alltäglicher Lebensraum (eines Tiers) | Ausbreitung in neue Lebensräume (einer Tierart)habitat | habitat conservation | home range (of an animal) | radiation (of a species) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) (1) natural monument; (2) protected species (animal, habitat, etc.); (P) #8,537 [Add to Longdo]
原産[げんさん, gensan] (n, adj-no) place of origin; habitat; (P) #17,993 [Add to Longdo]
同棲[どうせい, dousei] (n, vs) cohabitation; living together; (P) #19,291 [Add to Longdo]
アビタシオン[abitashion] (n) habitation (fre [Add to Longdo]
コアビタシオン[koabitashion] (n) cohabitation (fre [Add to Longdo]
コハビテーション[kohabite-shon] (n) cohabitation [Add to Longdo]
ハビタット[habitatto] (n) { comp } Habitat [Add to Longdo]
バヒタット[bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements) [Add to Longdo]
マルチハビテーション[maruchihabite-shon] (n) multihabitation [Add to Longdo]
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハビタット[はびたっと, habitatto] Habitat [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top