หรือคุณหมายถึง haber proceß?
Search result for

haber process

(2 entries)
(0.2688 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haber process-, *haber process*, haber proces
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haber processกระบวนการฮาเบอร์, กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Haber process
   n 1: an industrial process for producing ammonia from nitrogen
      and hydrogen by combining them under high pressure in the
      presence of an iron catalyst [syn: {Haber process}, {Haber-
      Bosch process}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Haber ( HH EY1 B ER0) process ( P R AA1 S EH2 S)

 


  

 
Haber
 • /HH EY1 B ER0/ [CMU]
process
 • แนวทางปฏิบัติ: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน [Lex2]
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น [Lex2]
 • ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)[Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือปฏิบัติ [Lex2]
 • (โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป, [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี [Nontri]
 • /P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Haber, Huber, harbor, Hebe, Hube, Faber, Taber, caber, haler, hater, hazer, saber, Hobey, Hubey, Heb, Harbert, hauberk, Herb, herb, hare, Ber, Haber's, Hobie, Hubie, her, Abe, Hebert, Hubert, HBO, hob, hub, hair, hoer, Khyber, Huber's *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
halber, habet, aber, habe, Hafer, Hauer, Heber, Huber, haben, hager, hab er, hab-er, halb, gab, hat, ab, Hai, Hub, hob Prozess, Progress, Protests, Prozesse, Protest, pries, Präses, Probe, proben

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ha ber, ha-ber, habler, haver, happer, haler, hâler, hâter, abbé, hanter, hable, hablé, have, havé, hâve, abbés, ber, hampe, happe, happé, ahaner, hables, hablés, harper, haves, havés, hâves, hampes, happes, happés, amer, axer, hale, halé, hase, hâle, hâlé, hâte, hâté, caper, laper, râper, saper, tabès, taper, hales, halés, hases, hâles, hâlés, hâtes, hâtés procès, processus, proses, prose, brosses, brossés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top