ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haberdashery

HH AE1 B ER0 D AE2 SH ER0 IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haberdashery-, *haberdashery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haberdashery[N] ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Contrary to what you may think, we are not in the haberdashery business.ก็อาจจะแปลกบ้างจากที่คุณคิด, อย่าลืมว่าเรา ไม่ได้อยู่ธุรกิจ ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi phā) EN: haberdashery ; shop selling cloth   

CMU English Pronouncing Dictionary
HABERDASHERY    HH AE1 B ER0 D AE2 SH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haberdashery    (n) hˌæbədˈæʃəriː (h a2 b @ d a1 sh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzwaren {pl}haberdashery [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小間物屋[こまものや, komamonoya] (n) haberdashery; sundries store [Add to Longdo]
洋品[ようひん, youhin] (n) Western-style apparel and accessories; haberdashery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haberdashery \Hab"er*dash`er*y\
   (h[a^]b"[~e]r*d[a^]sh`[~e]r*[y^]), n.
   The goods and wares sold by a haberdasher; also (Fig.),
   trifles. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haberdashery
   n 1: a store where men's clothes are sold [syn: {clothing
      store}, {haberdashery}, {haberdashery store}, {mens store}]
   2: the drygoods sold by a haberdasher [syn: {haberdashery},
     {men's furnishings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top