Search result for

*foreign*

(433 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foreign, -foreign-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA

English-Thai: Longdo Dictionary
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foreign[ADJ] เกี่ยวกับต่างประเทศ, See also: เกี่ยวกับต่างชาติ
foreigner[N] คนต่างชาติ, See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Syn. outlander
foreign affairs[N] กิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, See also: การต่างประเทศ
foreign country[N] ต่างประเทศ
foreign currency[N] เงินตราต่างประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serum, foreignเซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, heterologous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
body, foreignสิ่งแปลกปลอม, สิ่งแปลกที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign judgmentคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign jurisdiction clauseข้อกำหนดอำนาจศาลต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign lawกฎหมายต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign proceedingการพิจารณาคดีในต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign serumเซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, heterologous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign-bornที่เกิดต่างถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreign billตั๋วแลกเงินต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign bodyสิ่งแปลกปลอม, สิ่งแปลกที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign companyบริษัทต่างรัฐ ดู domestic company [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign currencyเงินตราต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Foreign investment fundกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาอนุญาตให้มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ในวงเงินจำกัดในแต่ละปี ต้องนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีเงินฝากในประเทศ เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น [ตลาดทุน]
Foreign boardกระดานต่างประเทศ
เป็นส่วนของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ARMS) ที่ใช้รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนชาวต่างประเทศด้วยกัน ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่มาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ การที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มี foreign board ขึ้นมา เนื่องจากหลักทรัพย์ของบางบริษัทได้มีชาวต่างประเทศเข้าลงทุนถือครองจนครบตามเกณฑ์ระดับที่ให้ชาวต่างชาติถือครองแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ลงทุนชาวต่างชาติต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่อีก เมื่อสั่งซื้อผ่านกระดานหลัก (main board) แล้วก็จะประสบปัญหาไม่อาจโอนรับหุ้นได้เพราะจะทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติเกินจากเกณฑ์ที่จำกัดไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศตลาดหลักทรัพย์จึงจัดให้มี foreign board ขึ้นมา เพื่อให้ชาวต่างประเทศผู้ซื้อมั่นใจว่าจะสามารถรับโอนหุ้นเป็นของตนได้ เพราะเป็นการรับโอนจากชาวต่างประเทศด้วยกัน ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างประเทศรวมแต่ประการใด วิธีซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธี automatching และวิธี put thorugh แล้วแต่จะเลือกตามความเหมาะสม การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีซื้อขายแบบใด ระดับราคาซื้อขายจะเป็นเท่าใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง floor price กับ ceiling price [ตลาดทุน]
Foreign limitข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย สามารถถือครองหุ้นและมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด [ตลาดทุน]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]
Automobiles, Foreignรถยนต์ต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Banks and banking, Foreignธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Business enterprises, Foreignหน่วยงานทางธุรกิจต่างชาติ [TU Subject Heading]
Children of foreign workersบุตรของคนงานต่างชาติ [TU Subject Heading]
Communication in foreign language educationการสื่อสารทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (1958)อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและใช้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (ค.ศ. 1958) [TU Subject Heading]
Corporations, Foreignบริษัทต่างชาติ [TU Subject Heading]
Dependency on foreign countriesการพึ่งพาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Employment in foreign countriesการจ้างงานในต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Eye foreign bodiesวัตถุแปลกปลอมในตา [TU Subject Heading]
Films for foreign speakersภาพยนตร์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign authorsนักประพันธ์ชาวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign bodiesวัตถุแปลกปลอม [TU Subject Heading]
Foreign countriesต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign economic relationsความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign exchangeปริวรรตเงินตรา [TU Subject Heading]
Foreign exchange administrationการบริหารการปริวรรตเงินตรา [TU Subject Heading]
Foreign exchange futuresปริวรรตเงินตราล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Foreign exchange marketตลาดปริวรรตเงินตรา [TU Subject Heading]
Foreign exchange optionsสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Foreign exchange ratesอัตราปริวรรตเงินตรา [TU Subject Heading]
Foreign filmsภาพยนตร์ต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign incomeรายได้จากต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign influencesอิทธิพลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign language filmsภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign licensing agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign newsข่าวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign public opinionมติมหาชนต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign relationsความสัมพันธ์กับต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign relations administrationการบริหารความสัมพันธ์กับต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign spousesคู่สมรสชาวต่างชาติ [TU Subject Heading]
Foreign studyการศึกษาในต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign trade and employmentการค้าต่างประเทศและการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Foreign trade promotionการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign trade regulationระเบียบการค้าต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign words and phrasesคำและวลีภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign workersคนงานต่างชาติ [TU Subject Heading]
Foreign workers, Burmeseคนงานต่างชาติชาวพม่า [TU Subject Heading]
Foreign workers, Laotianคนงานต่างชาติชาวลาว [TU Subject Heading]
Foreign workers, Philippineคนงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ [TU Subject Heading]
Foreign workers, Thaiคนงานต่างชาติชาวไทย [TU Subject Heading]
Guidelines on the treatment of foreign direct investmentแนวทางการคุ้มครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Immunities of foreign statesความคุ้มกันของรัฐ [TU Subject Heading]
Investments, Foreignการลงทุนของต่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
foreign matter (n ) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
Foreigner, Foreigner! Oh, mother father!ชาวต่างชาติ โอ๊ะ แม่เจ้า Baby and I (2008)
...took a hard line, suggesting that the US Foreign Policy...พวกเขามีท่าทีไม่พอใจ ต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ Vantage Point (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
You want us to gather up the foreign political funds in Macau?คุณต้องการให้เรารวบรวมเงินทุนเพื่อ การเมืองจากต่างประเทศที่มาเก๊า? Episode #1.5 (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
Do the foreigners eat spring onion?คนต่างช่างกินหัวหอมไหมเนี่ย The Ramen Girl (2008)
♪♪ [car radio: Man singing in foreign language][เสียงผู้ชายในวิทยุกำลังร้องเพลงเป็นภาษาต่างประเทศ] New York, I Love You (2008)
♪♪ [Man singing along in foreign language][เสียงผู้ชายในวิทยุกำลังร้องเพลงเป็นภาษาต่างประเทศ] New York, I Love You (2008)
[SPEAKS IN FOREIGN LANGUAGE]"poo-mui" 24: Redemption (2008)
[SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE][SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE] 24: Redemption (2008)
[MAN YELLING IN FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE][MAN YELLING IN FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE] 24: Redemption (2008)
[SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE][SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE] 24: Redemption (2008)
Birdshit foreignerไอ้ฝรั่งขี้นก Bangkok Dangerous (2008)
First of all, I'd just like to say that the Foreign Office appreciates all that you did during the war.ประการแรก กระทรวงต่างประเทศขอบคุณ ทุกสิ่งทีคุณทำในช่วงสงคราม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
French Foreign Legion.- อียิปต์ ปี 23 กองรบฝรั่งเศส The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Enough to pull strings at the Foreign Office, make sure that it was you two who delivered the Eye.ก็พอจะซื้อคนในกระทรวงต่างประเทศ ให้เรียกคุณสองคนมาส่งมอบดวงตา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
And then further down, Dr. Kissinger and their foreign minister, well, you're getting the picture now.แ้ล้วต่อมา ดร.คิสซิงเกอร์ และรัฐมนตรีต่างประเทศ เราก็ไปถ่ายรูปกัน Frost/Nixon (2008)
Domestic Affairs, Foreign Policy, and Nixon the Man.ิกิจการภายในประเทศ/Nนโยบายต่างประเทศ และนิกสันชายคนนั้น Frost/Nixon (2008)
Birt took Vietnam, Bob took Foreign and Domestic Policy, and I got Watergate and the abuses of power.เบิร์ทดูเรื่องเวียตนาม บ๊อบดูเรื่องนโยบายต่างประเทศและภายใน ส่วนผมเรื่องวอเตอร์เกท และการใช้อำนาจในทางที่ผิด Frost/Nixon (2008)
So any opportunity you get, go right to foreign policy, go right to Mao, go right to Khrushchev.มีโอกาสทางนโยบายต่างประเทศที่ได้รับ กับประธานเหม๋า กับทางครูซเชฟ Frost/Nixon (2008)
You could do all day on foreign policy, sir.ท่านก็คุยได้เป็นวันๆ ต่อเรื่องการต่างประเทศแล้วครับ Frost/Nixon (2008)
Foreign policy.นโยบายต่างประเทศ Frost/Nixon (2008)
Sven uses varying pressure. That's what foreign boys do.สเวนใช้แรงไม่เท่ากัน นั่นแหละที่พวกผู้ชายต่างชาติทำ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And he did that varying pressure Rosie says foreign boys do, and then said, "I have to sort some things out. "เขาให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ โรซี่บอกไว้ว่าชาวต่างชาติเป็นอย่างงั้น และเขาก็บอกว่า จะไปจัดการอะไรบางอย่าง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Leaders around the world are protesting the US's decision to deny foreign scientists full access to the being.ผู้นำทั่วโลก ต่างประท้วงการตัดสินใจของสหรัฐ ที่ปฏิเสธที่จะให้บรรดา นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้าไปร่วมตรวจสอบวัตถุต่างดาวด้วย The Day the Earth Stood Still (2008)
It's foreign, I think.คงเป็นภาษาต่างประเทศมั้ง The Day the Earth Stood Still (2008)
- A foreign country?คู่แข่งเหรอ พวกต่างชาติ? Scylla (2008)
Haiti can no longer feed its population without foreign aid.เฮติไม่สามารถอยู่ได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ Home (2009)
[Foreigner's Feels Like The First Time][Foreigner's Feels Like The First Time] I Love You, Beth Cooper (2009)
We can't quarantine the foreign cells per say, but... we can disable their ability to transmit and receive.เราฆ่ามันไม่ได้หรอก.. แต่เราทำให้มันรับ-ส่งข้อมูลไม่ได้ก็พอแล้ว Gamer (2009)
Oh, don't go getting all foreign on me.ไม่น่ะ อย่าคิดว่าผมเป็นคนต่างชาติสิ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Where do you want to go first for foreign investment?ท่านอยากลำดับการลงทุนในต่างประเทศ.. อย่างไรดีคะ? Invictus (2009)
(speaking foreign LANGUAGE)ข่อยฟังบ่รู้เรื่องช่างจ้อพูดภาษาจีน Fighting (2009)
They've bribed their way into large contracts, they've tried to influence foreign policy to their own benefit-- all good reasons why this country should not be outsourcing its military operations to private corporations.พวกเขาเจรจาจนได้สัญญาใหญ่ พวกเขาพยายามแทรกแซงนโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์,ดูมีเหตุผล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
To undermine this nation's foreign policy--และ นายพัน ดูบากู ในความพยายามที่ ที่จะบ่อนทำลาย นโยบายต่างประเทศ... Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Your foreign policy with regards to Sangala.นโยบายต่างประเทศของท่าน ที่เกี่ยวกับแซงกาล่า Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
He's meeting a foreign dignitary's plane at andrews.เขาจะไปที่สนามบินแอนดรูว์ เพื่อพบกับผู้ใหญ่จากต่างประเทศ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
[ WOMAN SPEAKS IN FOREIGN LANGUAGE ON PHONE AND HANGS UP ][ WOMAN SPEAKS IN FOREIGN LANGUAGE ON PHONE AND HANGS UP ] Ninja Assassin (2009)
[ SPEAKS IN FOREIGN LANGUAGE ][ SPEAKS IN FOREIGN LANGUAGE ] Ninja Assassin (2009)
Just, you know, a normal dad would go to a foreign country on a secret mission and bring his daughter back a T- shirt, not a person.ที่จะไปต่างประเทศ ในภารกิจลับ และเอาลูกกลับมา เหมือนเสื้อไม่ใช่คน Princess Protection Program (2009)
I know that's probably a foreign concept for a princess, but what it means is that you get one side of the room and I get the other.ชั้นรู้ว่ามันอาจ ไม่ใช่แนวคิดของเจ้าหญิง มันก็หมายความอย่างที่เธอเข้าใจนั่นแหละ เธอนอนฝั่งนุ้น และเดี๋ยวชั้นนอนฝั่งนี้ Princess Protection Program (2009)
Long, Long Way From Home (Foreigner)ไกล แสนไกลจากบ้าน After School Special (2009)
They may have spoken some foreign words to each other.พวกเค้าอาจจะพูดคำต่างประเทศบางคำด้วยกันเอง Bloodline (2009)
Well, you can imagine I don't get a lot of people speaking foreign around here.ก็, คุณคงเห็น ชั้นไม่ได้ลูกค้าที่พูดภาษาต่างประเทศมากนักหรอก Bloodline (2009)
Bloody foreigners.ต่างดาวที่กระหายเลือด Under the Mountain (2009)
Overseas. So your bosses are foreign.ต่างประเทศ งั้นหัวหน้าคุณเป็นชาวต่างชาติ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I'm sorry, you're foreign.เฟร็ดเดอริค แมคแคลร์? Everyone (2009)
Foreign wire transfer?โอนเงินข้ามประเทศหรือ Cowboys and Indians (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreignAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
foreignAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
foreignA foreigner asked me where the station was.
foreignA foreign language cannot be mastered in a year or so.
foreignAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
foreignA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
foreignA group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
foreignA group of foreign students visited Akira's high school.
foreignAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
foreignA lot of foreigners visit Japan every year.
foreignAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
foreignAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.
foreignAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
foreignAny student of this school must learn one more foreign language besides English.
foreignA passport identifies you as a citizen of a country and allows you to travel to foreign countries.
foreignA passport is something you cannot go without when you go to a foreign country.
foreignA reception was given for the Japanese foreign minister.
foreignAre you interested in foreign languages?
foreignAs a rule, Japanese people are not good at foreign languages.
foreignAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
foreignAs is often the case with foreigners, John dislikes nattou.
foreignBeing a foreigner, I couldn't catch on to the joke.
foreignBeing spoken to by a foreigner, I did not know what to do.
foreignCan foreign students be in the club?
foreignChildren are often very good at learning foreign languages.
foreignChildren usually pick up foreign languages very quickly.
foreignDon't make fun of foreigners.
foreignDon't make fun of foreigners' mistakes in Japanese.
foreignDo you have any foreign beer?
foreignDo you have any foreign books?
foreignDo you have any foreign stamps?
foreignDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
foreignEvery foreigner who visits Japan says that prices here are too high.
foreignFew people can speak a foreign language perfectly.
foreignForeign books are sold at the shop.
foreignForeign businessmen living in Tokyo often complain of the high prices for imported western food.
foreignForeign direct investments in China amounted to $3 billion last year.
foreignForeigners admire Mt. Fuji.
foreignForeigners complain that it is difficult to get to know Japanese people. To some extent this may be true.
foreignForeigners get special treatment in that country.
foreignForeigners in general don't need as many compliments as Japanese are required to give each other, and it is good to keep this in mind.
foreignForeign investors backed off because of regional political unrest.
foreignForeign products arrived on the market in large quantities.
foreignForeign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.
foreignForeign students demanded help from us.
foreignForeign tourists in this country are numerous.
foreignForeign trade brings in a large income.
foreignForeign trade consists of a two-way flow of commodities-export and import.
foreignForeign workers make up 30% in his company.
foreignFor the other 600 million it's either a second language or a foreign language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมการค้าต่างประเทศ[N] Department of Foreign Trade
กระทรวงการต่างประเทศ[N] The Ministry of Foreign Affairs
โทเฟิล[N] Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
เขตการค้าเสรี[N] foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
เมืองนอก[N] foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count unit: เมือง, Thai definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
ภาษาต่างประเทศ[N] foreign language, Example: ในบางประเทศจะพบว่า คนที่ได้รับการศึกษาสูงนิยมใช้ภาษาต่างประเทศ, Count unit: ภาษา
วิเทศสัมพันธ์[N] foreign relations, Example: ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์, Thai definition: ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ต่างบ้านต่างเมือง[N] foreign country, Syn. ต่างถิ่นต่างแดน, Example: พอมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองเช่นนี้ ฉันก็รู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจ, Thai definition: ที่ไม่ใช่ในบ้านเมืองนี้, ที่มาจากต่างประเทศ
แขกบ้านแขกเมือง[N] state guest, See also: visitor, official foreign visitor, Syn. แขกเมือง, อาคันตุกะ, Example: กระทรวงการต่างประเทศจะมีการรับรองแขกบ้านแขกเมืองที่พระที่นั่งอนันตสมาคม, Thai definition: แขกของบ้านเมือง
คนจร[N] stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แขกเมือง[N] official foreign visitor, See also: state guest, Syn. แขกบ้านแขกเมือง, Example: กรุงเทพฯ ปรับปรุงถนนให้สวยงามเพื่อต้อนรับแขกเมืองที่จะมาเยือน, Count unit: คน, Thai definition: แขกคนสำคัญของบ้านเมืองที่มาเยือน
คำต่างประเทศ[N] foreign word, Syn. คำทับศัพท์, Example: เทนนิส ฟุตบอลเป็นคำต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยแต่ออกสำเนียงไทยๆ
เงินตราต่างประเทศ[N] foreign currency, See also: foreign exchange, Example: นพพรไปแลกเงินดอลลาร์ที่แผนกเงินตราต่างประเทศ
พิเทศ[N] foreign country, Syn. ต่างประเทศ, เมืองนอก
ไพรัช[ADJ] foreign, Syn. ต่างประเทศ, เมืองนอก, Thai definition: ที่มาจากนอกประเทศ
ม้าเทศ[N] horse of foreign blood, See also: large and foreign horse, Example: ผมจำได้ว่าม้าของท่านชื่อบูดู้เป็นม้าเทศรูปร่างสวยมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ม้าขนาดใหญ่ที่มาจากต่างประเทศ
แปลกหน้า[ADJ] strange, See also: foreign, unacquainted, unknown, unfamiliar, Syn. แปลกถิ่น, ไม่คุ้นเคย, ไม่คุ้นหน้า, ไม่รู้จัก, Ant. คุ้นหน้า, รู้จัก, Example: ช่วงนี้มีคนแปลกหน้าเดินเพ่นพ่านอยู่ในหมู่บ้าน ทุกคนต้องระวังให้ดี, Thai definition: ที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นมาก่อน
ม้าเทศ[N] horse of foreign blood, See also: large and foreign horse, Example: ผมจำได้ว่าม้าของท่านชื่อบูดู้เป็นม้าเทศรูปร่างสวยมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ม้าขนาดใหญ่ที่มาจากต่างประเทศ
วิเทศ[ADJ] foreign, Syn. ต่างประเทศ, ต่างชาติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิรัช[ADJ] foreign, Syn. ต่างประเทศ, ต่างชาติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฮวน[N] alien, See also: foreigner, Thai definition: คำที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ, Notes: (จีน)
สิงหบัญชร[N] a window behind which a Thai King received foreign visitors, Syn. สีหบัญชร, หน้าต่าง, Example: สิ่งสำคัญในพระที่นั่งนี้คือ สิงหบัญชรซึ่งสร้างเป็นพระที่นั่งบุษบกมาลาโผล่จากผนังด้านทิศใต้, Thai definition: หน้าต่างที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จประทับรับแขกเมือง, Notes: (ราชา)
ต่างประเทศ[N] foreign (/strange) land, See also: foreign country, Syn. เมืองนอก, ต่างแดน, ต่างถิ่น, Ant. ในประเทศ, Example: ทุกปีเขาจะพาภรรยาและลูกๆ ไปเที่ยวต่างประเทศ, Thai definition: ประเทศอื่น, ถิ่นฐานดินแดนอื่น
ต่างแดน[ADJ] exotic, See also: alien, foreign, remote, Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ, Example: เขาเริ่มสนใจวรรณกรรมต่างแดนตั้งแต่ยังเด็ก, Thai definition: ที่เป็นประเทศอื่น, ที่อยู่ถิ่นฐานอื่น
ต่าง[ADJ] foreign, See also: different, external, other, Example: เขาส่งลูกๆ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ, Thai definition: อื่น, ที่ต่างออกไป เช่น ต่างประเทศ
ต่างชาติ[ADJ] foreign, See also: alien, outlandish, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: เขาเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยและทำมาหากินในประเทศไทย, Thai definition: ที่เป็นผู้มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติต่างภาษา[ADJ] foreign, See also: alien, outlandish, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: การผสมผสานระหว่างเชื้อชาติในประเทศไทยไม่มีปัญหาเพราะสังคมไทยไม่กีดกันคนต่างชาติต่างภาษา, Count unit: คน, Thai definition: ที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างเมือง[N] foreign (/strange) land, See also: foreign country, other places, other part of the country, nonlocal, Ant. ในประเทศ, Example: ในอดีตพ่อค้าต้องเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยตัวเอง, Thai definition: เมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองที่ตนอาศัยอยู่
ต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, outlander, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างด้าว[N] alien, See also: foreigner, outsider, stranger, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, Example: ปีนี้มีต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองกว่าหมื่นคน, Thai definition: เรียกชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่งว่า คนต่างด้าว
ต่างด้าว[ADJ] foreign, See also: alien, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ต่างแดน, ต่างถิ่นฐาน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีทหารต่างด้าวรุกล้ำเขตชายแดนประเทศไทย, Thai definition: ที่เป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
ต่างชาติต่างภาษา[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ในอดีตก่อนที่สยามประเทศจะเปิดประตูค้ากับต่างชาติต่างภาษาคนไทยจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศ, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ เป็นคนต่างประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
โมรี[N] a kind of foreign cloth, See also: a kind of silk, Thai definition: ผ้าชนิดหนึ่ง เช่น ผ้าแดงโมรีสิบพับ, Notes: (มลายู)
ชาวต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างประเทศ, ฝรั่ง, คนต่างแดน, คนต่างด้าว, คนต่างประเทศ, Ant. ชาวพื้นเมือง, Example: รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการลงทุนในประเทศ, Count unit: คน
กรมการค้าต่างประเทศ[N] Department of Foreign Trade, Example: ่สาเหตุที่มีผู้เสนอขายข้าวให้กรมการค้าต่างประเทศน้อยมาก เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศให้ราคาข้าวต่ำมาก เมื่อเทียบกับราคาข้าวในขณะนี้, Count unit: กรม
กระทรวงการต่างประเทศ[N] Ministry of Foreign Affairs, See also: Foreign Office, State Department, Count unit: กระทรวง, Thai definition: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
การต่างประเทศ[N] foreign affairs, See also: external affairs, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ
การทูต[N] diplomacy, See also: statecraft, statesmanship, foreign affairs, external affairs, Example: เขาชอบใช้วิธีการทูตในการเจรจาหว่านล้อมและสร้างพันธมิตรทางการค้า
คนต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, Syn. คนต่างประเทศ, คนต่างด้าว, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Example: รัฐบาลเยอรมันได้ดำเนินการออกกฎหมายให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศได้, Count unit: คน, Thai definition: ชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
คนต่างด้าว[N] alien, See also: foreigner, Syn. คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, คนต่างชาติ, Example: คนต่างด้าวในเมืองไทยไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินได้, Count unit: คน, Thai definition: ชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
คนต่างถิ่น[N] stranger, See also: foreigner, outsider, newcomer, Example: อุบลเป็นคนต่างถิ่น เพราะเธอเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มาจากถิ่นอื่น
กะหน็องกะแหน็ง[ADJ] speaking with foreign accent, Thai definition: เสียงแปร่งสูงๆ ต่ำๆ.
ของนอก[N] imported goods, See also: foreign goods, Syn. ของต่างประเทศ, Example: ของนอกที่จัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้แก่ น้ำหอมและเครื่องสำอาง, Thai definition: ของที่มาจากต่างประเทศ
คนต่างแดน[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างแดน, คนต่างประเทศ, ชาวต่างประเทศ, Count unit: คน
คนต่างแดน[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างแดน, คนต่างประเทศ, ชาวต่างประเทศ, Count unit: คน
ต่างแดน[N] foreigner, See also: alien, immigrant, non-native, Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ, Example: กลางคืนของเชียงใหม่เต็มไปด้วยสีสัน ผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างแดนเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ประเทศอื่น, ถิ่นฐานอื่น
ทุนสำรองเงินตรา[N] reserved fund, See also: gold reserve, foreign funds reserve, Thai definition: กองทุนสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาไว้เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา, Notes: (กฎหมาย)
นักเทศ[N] foreigner working in the royal palace, Count unit: คน, Thai definition: คนต่างประเทศที่สำหรับใช้ในราชสำนัก
ค่าเงินบาท[N] foreign exchange rate of the baht, See also: value of the baht, value of silver money, Example: โอกาสที่ค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ มีสูง ซึ่งจะกระทบกับตลาดกับหุ้นบางตัว, Thai definition: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยกับต่างประเทศที่มีค่าขึ้นลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ขี้นก[n. exp.] (Farang khīnok) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner   
อิทธิพล(ของ)ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [xp] (itthiphon (khøng) phāsā tāngprathēt nai phāsā Thai) EN: influence of foreign languages on Thai   
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kānkhā rawāng prathēt) EN: international trade ; foreign trade   
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (kān khūapkhum attrā laēkplīen ngoentrā tāngprathēt) EN: foreign exchange control   
การแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (kān laēkplīen ngoentrā) EN: switch in foreign currencies   
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
คำต่างประเทศ[n. exp.] (kham tāngprathēt) EN: foreign word   FR: mot étranger [m]
ข่าวต่างประเทศ[n. exp.] (khāo tāngprathēt) EN: foreign news   FR: actualité internationale [f] ; nouvelles de l'étranger [fpl] ; nouvelles internationales [fpl]
เขตการค้าเสรี[n. exp.] (khēt kānkhā sērī) EN: foreign trade zone ; free trade zone ; free trade area ; free zone   FR: zone de libre-échange [f]
คนจร[n. exp.] (khonjøn) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by   
คนต่างชาติ[n. exp.] (khon tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
คนต่างแดน[n. exp.] (khon tāngdaēn) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
คนต่างประเทศ[n. exp.] (khon tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām phanphūan khøng attrā laēkplīen) EN: foreign currency volatility   FR: volatilité des changes [f]
โกอินเตอร์[v.] (kō intoē) EN: go internationally ; have a place in foreign countries   FR: s'internationaliser
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kān Tāngprathēt) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office ; State Department   FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กรมการค้าต่างประเทศ[org.] (Krom Kān Khā Tāngprathēt) EN: Foreign Trade Department ; Department of Foreign Trade   
กรมท่า[org.] (Krommathā ) EN: former Department of Financial and Foreign Affairs   
ลูกค้าชาวต่างชาติ[n. exp.] (lūkkhā chāo tāngchāt) EN: foreign clients   FR: client étranger [m] ; acheteur étranger [m]
ม้าเทศ[n.] (māthēt) EN: horse of foreign blood ; large and foreign horse   
เมืองนอก[n. exp.] (meūang nøk) EN: foreign country ; nonnative country   FR: pays étranger [m]
เมียฝรั่ง[n. exp.] (mīa Farang) EN: foreign wife   FR: épouse occidentale [f]
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ[n. exp.] (nakthǿngthīo jāk tāngprathēt) EN: foreign tourists   FR: touristes étrangers [mpl]
นักวิชาการชาวต่างชาติ[n. exp.] (nakwichākān chāo tāngchāt) EN: foreign academic   
นานาชาติ[n.] (nānāchāt) EN: various nations ; all the nations ; various countries ; all the countries ; foreign countries   
นานาประเทศ[X] (nānāprathēt) EN: foreign countries ; various nations   FR: l'étranger [m] ; communauté internationale [f]
หนังสือเดินทางต่างชาติ[n. exp.] (nangseū doēnthāng tāngchāt) EN: foreign passport   FR: passeport étranger [m]
นโยบายต่างประเทศ[n. exp.] (nayōbāi tāng prathēt) EN: foreign policy   FR: politique étrangère [f]
เงินลงทุนจากต่างประเทศ[n. exp.] (ngoen longthun jāk tāngprathēt) EN: foreign investment   
เงินตราสำรอง[n. exp.] (ngoentrā samrøng) EN: currency reserve ; monetary reserve ; foreign exchange reserve   
เงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (ngoentrā tāngprathēt) EN: foreign currency ; foreign exchange   FR: devise étrangère [f] ; monnaie étrangère [f]
นอก[adj.] (nøk) EN: foreign ; abroad ; external   FR: étranger
ภาษาต่างชาติ[n. exp.] (phāsā tāngchāt) EN: foreign language   FR: langue étrangère [f]
ภาษาต่างประเทศ[n. exp.] (phāsā tāngprathēt) EN: foreign language   FR: langue étrangère [f]
แปลกหน้า[adj.] (plaēknā) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar   FR: inconnu ; étranger
รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ[n. prop.] (Ratthamontrī Wākān Tāngprathēt) EN: Minister of Foreign Affairs ; Secretary of State   FR: ministre des Affaires étrangères [m]
สามีฝรั่ง[n. exp.] (sāmī farang) EN: foreign husband   FR: mari d'origine étrangère [m]
สีหบัญชร[n.] (sīhabanchøn) EN: window behind which a Thai King received foreign visitors   
สินค้าต่างประเทศ[n. exp.] (sinkhā tāngprathēt) EN: foreign goods   
ส่งภาษา[v. exp.] (song phāsā) EN: talk a foreign language ; talk with a foreigner   FR: parler une langue étrangère ; parler avec un étranger
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (talāt laēkplīen ngoentrā tāngprathēt) EN: foreign exchange market   FR: marché des changes [m]
ตลาดปริวรรตเงินตรา[n. exp.] (talāt pariwat ngoentrā) EN: foreign exchange market   FR: marché des changes [m]
ต่าง[X] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign   FR: autre ; différent ; distinct
ต่างชาติ[adj.] (tāngchāt) EN: foreign   FR: étranger
ต่างแดน[n.] (tāngdaēn) EN: foreigner   
ต่างด้าว[n.] (tāngdāo) EN: alien ; foreigner ; outsider ; stranger   FR: étranger [m] ; inconnu [m]
ต่างด้าว[adj.] (tāngdāo) EN: foreign ; alien   FR: étranger

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREIGN    F AO1 R AH0 N
FOREIGNER    F AO1 R AH0 N ER0
FOREIGNER    F AO1 R N ER0
FOREIGNERS    F AA1 R AH0 N ER0 Z
FOREIGNERS    F AA1 R N ER0 Z
FOREIGNERS'    F AA1 R AH0 N ER0 Z
FOREIGNERS'    F AA1 R N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foreign    (j) (f o1 r @ n)
foreigner    (n) (f o1 r @ n @ r)
foreigners    (n) (f o1 r @ n @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
外米[がいまい, gaimai] Thai: ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ English: foreign rice

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets [Add to Longdo]
Ausländer {m}; Ausländerin {f} | Ausländer {pl}; Ausländerinnen {pl} | (unerwünschter) Ausländer {m}foreigner | foreigners | alien [Add to Longdo]
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad [Add to Longdo]
Ausländerfeindlichkeit {f}hostility towards foreigners [Add to Longdo]
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent [Add to Longdo]
Auslandsabteilung {f}foreign department [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}foreign experience [Add to Longdo]
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent [Add to Longdo]
Auslandsnachfrage {f}foreign demand [Add to Longdo]
Außenhandel {m}; Außenwirtschaft {f}foreign trade [Add to Longdo]
Außenminister {m}foreign minister [Add to Longdo]
Außenministerium {n}; Auswärtiges Amt | Außenministerien {pl}foreign office | foreign offices [Add to Longdo]
Außenpolitik {f}foreign policy [Add to Longdo]
Devisen {pl}foreign currencies; foreign exchange [Add to Longdo]
Devisengeschäft {n}(foreign) exchange transactions [Add to Longdo]
Devisengeschäft {n}transaction in foreign exchange [Add to Longdo]
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Fremdarbeiter {m}foreign worker [Add to Longdo]
Fremdartigkeit {f}foreignness [Add to Longdo]
Fremdenfeindlichkeit {f}; Xenophobie {f}; Angst vor Fremdenhostility towards foreigners; xenophobia [Add to Longdo]
Fremdherrschaft {f} | Fremdherrschaften {pl}foreign rule; foreign domination | foreign rules [Add to Longdo]
Fremdkörper {m} | Fremdkörper {pl}foreign substance; foreign body | foreign substances; foreign bodies [Add to Longdo]
Fremdsprache {f} | Fremdsprachen {pl}foreign language | foreign languages [Add to Longdo]
Fremdsprachenkenntnisse {pl}knowledge of foreign languages [Add to Longdo]
Fremdstoff {m}foreign matter; foreign substance [Add to Longdo]
Fremdwährung {f}foreign currency [Add to Longdo]
Fremdwort {n} | Fremdwörter {pl}foreign word | foreign words [Add to Longdo]
Gastarbeiter {m} | Gastarbeiter {pl}foreign worker | foreign workers [Add to Longdo]
Laut {m} | Laute {pl} | fremde Laute | Laut gebensound | sounds | sounds of a foreign tongue | to give tongue [Add to Longdo]
fließendes Sprechen (in einer Fremdsprache)fluency (in a foreign language) [Add to Longdo]
Überfremdung {f} | Überfremdungen {pl}foreign infiltration | foreign infiltrations [Add to Longdo]
Valuta {f}valuta; foreign currencies [Add to Longdo]
ausländerfeindlichhostile to foreigners [Add to Longdo]
ausländisch; fremd {adj}foreign [Add to Longdo]
ausländischer Weinwine of foreign growth [Add to Longdo]
fremd {adj}foreign [Add to Longdo]
wesensfremd {adj}foreign to sb.'s nature; different in nature [Add to Longdo]
Antigen {n}; Antikörperbildner {m} [med.]antigen; foreign substance [Add to Longdo]
Verletzung {f} durch Fremdkörperforeign object damage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger [Add to Longdo]
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
フォリナー[, forina-] (n) foreigner [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]
フランス外人部隊[フランスがいじんぶたい, furansu gaijinbutai] (n) French Foreign Legion [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
ローマ字綴り;ローマ字つづり[ローマじつづり, ro-ma jitsuduri] (n) romanization (representation of foreign words using the Roman alphabet); romanized spelling [Add to Longdo]
阿媽[あま, ama] (n) (uk) amah (foreign maid or nursemaid working in east Asia) (por [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
為替[かわせ, kawase] (n) (1) money order; draft; (2) exchange (e.g. foreign); (P) [Add to Longdo]
為替差損益[かわせさそんえき(uK), kawasesason'eki (uK)] (n) foreign exchange profit or loss; foreign exchange gain or loss [Add to Longdo]
為替取引[かわせとりひき, kawasetorihiki] (n) currency trading (usu. foreign); exchange dealing; exchange transaction [Add to Longdo]
異域[いいき, iiki] (n) foreign lands [Add to Longdo]
異境[いきょう, ikyou] (n) foreign country [Add to Longdo]
異国[いこく, ikoku] (n,adj-no) foreign country; (P) [Add to Longdo]
異国の人[いこくのひと, ikokunohito] (n) foreigner [Add to Longdo]
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異人[いじん, ijin] (n) foreigner; different person [Add to Longdo]
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era [Add to Longdo]
異朝[いちょう, ichou] (n) foreign court; foreign country [Add to Longdo]
異物[いぶつ, ibutsu] (n,pref) foreign substance; foreign body; xeno; (P) [Add to Longdo]
異文化[いぶんか, ibunka] (n,adj-no) foreign culture; foreign cultures [Add to Longdo]
異邦[いほう, ihou] (n) foreign country [Add to Longdo]
異邦人[いほうじん, ihoujin] (n) foreigner; stranger; gentile [Add to Longdo]
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P) [Add to Longdo]
駅前留学[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase) [Add to Longdo]
遠来[えんらい, enrai] (n) foreign or distant visitor [Add to Longdo]
欧文[おうぶん, oubun] (n) European language; foreign text [Add to Longdo]
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [Add to Longdo]
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm [Add to Longdo]
海外市場[かいがいしじょう, kaigaishijou] (n) overseas (a foreign) market [Add to Longdo]
海外直接投資[かいがいちょくせつとうし, kaigaichokusetsutoushi] (n) foreign direct investment; FDI; direct overseas investment [Add to Longdo]
海外貿易[かいがいぼうえき, kaigaiboueki] (n) international trade; foreign trade; overseas trade [Add to Longdo]
開成所[かいせいじょ, kaiseijo] (n) Kaiseijo (school of foreign studies set up by the shogunate during the Edo period) [Add to Longdo]
外タレ[がいタレ, gai tare] (n) (abbr) non-Japanese celebrity; foreigner celebrity [Add to Longdo]
外為[がいため, gaitame] (n) foreign exchange [Add to Longdo]
外為法[がいためほう, gaitamehou] (n) foreign exchange laws [Add to Longdo]
外貨[がいか, gaika] (n) (1) foreign currency; foreign money; foreign exchange; (2) foreign goods; imported goods; (P) [Add to Longdo]
外貨獲得[がいかかくとく, gaikakakutoku] (n) acquisition of foreign currency [Add to Longdo]
外貨換算[がいかかんさん, gaikakansan] (n) foreign currency translation [Add to Longdo]
外貨建[がいかだて, gaikadate] (n) rate in foreign currency [Add to Longdo]
外貨債[がいかさい, gaikasai] (n) foreign currency bonds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三夷教[sān yí jiào, ㄙㄢ ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] the three foreign religions (Nestorianism, Manicheanism and Zoroastrianism) [Add to Longdo]
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, ] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad [Add to Longdo]
来华[lái huá, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] to come to China; to settle in China (of a foreign national) [Add to Longdo]
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about [Add to Longdo]
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] domestic strife and foreign aggression [Add to Longdo]
出访[chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ, 访 / ] visit a foreign country [Add to Longdo]
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]
受支配[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, ] subject to (foreign domination, emotions etc) [Add to Longdo]
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview [Add to Longdo]
吞噬作用[tūn shì zuò yòng, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] phagocytosis (ingesting and destroying foreign matter) [Add to Longdo]
吞噬细胞[tūn shì xì bāo, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] phagocyte (cell that ingests and destroys foreign matter) [Add to Longdo]
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] abroad; external (affairs); overseas; foreign [Add to Longdo]
国际外交[guó jì wài jiāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, / ] foreign policy [Add to Longdo]
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad [Add to Longdo]
[wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external [Add to Longdo]
外事[wài shì, ㄨㄞˋ ㄕˋ, ] foreign affairs [Add to Longdo]
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department [Add to Longdo]
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, ] diplomacy; diplomatic; foreign affairs [Add to Longdo]
外交事务[wài jiāo shì wù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕˋ ˋ, / ] foreign affairs [Add to Longdo]
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [Add to Longdo]
外交学院[Wài jiāo Xué yuàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] China Foreign Affairs University [Add to Longdo]
外交部[wài jiāo bù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ, ] Foreign Affairs ministry; foreign office; Dept. of State [Add to Longdo]
外交部长[wài jiāo bù zhǎng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] minister of foreign affairs [Add to Longdo]
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] foreign relations; diplomatic relations [Add to Longdo]
外人[wài rén, ㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, ] foreigner [Add to Longdo]
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] external; foreign; outside [Add to Longdo]
外来投资[wài lái tóu zi, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄊㄡˊ ㄗ˙, / ] foreign investment [Add to Longdo]
外债[wài zhài, ㄨㄞˋ ㄓㄞˋ, / ] foreign debt [Add to Longdo]
外务[wài wù, ㄨㄞˋ ˋ, / ] foreign affairs [Add to Longdo]
外务省[wài wù shěng, ㄨㄞˋ ˋ ㄕㄥˇ, / ] foreign ministry (e.g. of Japan or Korea) [Add to Longdo]
外务部[wài wù bù, ㄨㄞˋ ˋ ㄅㄨˋ, / ] ministry of foreign affairs [Add to Longdo]
外汇[wài huì, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] foreign (currency) exchange [Add to Longdo]
外汇储备[wài huì chǔ bèi, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] foreign-exchange reserves [Add to Longdo]
外商[wài shāng, ㄨㄞˋ ㄕㄤ, ] foreign businessman [Add to Longdo]
外国[wài guó, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] foreign (country) [Add to Longdo]
外国人[wài guó rén, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] foreigner [Add to Longdo]
外国公司[wài guó gōng sī, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] foreign company [Add to Longdo]
外国媒体[wài guó méi tǐ, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] foreign news media [Add to Longdo]
外国投资者[wài guó tóu zī zhě, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, / ] foreign investor [Add to Longdo]
外国旅游者[wài guó lǚ yóu zhě, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, / ] foreign traveler [Add to Longdo]
外国话[wài guó huà, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] foreign languages [Add to Longdo]
外国语[wài guó yǔ, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ, / ] a foreign language [Add to Longdo]
外国资本[wài guó zī běn, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄅㄣˇ, / ] foreign capital [Add to Longdo]
外国电影[wài guó diàn yǐng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ ˇ, / ] foreign film; foreign movie [Add to Longdo]
外地[wài dì, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, ] parts of the country other than where one is; foreign lands [Add to Longdo]
外媒[wài méi, ㄨㄞˋ ㄇㄟˊ, ] foreign news media; abbr. of 外國媒體|外国媒体 [Add to Longdo]
外币[wài bì, ㄨㄞˋ ㄅㄧˋ, / ] foreign currency [Add to Longdo]
外患[wài huàn, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, ] foreign aggression [Add to Longdo]
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, ] external help; foreign aid [Add to Longdo]
外教[wài jiào, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠˋ, ] foreign teacher (abbr. for 外國教師|外国教师); greenhorn; novice; amateurish; religion other than Buddhism (term used by Buddhists) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foreign \For"eign\, a. [OE. forein, F. forain, LL. foraneus, fr.
   L. foras, foris, out of doors, abroad, without; akin to fores
   doors, and E. door. See {Door}, and cf. {Foreclose},
   {Forfeit}, {Forest}, {Forum}.]
   1. Outside; extraneous; separated; alien; as, a foreign
    country; a foreign government. "Foreign worlds." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not native or belonging to a certain country; born in or
    belonging to another country, nation, sovereignty, or
    locality; as, a foreign language; foreign fruits.
    "Domestic and foreign writers." --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Hail, foreign wonder!
       Whom certain these rough shades did never breed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Remote; distant; strange; not belonging; not connected;
    not pertaining or pertient; not appropriate; not
    harmonious; not agreeable; not congenial; -- with to or
    from; as, foreign to the purpose; foreign to one's nature.
    [1913 Webster]
 
       This design is not foreign from some people's
       thoughts.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Held at a distance; excluded; exiled. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Kept him a foreign man still; which so grieved him,
       That he ran mad and died.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Foreign attachment} (Law), a process by which the property
    of a foreign or absent debtor is attached for the
    satisfaction of a debt due from him to the plaintiff; an
    attachment of the goods, effects, or credits of a debtor
    in the hands of a third person; -- called in some States
    trustee, in others factorizing, and in others garnishee
    process. --Kent. --Tomlins. --Cowell.
 
   {Foreign bill}, a bill drawn in one country, and payable in
    another, as distinguished from an inland bill, which is
    one drawn and payable in the same country. In this latter,
    as well as in several other points of view, the different
    States of the United States are foreign to each other. See
    {Exchange}, n., 4. --Kent. --Story.
 
   {Foreign body} (Med.), a substance occurring in any part of
    the body where it does not belong, and usually introduced
    from without.
 
   {Foreign office}, that department of the government of Great
    Britain which has charge British interests in foreign
    countries.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Outlandish; alien; exotic; remote; distant; extraneous;
     extrinsic.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top