Search result for

-foreign-

(59 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foreign, *foreign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foreign[ADJ] เกี่ยวกับต่างประเทศ, See also: เกี่ยวกับต่างชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien

English-Thai: Nontri Dictionary
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreignสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
Foreigner, Foreigner! Oh, mother father!ชาวต่างชาติ โอ๊ะ แม่เจ้า Baby and I (2008)
...took a hard line, suggesting that the US Foreign Policy...พวกเขามีท่าทีไม่พอใจ ต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ Vantage Point (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
You want us to gather up the foreign political funds in Macau?คุณต้องการให้เรารวบรวมเงินทุนเพื่อ การเมืองจากต่างประเทศที่มาเก๊า? Episode #1.5 (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
Do the foreigners eat spring onion?คนต่างช่างกินหัวหอมไหมเนี่ย The Ramen Girl (2008)
♪♪ [car radio: Man singing in foreign language][เสียงผู้ชายในวิทยุกำลังร้องเพลงเป็นภาษาต่างประเทศ] New York, I Love You (2008)
♪♪ [Man singing along in foreign language][เสียงผู้ชายในวิทยุกำลังร้องเพลงเป็นภาษาต่างประเทศ] New York, I Love You (2008)
[SPEAKS IN FOREIGN LANGUAGE]"poo-mui" 24: Redemption (2008)
[SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE][SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE] 24: Redemption (2008)
[MAN YELLING IN FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE][MAN YELLING IN FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE] 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreignAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
foreignAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
foreignA foreigner asked me where the station was.
foreignA foreign language cannot be mastered in a year or so.
foreignAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
foreignA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
foreignA group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
foreignA group of foreign students visited Akira's high school.
foreignAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
foreignA lot of foreigners visit Japan every year.
foreignAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
foreignAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพรัช[ADJ] foreign, Syn. ต่างประเทศ, เมืองนอก, Thai definition: ที่มาจากนอกประเทศ
วิเทศ[ADJ] foreign, Syn. ต่างประเทศ, ต่างชาติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิรัช[ADJ] foreign, Syn. ต่างประเทศ, ต่างชาติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต่าง[ADJ] foreign, See also: different, external, other, Example: เขาส่งลูกๆ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ, Thai definition: อื่น, ที่ต่างออกไป เช่น ต่างประเทศ
ต่างชาติ[ADJ] foreign, See also: alien, outlandish, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: เขาเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยและทำมาหากินในประเทศไทย, Thai definition: ที่เป็นผู้มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติต่างภาษา[ADJ] foreign, See also: alien, outlandish, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: การผสมผสานระหว่างเชื้อชาติในประเทศไทยไม่มีปัญหาเพราะสังคมไทยไม่กีดกันคนต่างชาติต่างภาษา, Count unit: คน, Thai definition: ที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างด้าว[ADJ] foreign, See also: alien, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ต่างแดน, ต่างถิ่นฐาน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีทหารต่างด้าวรุกล้ำเขตชายแดนประเทศไทย, Thai definition: ที่เป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างชาติ[adj.] (tāngchāt) EN: foreign   FR: étranger
ต่างถิ่นฐาน[adj.] (tāngthinthān) EN: foreign   
วิลาด[adj.] (wilāt) EN: foreign   
วิเทศ-[pref. (adj.)] (withēt-) EN: foreign   FR: étranger

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREIGN    F AO1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foreign    (j) (f o1 r @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad [Add to Longdo]
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent [Add to Longdo]
Auslandsabteilung {f}foreign department [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}foreign experience [Add to Longdo]
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent [Add to Longdo]
Auslandsnachfrage {f}foreign demand [Add to Longdo]
Außenhandel {m}; Außenwirtschaft {f}foreign trade [Add to Longdo]
Außenminister {m}foreign minister [Add to Longdo]
Außenministerium {n}; Auswärtiges Amt | Außenministerien {pl}foreign office | foreign offices [Add to Longdo]
Außenpolitik {f}foreign policy [Add to Longdo]
Devisen {pl}foreign currencies; foreign exchange [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Fremdarbeiter {m}foreign worker [Add to Longdo]
Fremdenlegion {f} [mil.]Foreign Legion [Add to Longdo]
Fremdherrschaft {f} | Fremdherrschaften {pl}foreign rule; foreign domination | foreign rules [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foreign \For"eign\, a. [OE. forein, F. forain, LL. foraneus, fr.
   L. foras, foris, out of doors, abroad, without; akin to fores
   doors, and E. door. See {Door}, and cf. {Foreclose},
   {Forfeit}, {Forest}, {Forum}.]
   1. Outside; extraneous; separated; alien; as, a foreign
    country; a foreign government. "Foreign worlds." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not native or belonging to a certain country; born in or
    belonging to another country, nation, sovereignty, or
    locality; as, a foreign language; foreign fruits.
    "Domestic and foreign writers." --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Hail, foreign wonder!
       Whom certain these rough shades did never breed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Remote; distant; strange; not belonging; not connected;
    not pertaining or pertient; not appropriate; not
    harmonious; not agreeable; not congenial; -- with to or
    from; as, foreign to the purpose; foreign to one's nature.
    [1913 Webster]
 
       This design is not foreign from some people's
       thoughts.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Held at a distance; excluded; exiled. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Kept him a foreign man still; which so grieved him,
       That he ran mad and died.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Foreign attachment} (Law), a process by which the property
    of a foreign or absent debtor is attached for the
    satisfaction of a debt due from him to the plaintiff; an
    attachment of the goods, effects, or credits of a debtor
    in the hands of a third person; -- called in some States
    trustee, in others factorizing, and in others garnishee
    process. --Kent. --Tomlins. --Cowell.
 
   {Foreign bill}, a bill drawn in one country, and payable in
    another, as distinguished from an inland bill, which is
    one drawn and payable in the same country. In this latter,
    as well as in several other points of view, the different
    States of the United States are foreign to each other. See
    {Exchange}, n., 4. --Kent. --Story.
 
   {Foreign body} (Med.), a substance occurring in any part of
    the body where it does not belong, and usually introduced
    from without.
 
   {Foreign office}, that department of the government of Great
    Britain which has charge British interests in foreign
    countries.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Outlandish; alien; exotic; remote; distant; extraneous;
     extrinsic.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foreign
   adj 1: of concern to or concerning the affairs of other nations
       (other than your own); "foreign trade"; "a foreign
       office" [ant: {domestic}]
   2: relating to or originating in or characteristic of another
     place or part of the world; "foreign nations"; "a foreign
     accent"; "on business in a foreign city" [syn: {foreign},
     {strange}] [ant: {native}]
   3: not contained in or deriving from the essential nature of
     something; "an economic theory alien to the spirit of
     capitalism"; "the mysticism so foreign to the French mind and
     temper"; "jealousy is foreign to her nature" [syn: {alien},
     {foreign}]
   4: not belonging to that in which it is contained; introduced
     from an outside source; "water free of extraneous matter";
     "foreign particles in milk" [syn: {extraneous}, {foreign}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top