Search result for

ฝรั่ง

(87 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝรั่ง-, *ฝรั่ง*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
บักสีดา[บัก-สี-ดา] (n ) ฝรั่ง(ผลไม้)
See also: 16

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ฟะรังคี (n ) ฝรั่ง ชาวต่างชาติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝรั่ง[N] westerner, See also: white man, European and American, Example: ฝรั่งเขาเรียกสาเหตุของอาการการปวดหัวตาลายหน้ามืดตาพร่ามัวรวมกันว่า RSI, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาติผิวขาว
ฝรั่ง[ADJ] western, Example: กวีบางท่านมักจะแทรกคำฝรั่งและนำภาษิตฝรั่งมาแต่งแปลงเป็นโคลงไทยได้อย่างไพเราะ, Thai definition: คำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ
ฝรั่ง[N] guava, Syn. ต้นฝรั่ง, ลูกฝรั่ง, ผลฝรั่ง, Example: ผลไม้ที่สายทิพย์ชอบที่สุดคือฝรั่ง, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Psidium guajava Linn. ในวงศ์ Myrtaceae ผลกินได้
ฝรั่งเศส[N] France, Syn. ประเทศฝรั่งเศส, Example: สุเทพได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝรั่ง(ฝะหฺรั่ง) น. ชนชาติผิวขาว
ฝรั่งคำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะคล้ายของไทย เช่น ขนมฝรั่ง ละมุดฝรั่ง มันฝรั่ง ตะขบฝรั่ง ผักบุ้งฝรั่ง แตรฝรั่ง.
ฝรั่ง(ฝะหฺรั่ง) น. คำนำหน้าชื่อเพลงไทยสำเนียงฝรั่ง เช่น ฝรั่งควง ฝรั่งรำเท้า ฝรั่งจรกา ฝรั่งแง.
ฝรั่ง(ฝะหฺรั่ง) น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Psidium guajava L. ในวงศ์ Myrtaceae ผลกินได้ มีหลายพันธุ์ เช่น ฝรั่งขี้นก.
ฝรั่งกังไสน. เครื่องลายครามซึ่งมีลายที่ฝรั่งทำเอาแบบอย่างจีน, โดยปริยายหมายถึงคนที่วางท่าเป็นฝรั่ง.
ฝรั่งขี้นกน. ชื่อฝรั่งพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ไส้แดง, โดยปริยายหมายถึงคนที่วางท่าเป็นฝรั่ง.
ฝรั่งมังค่าน. ชนชาติผิวขาว.
ฝรั่งเศสน. ชาวยุโรป มีประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป, ชื่อภาษาของชนชาตินั้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franceฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Guavaฝรั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
French.ฝรั่งเศส Goodfellas (1990)
You inspired his expatriation to france.คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อของหนูไปอยู่ที่ฝรั่งเศส New Haven Can Wait (2008)
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,- ถ้าคุณบอกผมได้เกี่ยวกับเรื่องราวของหนอนผีเสื้อ Cecil ( เพลงสำหรับเล่นรอบกองไฟของเด็กฝรั่งThere Might be Blood (2008)
And some chips.มันฝรั่งนี่ด้วย Not Cancer (2008)
He has the French Toast Tower whenever he sets foot in the door.เขามีกองขนมปังฝรั่งเศส เมื่อเขาก้าวเท้ามาที่ประตู Lucky Thirteen (2008)
some bruschette, with mashed potatoesบาง bruschette กับมันฝรั่งบด Gas Pills (2008)
Two packets of Rothmans, 2 Senior Service and 8 bags of crisps.รอธแมน 2 ซอง ซีเนียร์เซอร์วิซ 2 กับมันฝรั่ง 8 ถุง The Bank Job (2008)
French needles point.งานเย็บปักถักร้อย... ..แบบฝรั่งเศส The Secret of Moonacre (2008)
Western or Korean style?เอาแบบฝรั่งหรือแบบเกาหลี? My Sassy Girl (2008)
There are these caves in France Lascaux, I think where they found these from the Stone Age all done in charcoal.มีถ้ำพวกนี้ในฝรั่งเศส ...ลาส์คอซ์ ฉันว่านะ... ...เป็นที่พวกเขาพบภาพวาดยุคหิน... The Lazarus Project (2008)
You will be sent to France and stay there until you have learned your lesson.เจ้าจะถูกส่งไปฝรั่งเศส และอยู่ที่นั่น.. ...จนกว่าเจ้าจะได้รับบทเรียน The Other Boleyn Girl (2008)
You will join the court of the French queen and stay there until your father has forgiven you.เจ้าจะต้องไปราชสำนัก แห่งพระราชินีฝรั่งเศส ...และอยู่ที่นั่น จนกว่าพ่อของเจ้าจะให้อภัย The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝรั่ง[n.] (farang) EN: guava   FR: goyave [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang = Fárang) EN: western   FR: occidental ; étranger
ฝรั่งกังไส[n. prop.] (Farang Kangsai) EN: delftware   FR: faïence de Delft [f]
ฝรั่งเศส[adj.] (Farangsēt) EN: French   FR: français
ฝรั่งเศส[n. prop.] (Farangsēt) EN: France   FR: France [f]
ฝรั่งเศส[n. exp.] (thīm chāt Farangsēt) FR: équipe de France [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,
RSVPกรุณาตอบกลับมา (เป็นคำย่อที่นำมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า repondez s'il vous plait ซึ่งถูกนำมาใช้มากในภาษาอังกฤษ) เช่น Please RSVP in the comments of this entry., You must RSVP after the start of registration and prior to 2:30 PM.
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
déjà vu(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
culantro(n ) ผักชีฝรั่ง
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
France[N] ประเทศฝรั่งเศส, See also: ฝรั่งเศส
guava[N] ฝรั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
alsace(แอลเซส' , แอล' เซส) ชื่อบริเวณหนึ่งในฝรั่งเศส
alsace-lorraine(แอล' เซสลอรเรน') n. บริเวณหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส. -Alsace Lorrainer n.
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
anglo-norman(แอง' โกลนอร์' มัน) adj. เกี่ยวกับสมัย ค.ศ.1066-1155 เมื่ออังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มัน, เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอังกฤษในสมัยดังกล่าว. -n. คนหรือภาษาในสมัยดังกล่าว
arpent(อาร์'เพนทฺ) n. หน่วยพื้นที่โบราณของฝรั่งเศสที่เท่ากับหนึ่งเอเคอร์ (unit of area)
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)

English-Thai: Nontri Dictionary
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
Christmas(n) ตรุษฝรั่ง,วันคริสต์มาส
French(adj) เกี่ยวกับฝรั่งเศส
French(n) ชาวฝรั่งเศส,คนฝรั่งเศส,ภาษาฝรั่งเศส
guava(n) ลูกฝรั่ง,ต้นฝรั่ง
gum(n) กาว,ยาง,เหงือก,หมากฝรั่ง
Jove(n) พระอิศวรของฝรั่ง
parsley(n) ผักชีฝรั่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
Kaugummi(n) |der| หมากฝรั่ง
französisch(adj) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, See also: Frankreich
Frankreich(uniq) ประเทศฝรั่งเศส
jeden|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปกรรม| ทุกๆ เช่น Jeden Tag lernt er Französisch. เขาเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวัน
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
schälen(vt) |schälte, hat geschält, etw.(A)| ปอกเปลือก เช่น Kartoffeln wurden geschält. มันฝรั่งถูกปอกเปลือก
Franzose(n) |der, pl. Franzosen| ชาวฝรั่งเศส, See also: Related: die Französin/ pl. -nen
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)
Erdapfel(n colloq) |der, pl. Erdäpfel, ภาษาพูดทางใต้ของเยอรมนี| มันฝรั่ง, See also: S. Kartoffel,

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
öเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า o tréma ในภาษาฝรั่งเศส
üเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า ü tréma ในภาษาฝรั่งเศส
ßเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top