ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outsider

AW0 T S AY1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outsider-, *outsider*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outsider(n) บุคคลภายนอก, See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก, Syn. newcomer, intruder
outsider(n) บุคคลที่ไม่ใช่ตัวเก็ง, See also: คู่แข่งที่ไม่ใช่ตัวเก็ง, ม้านอกสายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outsider(เอาทฺไซ'เดอะ) n. คนนอก, คนที่ไม่ชำนาญ, ม้าแข่ง, ผู้แข่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
outsider(n) คนข้างนอก, คนวงนอก, คนนอกวงการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were never any outsiders around. Absolutely never.ไม่เคยมีคนแปลกหน้าอยู่ร่วม ไม่เคย Goodfellas (1990)
No outsiders ever. It got to be normal.ไม่มีคนแปลกหน้า, ทุกอย่างเป็นปกติ Goodfellas (1990)
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ The Corporation (2003)
But I realize now, outsider or insider, it doesn't really matter.แต่ รู้ไว้ซะว่า พวกนอกคอกหรือพวกผู้ดี มันไม่มีอะไรสำคัญ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
It's just that any outsider could be a threat to the family.แค่มีใครภายนอกที่อาจเป็น ภัยต่อครอบครัวได้ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
No outsiders Lani, c'mon.ไม่ใช่ข้างนอก ลานี่ มานี่ Surf's Up (2007)
"Teaching outsiders is forbidden.""คนนอกการเรียนการสอน เป็นที่ต้องห้าม." Balls of Fury (2007)
And there's not much more outsiders than you muppets.และมีบุคคลภายนอกไม่มากไปกว่าพวกโง่ของแก Fun Town (2008)
And if they find out That i let an outsider in...ทิ้งบัตรไปซะ รอยปั๊มที่แขนคุณจะจางไปเอง และหยุดตั้งคำถาม หยุดตามหา Carrnal Knowledge (2009)
If they find out that I let an outsider inถ้ามีใครรู้ว่าฉันให้คนนอกเข้ามา The Age of Dissonance (2009)
We don't take kindly to outsiders trying to tell us how to live.We don't take kindly to outsiders trying to tell us how to live. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Something that very few outsiders know exists.ที่มีคนข้างนอกไม่กี่คนที่รู้ The International (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outsiderI was an outsider.
outsiderI was an outsider, so to speak.
outsiderNo outsiders are allowed to enter.
outsiderScott Hall belongs to the Outsiders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคคลภายนอก(n) outsider, See also: stranger, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั้น
คนนอก(n) outsider, Syn. บุคคลภายนอก, คนภายนอก, Ant. คนภายใน, คนใน, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนนอกไม่เกี่ยว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
คนภายนอก(n) outsider, Syn. คนนอก, บุคคลภายนอก, Ant. คนภายใน, คนใน, Example: บุคลิกภาพของผู้ป่วยเป็นโรคประสาทจะไม่เปลี่ยน ดังนั้นคนภายนอกไม่อาจสังเกตเห็นได้, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลภายนอก[bukkhon phāinøk] (n, exp) EN: outsider ; third party ; unauthorized person
คนนอก[khon nøk] (n) EN: outsider ; stranger  FR: étranger [ m ]
คนที่ไม่ชำนาญ[khon thī mai chamnān] (x) EN: outsider  FR: outsider [ m ] ; non expert [ m ] ; quelqu'un de non expérimenté
ต่างด้าว[tāngdāo] (n) EN: alien ; foreigner ; outsider ; stranger  FR: étranger [ m ] ; inconnu [ m ]
วงนอก[wong-nøk] (n) EN: outside circle ; outsiders ; those not in the kwnow

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OUTSIDER AW0 T S AY1 D ER0
OUTSIDERS AW0 T S AY1 D ER0 Z
OUTSIDER'S AW0 T S AY1 D ER0 Z
OUTSIDERS' AW0 T S AY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outsider (n) ˌautsˈaɪdər (au2 t s ai1 d @ r)
outsiders (n) ˌautsˈaɪdəz (au2 t s ai1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ㄨˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] outsider (i.e. not expected to win a race or championship) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenseiter { m } | Außenseiter { pl }outsider | outsiders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
アウトサイダー[autosaida-] (n) outsider [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements [Add to Longdo]
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
蚊帳の外[かやのそと, kayanosoto] (exp) leaving out of an event; treating as an outsider (lit [Add to Longdo]
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P) [Add to Longdo]
外様;外方[とざま, tozama] (n) (1) (abbr) (See 外様大名) outside daimyo; non-Tokugawa daimyo; (2) outsider; one not included in the favored (favoured) group [Add to Longdo]
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke [Add to Longdo]
局外者[きょくがいしゃ, kyokugaisha] (n) outsider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outsider \Out`sid"er\, n.
   1. One not belonging to the concern, institution, party,
    etc., spoken of; one disconnected in interest or feeling.
    [Recent] --A. Trollope.
    [1913 Webster]
 
   2. A locksmith's pinchers for grasping the point of a key in
    the keyhole, to open a door from the outside when the key
    is inside.
    [1913 Webster]
 
   3. A horse which is not a favorite in the betting. [Cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outsider
   n 1: someone who is excluded from or is not a member of a group
      [syn: {foreigner}, {outsider}]
   2: a contestant (human or animal) not considered to have a good
     chance to win

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top