ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นอก

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอก-, *นอก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (n ) extraterritorial rights

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
นอกน. กกุ(ปุ.), กกุธ(ปุ.)
See also: S. หนอกโค,
นอกโคน. กกุ(ปุ.), กกุธ(ปุ.), กกุท(ปุ.), อุสภงฺค(ปุ.)
See also: S. หนอก,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอก[PREP] outside, See also: outdoor, external, outward, Syn. ข้างนอก, Ant. ใน, Example: พ่ออยู่นอกบ้านต้องตะโกนเรียกถึงจะได้ยิน
นอก[PREP] outside, Syn. ข้างนอก, Ant. ใน, Example: เหล่าคนใช้นั่งเจียนใบตองอยู่นอกชาน
นอกใจ[V] be unfaithful, See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel, Example: สามีของวรรณานอกใจเธอ จึงทำให้เธอเป็นโรคประสาท, Thai definition: ประพฤติไม่ซื่อตรงต่อกันระหว่างคนที่เป็นคู่รักกัน
นอกกาย[ADJ] worldly, Example: เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้, Thai definition: สมบัติอื่นที่นอกเหนือไปจากร่างกาย, สิ่งของที่ไม่สามารถนำไปติดตัวไปได้เมื่อตายแล้ว
นอกครู[ADJ] recalcitrant, See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory, Syn. ผิดครู, Example: เขาเป็นศิษย์นอกครู, Thai definition: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม
นอกคอก[V] be unconventional, See also: be nonconformist, opposed to, contrary to custom, Thai definition: ไม่ประพฤติตรงตามธรรมเนียมนิยม
นอกคอก[ADJ] unconventional, See also: unorthodox, unusual, nonconformist, individualistic, eccentric, iconoclastic, Example: เขาถือว่าเธอเป็นลูกนอกคอกที่ไม่มีความสำคัญอะไร, Thai definition: ที่ไม่ประพฤติตรงตามธรรมเนียมนิยม
นอกจาก[PREP] besides, See also: unless, except, aside from, apart from, other than, Syn. เว้นเสียแต่, เว้นแต่, Example: วินัยคงจะไม่สูงกว่านี้อีกแล้วนอกจากจะมีปาฏิหาริย์
นอกชาน[N] porch, See also: balcony, platform, Syn. นอกชานเรือน, Ant. ในชาน, ในตัวบ้าน, Example: ป้ามานั่งคุยกับเพื่อนบ้านที่นอกชานเป็นประจำทุกเย็น, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
นอกถนน[N] road, See also: path, way, roadway, street, , Thai definition: ที่ท้องถนน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นอกบ. ตรงข้ามกับใน, ไม่ใช่ใน.
นอกว. พ้นออกไปจากภายในหรือร่วมใน เช่น นอกเรือน นอกประเทศ นอกกาย นอกตำแหน่ง, ต่างประเทศ เช่น ของนอก ไปนอก, เรียกเขตที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป ว่า บ้านนอก, เรียกประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา ว่า เมืองนอก, เรียกผลไม้ที่เอามาจากนอกกรุงหรือเขตปริมณฑล เช่น เงาะนอก ทุเรียนนอก, คู่กับ ผลไม้ในกรุงหรือเขตปริมณฑล เช่น เงาะสวน ทุเรียนสวน.
นอกกฎหมายว. ไม่ถูกกฎหมาย เช่น บุตรนอกกฎหมาย.
นอกครูก. ประพฤติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์, ประพฤติไม่ตรงตามแบบฉบับที่นิยมกันมา.
นอกคอกว. ประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.
นอกคัมภีร์ว. นอกตำรา.
นอกจากบ. เว้นเสียแต่.
นอกชานน. พื้นเรือนที่ยื่นพ้นชายคาออกไป.
นอกตำราว. ผิดจากตำรา, ไม่มีในตำรา, นอกคัมภีร์ ก็ว่า.
นอกถนนน. ที่ท้องถนน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asyntacticนอกกฎ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
outlawนอกกฎหมาย, คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-boardนอกกระดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in pais (Fr.)นอกกระบวนการทางกฎหมาย, นอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrajudicialนอกกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extracranialนอกกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracorporal; extracorporealนอกกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracorporeal; extracorporalนอกกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in vitroนอกกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extra-articularนอกข้อ, นอกข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nonfarm sectorนอกภาคกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Off-line นอกสาย [คอมพิวเตอร์]
นอกคอกประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ
คำที่มักเขียนผิด นอกครอก [คำที่มักเขียนผิด]
Exogenousนอกร่างกาย,การได้รับเชื้อโดยตรงจากภายนอก,ภายนอก,นอกกาย,จากภายนอก,สิ่งที่อยู่ภายนอก,สาเหตุภายนอก,ได้รับจากภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Extraนอกเหนือ,ดี [การแพทย์]
Extracellularนอกเซลล์,สภาวะนอกเซลล์,ส่วนนอกเซลล์,ภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Extradural Spaceนอกชั้นดูรา [การแพทย์]
Extraperitoneumนอกเยื่อบุช่องท้อง [การแพทย์]
Extrapulmonaryนอกปอด,ภายนอกปอด [การแพทย์]
Extrathyroidalนอกแค็ปซูลของต่อมธัยรอยด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless--นอกจาก--- Risk (2012)
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก The Great Dictator (1940)
- In the outer office.- ในสำนักงานด้านนอกครับ The Great Dictator (1940)
Press. How's the conference progressing?ข้างนอกกดดันมาก การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง The Great Dictator (1940)
A yodeler. Where did you get that outfit?พวกบ้านนอก แกไปเอาชุดนั้นมาจากไหน The Great Dictator (1940)
They're swarming with soldiers. They'd suspect us at once.กองทัพตั้งค่ายที่นั้น บ้านนอกมากข่าวเราคงมาไม่ถึง The Great Dictator (1940)
and Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ Pinocchio (1940)
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย Rebecca (1940)
That pro must have been teaching you other things than tennis.ครูนั่นคงจะสอนเธออย่างอื่นนอกจากเทนนิส Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอก[adv.] (nøk) EN: out of ; outside ; outward   FR: à l'extérieur de ; hors de ; en dehors
นอก[adj.] (nøk) EN: foreign ; abroad ; external   FR: étranger
นอก[adj.] (nøk) EN: rural ; rustic ; non local   FR: rural
นอกขนาด[n. exp.] (nøk khanāt) FR: taille trop grande
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist   
นอกจาก[prep.] (nok jāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than   FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides   FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond   FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
นอกจากว่า[conj.] (nok jāk wā) EN: except   FR: à moins que ; sauf que
นอกชายฝั่ง[n.] (nøk chāifang) EN: off   FR: au large de

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
again[ADV] เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว, See also: นอกจากนี้, Syn. besides, further
anyway[ADV] นอกจากนั้น, See also: ถึงอย่างไร, อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless, anyhow
bastard[ADJ] นอกสมรส, Syn. illegitimate
beside[PREP] นอกเหนือไปจาก, See also: นอกจากนี้, Syn. in addition
besides[ADV] นอกจากนี้, See also: ยิ่งไปกว่านี้
besides[ADV] นอกจากนี้...แล้วยังมี, See also: มิหนำซ้ำ
beyond[PREP] นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม), Syn. apart from, Ant. including
be beyond[PHRV] มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้, See also: นอกเหนือความคาดหมาย, Syn. go beyond
beyond the pale[IDM] นอกกฎหมาย, See also: ผิดกฎหมาย
cheat[VI] นอกใจ, See also: มีชู้, ประพฤตินอกใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. betray, cuckold, wander

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
agrestic(อะเกรส' ทิค) adj. บ้านนอก, ไม่สละสลวย, เซอะซะ (rural, rustic, awkward)
amaryllis(แอมมะริล ' ลิส) n. พืชไม้ดอกจำพวกว่าน Amaryllis Belladonna, หญิงบ้านนอก, สาวงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apart fromนอกเหนือจาก
deschoolingนอกระบบโรงเรียน
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท
onsite (n slang ) นอกสถานที่ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Unless otherwise endorsed (phrase colloq Passport ) นอกจากจะเขียนบันทึกไว้เป็นอย่างอื่น (ปรากฎในหน้าหนังสือเดินทาง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
又は[または, mataha] นอกจากนั้น ยิ่งกว่านั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] (n adj ) นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
社外[しゃがい, shagai] Thai: นอกบริษัท
国外[こくがい, kokugai] Thai: นอกประเทศ English: outside the country

German-Thai: Longdo Dictionary
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
außerdemนอกเหนือจากนี้
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง , See also: S. außerdem, zusätzlich
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
hinausออกไปนอก
sonstถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว, นอกเหนือจากนี้
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top