Search result for

stranger

(63 entries)
(0.0337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stranger-, *stranger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stranger[N] คนแปลกหน้า, See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก, Syn. alien, outlander
stranger[N] คนที่มาใหม่, See also: คนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก, Syn. newcomer
stranger[N] แขก, See also: แขกแปลกหน้า, Syn. guest, visitor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stranger in bloodบุคคลต่างสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sure, but before I go anywhere with a stranger,ก่อนที่ฉันจะไปไหนกับคนแปลกหน้า New Haven Can Wait (2008)
Easy grace with strangers,กับคนแปลกหน้า New Haven Can Wait (2008)
This guy was a total stranger to you, and you bailed him out?ชายคนนี้เป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณ\ และคุณประกันตัวเค้า Birthmarks (2008)
We were strangers who shared some geography 30 years ago.เราเป็นคนแปลกหน้าที่มีประสบการณ์ร่วมกัน 30 ปีมาแล้ว Birthmarks (2008)
You're doing drugs, staying up all night, having sex with strangers.คุณเสพยา อดนอนทั้งคืน มีเพศสัมพันธุ์กับคนแปลกหน้า Lucky Thirteen (2008)
Instead of getting sweaty with a stranger, why don't you try taking it to the next level?แทนที่จะไปออกแรงกับคนแปลกหน้า ทำไมคุณไม่พยายามเลื่อนระดับขึ้นไป เล่นกับพระเจ้า Lucky Thirteen (2008)
The knight, the stranger.อัศวินนั่น เจ้านั่น Excalibur (2008)
Have you seen how this stranger fights?ท่านไม่เห็นฝีมือมันหรือ? Excalibur (2008)
I don't want you talking to any strangers.ชั้นไม่อยากให้เธอคุยกับคนแปลกหน้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Strangers or your long lost daughter?หรือว่าลูกสำคัญกว่ากันแน่ Scandal Makers (2008)
We're total strangers, so please lose the friendly attitude.เราเป็นคนแปลกหน้าอยางสิ้นเชิง ดังงนั้นทิ้งเรื่องมิตรภาพไปเลย Heartbreak Library (2008)
Then, enjoy your lunch stranger.แล้ว ทานข้าวให้อร่อยนะ แปลกหน้า Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangerA dog will bark at strangers.
strangerA stranger asked me the way to the school.
strangerA stranger asked the girl whether her father was at home or at his office.
strangerA stranger beat urgently at the front door.
strangerA stranger came into the building.
strangerA stranger came up and asked me the time.
strangerA stranger came up, asking me the way to the hospital.
strangerA stranger came up, asking me the way to the museum.
strangerA stranger came up to me and asked the way.
strangerA stranger inquired about the train schedule.
strangerA stranger inquired about the way to the station.
strangerA stranger phoned me yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนจร[N] stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
บุคคลภายนอก[N] outsider, See also: stranger, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั้น
คนต่างถิ่น[N] stranger, See also: foreigner, outsider, newcomer, Example: อุบลเป็นคนต่างถิ่น เพราะเธอเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มาจากถิ่นอื่น
คนแปลกหน้า[N] stranger, See also: newcomer, Ant. คนรู้จักมักคุ้น, คนรู้จัก, คนคุ้นเคย, Example: สมัยนี้อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่เคยรู้จักกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนจร[n. exp.] (khonjøn) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by   
คนนอก[n.] (khon nøk) EN: outsider ; stranger   FR: étranger [m]
คนต่างถิ่น[n. exp.] (khon tāngthin) EN: stranger   
ผู้อื่น[pr.] (phū eūn) EN: others ; stranger ; someone else ; another   FR: autre ; autres
ผู้อื่น[X] (phū eūn) EN: stranger   FR: tiers
ต่างด้าว[n.] (tāngdāo) EN: alien ; foreigner ; outsider ; stranger   FR: étranger [m] ; inconnu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRANGER    S T R EY1 N JH ER0
STRANGERS    S T R EY1 N JH ER0 Z
STRANGER'S    S T R EY1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stranger    (n) (s t r ei1 n jh @ r)
strangers    (n) (s t r ei1 n jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremde {m,f}; Fremder; Unbekannte {m,f}; Unbekannter; Fremdling {m} | Fremden {pl}; Fremde; Unbekannten {pl}stranger | strangers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
エトランゼ[, etoranze] (n) stranger (fre [Add to Longdo]
ストレンジャー[, sutorenja-] (n) stranger [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異邦人[いほうじん, ihoujin] (n) foreigner; stranger; gentile [Add to Longdo]
稼ぐに追いつく貧乏無し[かせぐにおいつくびんぼうなし, kasegunioitsukubinbounashi] (exp) (id) Poverty is a stranger to industry [Add to Longdo]
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad [Add to Longdo]
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P) [Add to Longdo]
事実は小説よりも奇なり[じじつはしょうせつよりもきなり, jijitsuhashousetsuyorimokinari] (exp) (See 事実は小説より奇なり) truth is stranger than fiction [Add to Longdo]
事実は小説より奇なり[じじつはしょうせつよりきなり, jijitsuhashousetsuyorikinari] (exp) truth is stranger than fiction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外地人[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, ] stranger, outsider [Add to Longdo]
生人[shēng rén, ㄕㄥ ㄖㄣˊ, ] stranger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strange \Strange\, a. [Compar. {Stranger}; superl. {Strangest}.]
   [OE. estrange, F. ['e]trange, fr. L. extraneus that is
   without, external, foreign, fr. extra on the outside. See
   {Extra}, and cf. {Estrange}, {Extraneous}.]
   1. Belonging to another country; foreign. "To seek strange
    strands." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       One of the strange queen's lords.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I do not contemn the knowledge of strange and divers
       tongues.               --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to others; not one's own; not pertaining
    to one's self; not domestic.
    [1913 Webster]
 
       So she, impatient her own faults to see,
       Turns from herself, and in strange things delights.
                          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Not before known, heard, or seen; new.
    [1913 Webster]
 
       Here is the hand and seal of the duke; you know the
       character, I doubt not; and the signet is not
       strange to you.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not according to the common way; novel; odd; unusual;
    irregular; extraordinary; unnatural; queer. "He is sick of
    a strange fever." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sated at length, erelong I might perceive
       Strange alteration in me.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Reserved; distant in deportment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She may be strange and shy at first, but will soon
       learn to love thee.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   6. Backward; slow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who, loving the effect, would not be strange
       In favoring the cause.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   7. Not familiar; unaccustomed; inexperienced.
    [1913 Webster]
 
       In thy fortunes am unlearned and strange. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Strange is often used as an exclamation.
      [1913 Webster]
 
         Strange! what extremes should thus preserve the
         snow
         High on the Alps, or in deep caves below.
                          --Waller.
      [1913 Webster]
 
   {Strange sail} (Naut.), an unknown vessel.
 
   {Strange woman} (Script.), a harlot. --Prov. v. 3.
 
   {To make it strange}.
    (a) To assume ignorance, suspicion, or alarm, concerning
      it. --Shak.
    (b) To make it a matter of difficulty. [Obs.] --Chaucer.
      
 
   {To make strange}, {To make one's self strange}.
    (a) To profess ignorance or astonishment.
    (b) To assume the character of a stranger. --Gen. xlii. 7.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Foreign; new; outlandish; wonderful; astonishing;
     marvelous; unusual; odd; uncommon; irregular; queer;
     eccentric.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stranger \Stran"ger\, n. [OF. estrangier, F. ['e]tranger. See
   {Strange}.]
   1. One who is strange, foreign, or unknown. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) One who comes from a foreign land; a foreigner.
      [1913 Webster]
 
         I am a most poor woman and a stranger,
         Born out of your dominions.    --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) One whose home is at a distance from the place where
      he is, but in the same country.
      [1913 Webster]
    (c) One who is unknown or unacquainted; as, the gentleman
      is a stranger to me; hence, one not admitted to
      communication, fellowship, or acquaintance.
      [1913 Webster]
 
         Melons on beds of ice are taught to bear,
         And strangers to the sun yet ripen here.
                          --Granville.
      [1913 Webster]
 
         My child is yet a stranger in the world. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I was no stranger to the original. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. One not belonging to the family or household; a guest; a
    visitor.
    [1913 Webster]
 
       To honor and receive
       Our heavenly stranger.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One not privy or party an act, contract, or title; a
    mere intruder or intermeddler; one who interferes without
    right; as, actual possession of land gives a good title
    against a stranger having no title; as to strangers, a
    mortgage is considered merely as a pledge; a mere stranger
    to the levy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stranger \Stran"ger\, v. t.
   To estrange; to alienate. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stranger
   n 1: anyone who does not belong in the environment in which they
      are found [syn: {stranger}, {alien}, {unknown}] [ant:
      {acquaintance}, {friend}]
   2: an individual that one is not acquainted with [ant:
     {acquaintance}, {friend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top