ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stranger

S T R EY1 N JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stranger-, *stranger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stranger(n) คนแปลกหน้า, See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก, Syn. alien, outlander
stranger(n) คนที่มาใหม่, See also: คนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก, Syn. newcomer
stranger(n) แขก, See also: แขกแปลกหน้า, Syn. guest, visitor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า, ผู้มาใหม่, ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
stranger(n) คนแปลกหน้า, คนต่างแดน, คนต่างถิ่น, ชาวต่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stranger in bloodบุคคลต่างสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't be strangers now.- ไม่ต้องแปลกหน้าในขณะนี้ The Ugly American (1963)
I'm a stranger in this country.ฉันคนแปลกหน้าในประเทศนี้ The Godfather (1972)
This is not the way two strangers get to know each other on the average desert. This is the way.ที่จริงนี่ไม่ใช่วิธีที่คนแปลกหน้า 2 คน ทำความรู้จักกันในทะเลทรายเลย The Little Prince (1974)
I must say, this life is stranger than my last one.ฉันจะบอกว่า ฉันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะเนี่ย Return to Oz (1985)
Though we're strangers till now We're choosing the pathแม้ว่าตอนนี้เราจะเป็นคนแปลกหน้ากัน เราจะเลือกเส้นทาง Labyrinth (1986)
I never thought they'd hire anyone stranger than me.เค้าไม่คิดหรอกนะว่าห้างนี้จะหาจ้างใครที่เดิ้น ไปกว่าเค้าได้อีกแล้ว โฮ่ะ.. Mannequin (1987)
He's not a stranger to me anymoreเขาไม่แปลกสำหรับผมอีกต่อไป 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
It was like coming this close to your dreams, then watch them brush past you, like a stranger in a crowd.มันรู้สึกเหมือนการได้เข้าใกล้ จนเกือบถึงความฝันของคุณ แล้วก็เห็นมันเลือนลางหายไปในฝูงชน Field of Dreams (1989)
Believe me, stranger things have happened.เชื่อฉันเถอะ สิ่งแปลกๆมักเกิดขึ้นได้เสมอแหละ Mannequin: On the Move (1991)
I should not let no stranger shoot my dog.ไม่น่าปล่อยให้คนอื่นยิงหมาฉัน Of Mice and Men (1992)
Don't worry about him. He just loves having complete strangers on his ship. - D.J.เขาชอบรับแขกแปลกหน้าบนยาน Event Horizon (1997)
I almost hugged a perfect stranger in the salon...วันก่อนแม่จะกอดใครไม่รู้ในร้านทำผม The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangerA dog will bark at strangers.
strangerA stranger asked me the way to the school.
strangerA stranger asked the girl whether her father was at home or at his office.
strangerA stranger beat urgently at the front door.
strangerA stranger came into the building.
strangerA stranger came up and asked me the time.
strangerA stranger came up, asking me the way to the hospital.
strangerA stranger came up, asking me the way to the museum.
strangerA stranger came up to me and asked the way.
strangerA stranger inquired about the train schedule.
strangerA stranger inquired about the way to the station.
strangerA stranger phoned me yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนจร(n) stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
บุคคลภายนอก(n) outsider, See also: stranger, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั้น
คนต่างถิ่น(n) stranger, See also: foreigner, outsider, newcomer, Example: อุบลเป็นคนต่างถิ่น เพราะเธอเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มาจากถิ่นอื่น
คนแปลกหน้า(n) stranger, See also: newcomer, Ant. คนรู้จักมักคุ้น, คนรู้จัก, คนคุ้นเคย, Example: สมัยนี้อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่เคยรู้จักกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนจร[khonjøn] (n, exp) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by
คนนอก[khon nøk] (n) EN: outsider ; stranger  FR: étranger [ m ]
คนต่างถิ่น[khon tāngthin] (n, exp) EN: stranger
ผู้อื่น[phū eūn] (pr) EN: others ; stranger ; someone else ; another  FR: autre ; autres
ผู้อื่น[phū eūn] (x) EN: stranger  FR: tiers
ต่างด้าว[tāngdāo] (n) EN: alien ; foreigner ; outsider ; stranger  FR: étranger [ m ] ; inconnu [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRANGER S T R EY1 N JH ER0
STRANGERS S T R EY1 N JH ER0 Z
STRANGER'S S T R EY1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stranger (n) strˈɛɪnʤər (s t r ei1 n jh @ r)
strangers (n) strˈɛɪnʤəz (s t r ei1 n jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生人[shēng rén, ㄕㄥ ㄖㄣˊ,  ] stranger #23,415 [Add to Longdo]
外地人[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ,   ] stranger, outsider [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremde { m, f }; Fremder; Unbekannte { m, f }; Unbekannter; Fremdling { m } | Fremden { pl }; Fremde; Unbekannten { pl }stranger | strangers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
他人[たにん(P);あだびと, tanin (P); adabito] (n) another person; unrelated person; outsider; stranger; (P) #469 [Add to Longdo]
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
エトランゼ[etoranze] (n) stranger (fre [Add to Longdo]
ストレンジャー[sutorenja-] (n) stranger [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異邦人[いほうじん, ihoujin] (n) foreigner; stranger; gentile [Add to Longdo]
稼ぐに追いつく貧乏無し[かせぐにおいつくびんぼうなし, kasegunioitsukubinbounashi] (exp) (id) Poverty is a stranger to industry [Add to Longdo]
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad [Add to Longdo]
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P) [Add to Longdo]
事実は小説よりも奇なり[じじつはしょうせつよりもきなり, jijitsuhashousetsuyorimokinari] (exp) (See 事実は小説より奇なり) truth is stranger than fiction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strange \Strange\, a. [Compar. {Stranger}; superl. {Strangest}.]
   [OE. estrange, F. ['e]trange, fr. L. extraneus that is
   without, external, foreign, fr. extra on the outside. See
   {Extra}, and cf. {Estrange}, {Extraneous}.]
   1. Belonging to another country; foreign. "To seek strange
    strands." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       One of the strange queen's lords.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I do not contemn the knowledge of strange and divers
       tongues.               --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to others; not one's own; not pertaining
    to one's self; not domestic.
    [1913 Webster]
 
       So she, impatient her own faults to see,
       Turns from herself, and in strange things delights.
                          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Not before known, heard, or seen; new.
    [1913 Webster]
 
       Here is the hand and seal of the duke; you know the
       character, I doubt not; and the signet is not
       strange to you.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not according to the common way; novel; odd; unusual;
    irregular; extraordinary; unnatural; queer. "He is sick of
    a strange fever." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sated at length, erelong I might perceive
       Strange alteration in me.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Reserved; distant in deportment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She may be strange and shy at first, but will soon
       learn to love thee.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   6. Backward; slow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who, loving the effect, would not be strange
       In favoring the cause.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   7. Not familiar; unaccustomed; inexperienced.
    [1913 Webster]
 
       In thy fortunes am unlearned and strange. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Strange is often used as an exclamation.
      [1913 Webster]
 
         Strange! what extremes should thus preserve the
         snow
         High on the Alps, or in deep caves below.
                          --Waller.
      [1913 Webster]
 
   {Strange sail} (Naut.), an unknown vessel.
 
   {Strange woman} (Script.), a harlot. --Prov. v. 3.
 
   {To make it strange}.
    (a) To assume ignorance, suspicion, or alarm, concerning
      it. --Shak.
    (b) To make it a matter of difficulty. [Obs.] --Chaucer.
      
 
   {To make strange}, {To make one's self strange}.
    (a) To profess ignorance or astonishment.
    (b) To assume the character of a stranger. --Gen. xlii. 7.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Foreign; new; outlandish; wonderful; astonishing;
     marvelous; unusual; odd; uncommon; irregular; queer;
     eccentric.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stranger \Stran"ger\, n. [OF. estrangier, F. ['e]tranger. See
   {Strange}.]
   1. One who is strange, foreign, or unknown. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) One who comes from a foreign land; a foreigner.
      [1913 Webster]
 
         I am a most poor woman and a stranger,
         Born out of your dominions.    --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) One whose home is at a distance from the place where
      he is, but in the same country.
      [1913 Webster]
    (c) One who is unknown or unacquainted; as, the gentleman
      is a stranger to me; hence, one not admitted to
      communication, fellowship, or acquaintance.
      [1913 Webster]
 
         Melons on beds of ice are taught to bear,
         And strangers to the sun yet ripen here.
                          --Granville.
      [1913 Webster]
 
         My child is yet a stranger in the world. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I was no stranger to the original. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. One not belonging to the family or household; a guest; a
    visitor.
    [1913 Webster]
 
       To honor and receive
       Our heavenly stranger.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One not privy or party an act, contract, or title; a
    mere intruder or intermeddler; one who interferes without
    right; as, actual possession of land gives a good title
    against a stranger having no title; as to strangers, a
    mortgage is considered merely as a pledge; a mere stranger
    to the levy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stranger \Stran"ger\, v. t.
   To estrange; to alienate. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stranger
   n 1: anyone who does not belong in the environment in which they
      are found [syn: {stranger}, {alien}, {unknown}] [ant:
      {acquaintance}, {friend}]
   2: an individual that one is not acquainted with [ant:
     {acquaintance}, {friend}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top