Search result for

domestic

(136 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domestic-, *domestic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domestic[ADJ] เกี่ยวกับบ้าน, See also: เกี่ยวกับครอบครัว, Syn. heart-loving
domestic[ADJ] เชื่อง, Syn. tame, Ant. wild, untamed
domestic[N] ผู้ช่วยทำงานบ้าน, See also: คนรับใช้, Syn. servant, household
domestic[ADJ] ภายในประเทศ, See also: เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน, Syn. native, not foreign, indigenous, Ant. foreign, imported
domesticate[VT] ทำให้เชื่อง, See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ, Syn. tame, breed, train
domesticity[N] ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated,family,endemic,indigenous
domestic animaln. สัตว์เลี้ยง
domestic fowlเป็ดไก่
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic billตั๋วแลกเงินในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic comedyสุขนาฏกรรมครอบครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic companyบริษัทภายในประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic courtศาลแห่งท้องที่ (ที่คู่ความมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic premisesบริเวณเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic productผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic product, gross (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic refrigerator; household refrigeratorตู้เย็นในบ้าน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic relationsความสัมพันธ์ภายในครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Domestic consumptionการบริโภคในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Garbage ขยะครัว, ขยะชุมชน
ขยะที่ได้มาจากอาคารบ้านเรือน ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Domestic marketตลาดในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Refuse ขยะชุมชน [สิ่งแวดล้อม]
Domestic relationsกฎหมายครอบครัว [TU Subject Heading]
Domestic relations (Islamic law)กฎหมายครอบครัว (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Domestic relations courtsศาลครอบครัว [TU Subject Heading]
Domestic resourceทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
domestic (adj) ที่แต่เดิมเป็นของป่าแต่นำมาเพาะเลี้ยง
domestic law (n ) กฎหมายภายใน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lex had her arrested by the Department of Domestic Security, but the DDS claims to have no record of her.เล็กซ์ทำให้ เธอถูกหน่วยงานรักษาความมั่งคงแห่งชาติจับไป แต่ที่นั่นบอกว่า ไม่มีบันทึกการโดนจับของเธอ Odyssey (2008)
Chloe Sullivan was never arrested by the Department of Domestic Security.โคอี้ไม่ได้ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัวไป Odyssey (2008)
I'm about to do a piece on the growth... of the domestic drug trade for the Times magazine.ฉันกำลังจะได้งานชิ้นนึง ที่เกี่ยวกับ การเติบโตของการค้ายาในประเทศ ของ "เดอะไทม์ส" Marley & Me (2008)
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
Temporary domestic autonomy, Kenneth.ตัวแทนกิจการภายใน เคนเนท WarGames: The Dead Code (2008)
That's right. It's domestic.ถูกแล้ว เรื่องนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
Domestic Affairs, Foreign Policy, and Nixon the Man.ิกิจการภายในประเทศ/Nนโยบายต่างประเทศ และนิกสันชายคนนั้น Frost/Nixon (2008)
Birt took Vietnam, Bob took Foreign and Domestic Policy, and I got Watergate and the abuses of power.เบิร์ทดูเรื่องเวียตนาม บ๊อบดูเรื่องนโยบายต่างประเทศและภายใน ส่วนผมเรื่องวอเตอร์เกท และการใช้อำนาจในทางที่ผิด Frost/Nixon (2008)
So all the other domestic charges against him, the Brookings Institute, the Plumbers Union, the Enemies List, you're saying all that goes into Watergate?แล้วคำอื่นๆ ล่ะ ที่ขัดกับท่านน่ะ สถาบันบรุ๊คคิงส์ สหพันธ์ช่างประปา รายชื่อศัตรูการเมือง Frost/Nixon (2008)
Domestic officers arrived.เจ้าหน้าที่มาถึงแล้ว The Echo (2008)
They're really pro-gay. They even have domestic partner benefits.แถมยังไม่กีดกันเกย์ด้วยนะ มีสวัสดิการให้กับคู่ชีวิตด้วย Loyal and True (2008)
A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression.A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression. Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domesticA housewife has many domestic duties.
domesticA wife's activities are confined to domestic matter.
domesticCats were domesticated by the Egyptians.
domesticCompetition in the domestic market is cutthroat.
domesticDo you have a cheap flight ticket on a domestic line?
domesticEveryone has domestic troubles from time to time.
domesticFEN does not carry domestic news.
domesticHaving said 'domestic wine', anything bottled domestically is deemed to be domestic wine.
domesticHe is afraid his wife is not very domestic.
domesticIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
domesticIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.
domesticI prefer to buy domestic rather than foreign products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
สัตว์เลี้ยง[N] domestic animal
ในประเทศ[ADJ] domestic, See also: local, in the country, Ant. นอกประเทศ, ต่างประเทศ, Example: เอเอ็นเอเป็นสายการบินในประเทศของญี่ปุ่น, Thai definition: เกี่ยวกับภายในประเทศ
ไก่บ้าน[N] domestic fowl, Example: ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไก่บ้านจะมีราคาแพงที่สุด, Count unit: ตัว, Thai definition: ไก่ที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน
สัตว์เลี้ยง[N] pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
ข่าวในประเทศ[N] local news, See also: domestic news, Example: ข่าวในประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเกิดใหม่และเป็นที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
คหกรรมศาสตร์[N] domestic science, See also: home economics, Thai definition: วิชาว่าด้วยศิลปะและศาสตร์ของการครองเรือน รวมวิชาต่างๆ ไว้หลายด้าน เช่น วิชาอาหารและโภชนาการ
ปศุสัตว์[N] domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
เชื่อง[V] be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง
เชื่อง[ADJ] tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classifier : domesticated elephants]   FR: [classificateur : éléphants domestiques]
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
ไก่บ้าน[n. exp.] (kai bān) EN: domestic fowl   FR: volaille [f]
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphōk phāinai prathēt) EN: local consumption ; domestic consumption   FR: consommation intérieure [f]
การค้าภายในประเทศ[n. exp.] (kānkhā phāinai prathēt) EN: domestic trade   
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng sat) FR: élevage [m] ; domestication [f]
ข่าวในประเทศ[n. exp.] (khāo nai prathēt) EN: local news ; domestic news   FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
ความรุนแรงภายในครอบครัว[n. exp.] (khwām runraēng phāinai khrøpkhrūa) EN: domestic abuse   FR: violences conjugales [fpl]
เลี้ยงสัตว์[v. exp.] (līeng sat) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet   FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMESTIC    D AH0 M EH1 S T IH0 K
DOMESTICS    D AH0 M EH1 S T IH0 K S
DOMESTICATE    D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T
DOMESTICITY    D OW2 M EH2 S T IH1 S AH0 T IY0
DOMESTICALLY    D AH0 M EH1 S T IH0 K L IY0
DOMESTICATED    D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T AH0 D
DOMESTICATING    D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T IH0 NG
DOMESTICATION    D AH0 M EH2 S T AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domestic    (j) (d @1 m e1 s t i k)
domesticate    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t)
domesticity    (n) (d o2 m e s t i1 s i t ii)
domestically    (a) (d @1 m e1 s t i k l ii)
domesticated    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t i d)
domesticates    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t s)
domesticating    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t i ng)
domestication    (n) (d @1 m e2 s t i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binnenhandel {m}domestic trade [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}domestic market [Add to Longdo]
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row [Add to Longdo]
Ehestreit {m}domestic quarrel [Add to Longdo]
Familienglück {n}domestic happiness [Add to Longdo]
Gebrauchsgeschirr {n}domestic ware; tableware [Add to Longdo]
Haushuhn {n} [ornith.]Domestic fowl [Add to Longdo]
Hausbrand {m}domestic fuel [Add to Longdo]
Haushaltskeramik {f}domestic pots [Add to Longdo]
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship [Add to Longdo]
Haushaltungsschule {f}domestic science school [Add to Longdo]
Hausschwein {n}domestic pig [Add to Longdo]
Haustier {n} | Haustiere {pl}domestic animal; pet animal; pet | pets [Add to Longdo]
Hauswasserpumpe {f}domestic water pump [Add to Longdo]
Hauswasserwerk {n}domestic waterworks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
ドメス;ドメ[, domesu ; dome] (n) (abbr) domestic [Add to Longdo]
ドメスチック[, domesuchikku] (adj-na,n) domestic [Add to Longdo]
ドメスチックサイエンス[, domesuchikkusaiensu] (n) domestic science [Add to Longdo]
ドメスティック[, domesuteikku] (n,adj-no) domestic [Add to Longdo]
ドメスティックバイオレンス[, domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence [Add to Longdo]
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste [Add to Longdo]
家鴨;鶩[あひる, ahiru] (n) domestic duck [Add to Longdo]
家禽類[かきんるい, kakinrui] (n) domestic poultry [Add to Longdo]
家犬[いえいぬ, ieinu] (n) domestic dog (carnivore, Canis (lupus) familiaris) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] domestic strife and foreign aggression [Add to Longdo]
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil [Add to Longdo]
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad [Add to Longdo]
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc) [Add to Longdo]
家庭暴力[jiā tíng bào lì, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] domestic violence [Add to Longdo]
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] domestic electric appliance [Add to Longdo]
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, ] domestic animal; livestock; cattle [Add to Longdo]
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, / ] domestic (animals); home reared [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] domestic animal [Add to Longdo]
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Native \Na"tive\ (n[=a]"t[i^]v), a. [F. natif, L. nativus, fr.
   nasci, p. p. natus. See {Nation}, and cf. {Na["i]ve}, {Neif}
   a serf.]
   1. Arising by birth; having an origin; born. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Anaximander's opinion is, that the gods are native,
       rising and vanishing again in long periods of times.
                          --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to one's birth; natal; belonging to the
    place or the circumstances in which one is born; --
    opposed to {foreign}; as, native land, language, color,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Born in the region in which one lives; as, a native
    inhabitant, race; grown or originating in the region where
    used or sold; not foreign or {imported}; as, native
    oysters, or strawberries. In the latter sense, synonymous
    with {domestic}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Original; constituting the original substance of anything;
    as, native dust. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Conferred by birth; derived from origin; born with one;
    inherent; inborn; not acquired; as, native genius,
    cheerfulness, wit, simplicity, rights, intelligence, etc.
    Having the same meaning as {congenital}, but typically
    used for positive qualities, whereas {congenital} may be
    used for negative qualities. See also {congenital}
    [1913 Webster +PJC]
 
       Courage is native to you.       --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   6. Naturally related; cognate; connected (with). [R.]
    [1913 Webster]
 
       the head is not more native to the heart, . . .
       Than is the throne of Denmark to thy father. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Min.)
    (a) Found in nature uncombined with other elements; as,
      native silver, copper, gold.
    (b) Found in nature; not artificial; as native sodium
      chloride.
      [1913 Webster]
 
   {Native American party}. See under {American}, a.
 
   {Native bear} (Zool.), the koala.
 
   {Native bread} (Bot.), a large underground fungus, of
    Australia ({Mylitta australis}), somewhat resembling a
    truffle, but much larger.
 
   {Native devil}. (Zool.) Same as {Tasmanian devil}, under
    {Devil}.
 
   {Native hen} (Zool.), an Australian rail ({Tribonyx
    Mortierii}).
 
   {Native pheasant}. (Zool.) See {Leipoa}.
 
   {Native rabbit} (Zool.), an Australian marsupial ({Perameles
    lagotis}) resembling a rabbit in size and form.
 
   {Native sloth} (Zool.), the koala.
 
   {Native thrush} (Zool.), an Australian singing bird
    ({Pachycephala olivacea}); -- called also {thickhead}.
 
   {Native turkey} (Zool.), the Australian bustard ({Choriotis
    australis}); -- called also {bebilya}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Natural; natal; original; congenital.
 
   Usage: {Native}, {Natural}, {Natal}. natural refers to the
      nature of a thing, or that which springs therefrom;
      native, to one's birth or origin; as, a native
      country, language, etc.; natal, to the circumstances
      of one's birth; as, a natal day, or star. Native
      talent is that which is inborn; natural talent is that
      which springs from the structure of the mind. Native
      eloquence is the result of strong innate emotion;
      natural eloquence is opposed to that which is studied
      or artificial.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domestic \Do*mes"tic\, a. [L. domesticus, fr. domus use: cf. F.
   domestique. See 1st {Dome}.]
   1. Of or pertaining to one's house or home, or one's
    household or family; relating to home life; as, domestic
    concerns, life, duties, cares, happiness, worship,
    servants.
    [1913 Webster]
 
       His fortitude is the more extraordinary, because his
       domestic feelings were unusually strong. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to a nation considered as a family or
    home, or to one's own country; intestine; not foreign; as,
    foreign wars and domestic dissensions. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Remaining much at home; devoted to home duties or
    pleasures; as, a domestic man or woman.
    [1913 Webster]
 
   4. Living in or near the habitations of man; domesticated;
    tame as distinguished from wild; as, domestic animals.
    [1913 Webster]
 
   5. Made in one's own house, nation, or country; as, domestic
    manufactures, wines, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domestic \Do*mes"tic\, n.
   1. One who lives in the family of an other, as hired
    household assistant; a house servant.
    [1913 Webster]
 
       The master labors and leads an anxious life, to
       secure plenty and ease to the domestic. --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Com.) Articles of home manufacture, especially cotton
    goods. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domestic
   adj 1: of concern to or concerning the internal affairs of a
       nation; "domestic issues such as tax rate and highway
       construction" [ant: {foreign}]
   2: of or relating to the home; "domestic servant"; "domestic
     science"
   3: of or involving the home or family; "domestic worries";
     "domestic happiness"; "they share the domestic chores";
     "everything sounded very peaceful and domestic"; "an author
     of blood-and-thunder novels yet quite domestic in his taste"
     [ant: {undomestic}]
   4: converted or adapted to domestic use; "domestic animals";
     "domesticated plants like maize" [syn: {domestic},
     {domesticated}]
   5: produced in a particular country; "domestic wine"; "domestic
     oil"
   n 1: a servant who is paid to perform menial tasks around the
      household [syn: {domestic}, {domestic help}, {house
      servant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top