ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庄-, *庄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[庄, zhuāng, ㄓㄨㄤ] village, hamlet; villa, manor
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] house,  Rank: 1,024

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] farm; village; manor, #4,573 [Add to Longdo]
[cūn zhuāng, ㄘㄨㄣ ㄓㄨㄤ, / ] village; hamlet, #7,757 [Add to Longdo]
石家[Shí jiā zhuāng, ㄕˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄤ, / ] Shijiazhuang prefecture level city and capital of Hebei province 河北省 in north China, #10,198 [Add to Longdo]
[shān zhuāng, ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] manor house; villa; (used in hotel names), #11,474 [Add to Longdo]
[zhuāng yán, ㄓㄨㄤ ㄧㄢˊ, / ] stately, #12,642 [Add to Longdo]
[zhuāng jia, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ˙, / ] farm crop, #18,765 [Add to Longdo]
[zhuāng yuán, ㄓㄨㄤ ㄩㄢˊ, / ] a manor; feudal land; a villa and park, #18,768 [Add to Longdo]
[Zhuāng zǐ, ㄓㄨㄤ ㄗˇ, / ] Zhuangzi (369-286 BC), Daoist author, #18,997 [Add to Longdo]
[duān zhuāng, ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ, / ] dignified, #19,511 [Add to Longdo]
[zhuāng zhòng, ㄓㄨㄤ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; solemn; dignified, #20,308 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋;荘屋[しょうや, shouya] (n) (ksb [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shire.[JA] シャイア The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What's this?[JA] シャイアのホビット The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
To protect her loyally until the return of our king and sovereign...[CN] 保卫她的严 直至我们的国王 The Adventures of Robin Hood (1938)
A secret now that only fire can tell." Shire Baggins.[JA] もはや炎が その秘儀を明かすのみ シャイアの... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Shire-folk![JA] シャイアの民だ! The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Our next year's crop is in danger and you know it.[CN] 我们明年的稼已经陷入了危险 你们也知道 Ninotchka (1939)
Shire![JA] シャイアの... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I think in his heart, Frodo's still in love with the Shire.[JA] でもあの子は シャイアを愛してる The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
All these long years, it was in the Shire.[JA] ずっとシャイアに あったのです The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
After some happy weeks, Mr. Edgar brought her back to Wuthering Heights.[CN] 在一些快乐的星期之後 埃德加先生把她带回呼啸山 Wuthering Heights (1939)
Wuthering Heights was a lovely place in those days... full of summertime and youth and happy voices.[CN] 呼啸山是一个可爱的地方 在那些天内... 充满了夏天的气息 年轻人 和快乐的声音 Wuthering Heights (1939)
Well, I'm Mr. Lockwood, your new tenant at the Grange.[CN] 我是洛克伍德先生 在书眉农你的新租地人 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top