ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莊-, *莊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莊, zhuāng, ㄓㄨㄤ] village, hamlet; villa, manor
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  壯 (zhuàng ㄓㄨㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 8,627

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] farm; village; manor, #4,573 [Add to Longdo]
村庄[cūn zhuāng, ㄘㄨㄣ ㄓㄨㄤ, / ] village; hamlet, #7,757 [Add to Longdo]
石家庄[Shí jiā zhuāng, ㄕˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄤ, / ] Shijiazhuang prefecture level city and capital of Hebei province 河北省 in north China, #10,198 [Add to Longdo]
山庄[shān zhuāng, ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] manor house; villa; (used in hotel names), #11,474 [Add to Longdo]
庄严[zhuāng yán, ㄓㄨㄤ ㄧㄢˊ, / ] stately, #12,642 [Add to Longdo]
庄稼[zhuāng jia, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ˙, / ] farm crop, #18,765 [Add to Longdo]
庄园[zhuāng yuán, ㄓㄨㄤ ㄩㄢˊ, / ] a manor; feudal land; a villa and park, #18,768 [Add to Longdo]
庄子[Zhuāng zǐ, ㄓㄨㄤ ㄗˇ, / ] Zhuangzi (369-286 BC), Daoist author, #18,997 [Add to Longdo]
端庄[duān zhuāng, ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ, / ] dignified, #19,511 [Add to Longdo]
庄重[zhuāng zhòng, ㄓㄨㄤ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; solemn; dignified, #20,308 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll built myself a manor![CN] 我要給自己造一座大園! Wesele (1973)
In my father's estate I used to ride every day, but there are no opportunities here.[CN] 我每天都在我父親的園裏騎馬 -但是現在沒有機會了 -會有的,只要你想 Madame Bovary (1969)
Lencz, a village near Krakow.[CN] 蘭科茲,克拉科夫附近的一個小村 Man of Marble (1977)
One shouldn't desecrate a sacred place.[CN] 任何人都不能褻瀆這樣 一個嚴的地方 Cremator (1969)
The majesty and grandeur of the English language... It's the greatest possession we have.[CN] 嚴華麗的英語 是我們擁有最偉大的財產 My Fair Lady (1964)
I accuse myself of failing in modesty of the eyes.[CN] 我指責自己,眼神不夠端 The Nun's Story (1959)
No man likes a slut for long.[CN] 沒有一個男人喜歡不端的女人 To Sir, with Love (1967)
I've been coming to this temple of death for 15 years, and every time I enter a holy feeling enshrouds me.[CN] 你知道,15年來我一直 進出這死亡的聖殿. 然而我每次仍然 還能感覺到 Cremator (1969)
-Makes things grow, don't it?[CN] -土可以長稼,不是嗎? The Steel Helmet (1951)
Mateusz Birkut, from a poor village... with thousands of others... joins the battle for a better tomorrow.[CN] 馬特蘇茲博科特 來自一個貧苦的村 和成千上萬的勞動者一起 為了更美好的每天而參加戰鬥 Man of Marble (1977)
If anything happens, if we get separated,[CN] 如果出事,我們分頭走... 在河上游的老農碰頭 The Train (1964)
With your looks and my training it's Broadway for you, no foolin'.[CN] 加上你的相貌,我的培訓 前面就是康大道啊,你可別犯傻 你應該聽聽過來人的話。 Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top